Openbaarmaking rapporten onderzoeken rechtmatigheid zorg

We kunnen rechtmatigheidsonderzoeken uitvoeren bij zorgaanbieders als er signalen of aanwijzingen zijn dat zorg niet rechtmatig gedeclareerd wordt. De afgeronde onderzoeken worden zoveel mogelijk openbaar gemaakt. Hieronder vindt u meer informatie waarom en hoe we deze rechtmatigheidsonderzoeken openbaar maken.

Bekijk de rechtmatigheidsonderzoeken

Wat maken we openbaar?

De Toezichthouders Rechtmatigheid kijken of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet goed worden nageleefd door zorgaanbieders. Als zij onrechtmatigheden vermoeden, dan kunnen zij onderzoek doen naar de betreffende zorgaanbieder. Naar aanleiding van zo’n afgerond onderzoek stellen de toezichthouders een toezichtsrapport op. We maken dit rapport (exclusief bijlagen) openbaar. In het rapport staan geen persoonsgegevens vermeld.

Wettelijk kader

De Wet open overheid (Woo) is de wettelijke basis voor het openbaar maken van documenten. Het uitgangspunt van de Woo is dat informatie die in het bezit is van de overheid, openbaar is. Tenzij deze onder de uitzonderingsgronden van artikel 5.1 of 5.2 van de Woo valt. Actieve openbaarmaking gebeurt op grond van artikel 3.1 Woo. Het is het uit eigen beweging voor een ieder openbaar maken van informatie  neergelegd in documenten, indien dit zonder onevenredige inspanning of kosten redelijkerwijs mogelijk is en indien er een redelijk belang mee gediend is. De openbaar te maken informatie betreft in ieder geval informatie over het beleid, inclusief de voorbereiding, uitvoering, naleving, handhaving en evaluatie.

Daaronder vallen ook de rapporten over toezicht. Bij openbaarmaking houden we naast de Woo, ook rekening met de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de Wmo 2015 en Jeugdwet zelf staan geen bepalingen over openbaarmaking.

Waarom maken we openbaar?

 • Om (toekomstige) cliënten, budgethouders of hun vertegenwoordigers te informeren over het (onrechtmatig) handelen van zorgaanbieders. Zij kunnen hiermee dan rekening houden bij de keuze voor een zorgaanbieder.
 • Om zorgaanbieders te dwingen de wetten en de overeengekomen uitvoering ervan beter na te leven.
 • Om de aandacht voor rechtmatigheid te bevorderen. Handelingen met zorggelden moeten voldoen aan de wet- en regelgeving.
 • Door transparant te zijn kunnen we de toezichts- of onderzoeksdruk op zorgaanbieders verlagen.
 • Om inzicht te bieden in gepubliceerde rapporten aan andere organisaties, die vanuit hun verantwoordelijkheden ook een onderzoek naar een zorgaanbieder overwegen. Dat onderzoek van andere organisaties kan bijvoorbeeld gericht zijn op kwaliteit, rechtmatigheid, ketensamenwerking en arbeidsrecht.
 • Om transparantie te bieden over het functioneren en de effectiviteit van het toezicht zelf. Daarmee verhogen we het vertrouwen in het toezicht. Als openbaarheid leidt tot een dialoog over de resultaten van het toezicht, kan dit ook bijdragen aan het verbeteren van het toezicht.

Hoe werkt openbaarmaking?

Reactie op feitelijke onjuistheden en conclusies

Als de Toezichthouders Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet het onderzoek hebben afgerond en een concept-rapport rechtmatigheid (inclusief voorlopige conclusie en advies) hebben opgesteld, krijgt een zorgaanbieder dit concept-rapport toegezonden. De zorgaanbieder wordt, in het kader van hoor en wederhoor, de gelegenheid geboden te reageren op dit concept om feitelijke onjuistheden te corrigeren en/of om zijn visie te geven op de voorlopige conclusie. De reactie van de aanbieder wordt opgenomen in het rapport. De toezichthouders reageren in het rapport op de reactie van de aanbieder, passen zo nodig de conclusies en adviezen aan en stellen het rapport daarna definitief vast. De zorgaanbieder ontvangt een kopie van dit definitieve rapport, samen met een brief over de voorgenomen openbaarmaking ervan. 

