Rioolaansluitmelding

Met de rioolaansluitmelding meldt u aan de gemeente Arnhem dat u een rioolaansluiting wilt op het gemeentelijke rioolstelsel.

(Huishoudelijk) afvalwater mag via het gemeenteriool worden afgevoerd. Regenwater mag, in nieuwe situaties, niet meer worden afgevoerd via het riool, maar moet op eigen terrein worden opgevangen en verwerkt. Afhankelijk van de locatie en omstandigheden kan daar vanaf worden geweken. Dit kan alleen in overleg met de gemeente Arnhem. 

Melding nodig?

Als u een rioolaansluiting wilt maken op het gemeenteriool of de bestaande rioolaansluiting in de openbare ruimte wilt wijzigen, moet u hiervan een melding doen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Het is niet toegestaan om zelf het riool op het hoofdriool aan te sluiten en/ of het openbaar gebied op te breken.
 • De werkzaamheden in het openbare gebied worden bij voorkeur uitgevoerd door een aannemer, die vermeld staat op de lijst van aanbevolen aannemers voor rioolaansluitingen in de openbare ruimte. De aannemers op de lijst zijn bekend met de aandachtspunten rioolaansluitingen in de openbare ruimte naast het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (HIOR) Arnhem. De lijst met aannemers en/ of aandachtspunten kunt u opvragen via e-mailadres sb-riool@arnhem.nl
 • Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor de aanleg en kosten, ook in het openbaar gebied.
 • De vuilwaterafvoerleiding moet worden uitgevoerd in de kleur grijs en mag alleen op het gemeentelijke vuilwaterriool worden aangesloten als op de plaats een gescheiden rioolstelsel aanwezig is.
 • Regenwater moet op eigen terrein worden opgevangen en verwerkt. Alleen na overleg met en met toestemming van de gemeente Arnhem mag een regenwaterafvoer aangesloten worden op het gemeentelijke (regenwater)rioolstelsel. De regenwaterafvoerleiding moet uitgevoerd worden in de kleur roodbruin en mag, na toestemming, alleen worden aangesloten op het regenwaterriool, als op de plaats een gescheiden rioolstelsel aanwezig is. 
 • Ook mag niet zonder melding en toestemming aangesloten worden op het gemengde rioolstelsel.
 • Voor het hebben van een rioolaansluiting op het gemeentelijke riool gelden verdere regels. Zie hiervoor artikel 4.3.2 derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) voor Arnhem.
 • Binnen 3 weken na het maken of wijzigen van een aansluiting moet een revisietekening van de aansluiting worden opgestuurd naar gemeente Arnhem, afdeling Programmeren, vakgroep Stedelijk Waterbeheer, Postbus 9200, 6800 HA  Arnhem of via door een e-mail te sturen naar sb-riool@arnhem.nl.

Kosten

 • Aan de rioolaansluitmelding zelf zijn geen kosten verbonden.
 • Wel zijn kosten voor de eigenaar verbonden aan de uitvoering van de rioolaansluiting op het gemeentelijke riool. In de offerte van door de gemeente Arnhem aangewezen aannemers zijn deze kosten meegenomen. De kosten voor de werkzaamheden zijn afhankelijk van lokale omstandigheden: afstand van het perceel tot het hoofdriool, diepte van het hoofdriool, verharding van het op te breken terrein (bijvoorbeeld asfalt, klinkers, gras), eventuele verkeersomleidingen en bronnering van grondwater, ligging van andere kabels en leidingen in het traject naar het hoofdriool.

Bezwaar

Tegen een rioolaansluitmelding of een opbreekmelding staat geen bezwaar/ beroep open.

Zie Algemene Plaatselijke Verordening art. 4.3.2. en 4.3.6 Rioolaansluiting.

Melding rioolaansluiting

De rioolaansluitmelding kan worden gedaan door de eigenaar of aannemer (met toestemming van de eigenaar). U kunt hiervoor het formulier Rioolaansluitmelding (pdf, 70 kB) downloaden, invullen en opsturen naar gemeente Arnhem, afdeling Programmeren, vakgroep Stedelijk Waterbeheer, Postbus 9200, 6800 HA  Arnhem of door een e-mail te sturen naar sb-riool@arnhem.nl. Een instemmingsverklaring van de grondeigenaar is nodig bij de rioolaansluitmelding.

Bij de melding moeten de volgende gegevens worden aangeleverd:

 1. Het adres van de woning die u wilt aansluiten.
 2. Een schets of foto van de locatie. 
 3. Een tekening en beschrijving van de manier waarop de aansluiting wordt uitgevoerd.
 4. Wanneer mogelijk, de diameter van de buis en de hoeveelheid vuil- en regenwater die geloosd wordt.
 5. De (geplande) datum dat de werkzaamheden worden uitgevoerd.
 6. De gegevens van de aannemer die het werk uitvoert.

De rioolaansluitmelding moet minimaal 3 weken van tevoren worden gemeld via het formulier Rioolaansluitmelding (pdf, 70 kB).

U ontvangt uiterlijk binnen 2 weken een brief dat de melding is ontvangen met daarin opnieuw de voorwaarden waaronder de aansluiting op het gemeentelijke riool kan worden uitgevoerd.

Rioolaansluiting

De rioolaansluiting is het stuk riolering tussen het pand en het gemeentelijke hoofdriool. De gemeente beheert het deel van de rioolaansluiting in de openbare ruimte. De pandeigenaar beheert het deel van de rioolaansluiting op eigen terrein. 
In Arnhem zijn in veel buurten woningen samen aangesloten op het gemeentelijke rioolstelsel. Via een verzamelleiding die over particulier terrein loopt wordt het afvalwater van woningen die naast elkaar liggen verzameld en afgevoerd naar het gemeentelijke riool. De perceeleigenaren/ gebruikers zijn hier samen verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van het riool op het particuliere terrein.

Type rioolstelsel

Binnen de gemeente Arnhem worden verschillende typen rioolstelsels gebruikt: 

 • Gemengd riool; één buis voor huishoudelijk afvalwater en regenwater.    
 • (verbeterd) Gescheiden rioolstelsel; 1 buis voor huishoudelijk afvalwater en 1 buis voor regenwater.
 • Geïntegreerd gescheiden rioolstelsel; 1 buis voor huishoudelijk afvalwater, het regenwater wordt oppervlakkig afgevoerd naar oppervlaktewater of groenpassages of op eigen terrein verwerkt (afhankelijk van de buurt in Arnhem).

Voor nieuwbouw geldt volgens de wet, dat regenwater van eigen perceel op eigen terrein opgevangen en verwerkt moet worden. Afhankelijk van de locatie en omstandigheden kan daar vanaf geweken worden. Dit kan alleen in overleg met de gemeente Arnhem.

Afhankelijk van de locatie van het pand en het type rioolstelsel in de buurt zijn 1 of 2 aansluitingen nodig. Op eigen terrein moet de regenwater- en vuilwaterafvoer altijd gescheiden zijn.

Vragen?

Heeft u vragen over de rioolaansluitmelding? Stuur dan een e-mailbericht naar sb-riool@arnhem.nl.