Zienswijze op het voornemen tot openbaarmaking en reactie bij het rapport

Middels deze brief wordt de zorgaanbieder geïnformeerd over de volgende twee stappen die hij kan ondernemen:

 1. zijn bedenkingen tegen de openbaarmaking kenbaar maken door een zienswijze in te dienen en/of
 2. een korte reactie aanleveren die samen met het rapport wordt gepubliceerd. 

Ad a. Zienswijze indienen

De zorgaanbieder en eventuele andere belanghebbenden die mogelijk bedenkingen hebben tegen openbaarmaking, kunnen binnen twee weken na toezending van de brief en het rapport hun zienswijze geven over de voorgenomen openbaarmaking van het definitieve rapport. De zorgaanbieder of belanghebbende onderbouwt in de zienswijze waarom (een onderdeel van) het rapport niet openbaar gemaakt mag worden. Voorafgaand aan de daadwerkelijke openbaarmaking nemen we formeel een Woo-besluit over de openbaarmaking. Daarbij toetsen we op grond van de Woo, waarbij de reactie van de zorgaanbieder en eventuele andere belanghebbende(n) wordt meegenomen. De zorgaanbieder ontvangt een brief waarin het besluit wordt medegedeeld. Dit geldt ook voor eventuele andere belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend.

Ad b. Reactie aanleveren

De zorgaanbieder kan ook een toelichtende tekst aanleveren waarin hij zijn visie geeft op het definitieve rapport. Deze tekst wordt gepubliceerd als bijlage bij het rapport. Een zorgaanbieder kan er ook voor kiezen om niet te reageren.

Evenals de zienswijze moet de reactie binnen twee weken na toezending van brief en rapport zijn aangeleverd. De reactie mag maximaal 200 woorden lang zijn. Langere teksten worden niet meegepubliceerd. In de tekst mogen niet genoemd worden:

 • (bijzondere) persoonsgegevens, zoals namen en adressen;
 • bedrijfsnamen en bedrijfsgegevens van derden;
 • strafbare of aanstootgevende teksten;
 • reclame-uitingen.

Staat er toch iets in de aangeleverde tekst wat niet mag, dan worden die woorden voor publicatie onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden van 200.

Wanneer maken we openbaar en welke juridische mogelijkheden zijn er om openbaarmaking tegen te gaan?

Een belanghebbende kan bezwaar aantekenen tegen het besluit tot openbaarmaking van het rapport. Vanaf de datum van verzending van de briefover dit besluit geldt een periode van 2 weken waarin het rapport nog niet openbaar wordt gemaakt. Na 2 weken wordt het rapport openbaar gemaakt. De belanghebbende kan dit alleen voorkomen door binnen deze 2 weken bij de rechtbank een verzoek tot een voorlopige voorziening in te dienen. Parallel hieraan moet belanghebbende dan ook binnen 2 weken na verzending van de brief over het besluit tot openbaarmaking bezwaar hebben gemaakt tegen dit besluit. 

Een belanghebbende kan er ook voor kiezen alleen bezwaar in te stellen tegen het besluit tot openbaarmaking. In dat geval geldt een wettelijke indieningstermijn van 6 weken en een beslistermijn van 6 tot 12 weken. De openbaarmaking wordt door het bezwaar niet opgeschort. Nadat de bezwaarprocedure is doorlopen, kan een belanghebbende in beroep gaan. Als belanghebbende het niet eens is met de beslissing op het beroep, dan is hoger beroep mogelijk. 

Publicatie

Een toezichtsrapport over een rechtmatigheidsonderzoek wordt gepubliceerd op onze website. Het blijft na de datum van publicatie 5 jaar beschikbaar en wordt na deze periode verwijderd.