Ontheffing Winkeltijdenwet

De officiële openingstijden voor een winkel zijn op grond van de Winkeltijdenwet van maandag tot en met zaterdag van 06.00 tot 22.00 uur.

Ontheffing voor winkels

Op zondagen mogen in Arnhem alle winkels ook tussen 6.00 en 22.00 uur geopend zijn. Winkeliers zijn niet verplicht om deel te nemen aan de koopzondagen. Checkt u daarom van te voren de openingstijden van de winkel die u wilt bezoeken. Burgemeester en wethouders kunnen voor bijzondere gelegenheden een ontheffing verlenen. Dit is op grond van de gemeentelijke Verordening Winkeltijden Arnhem.

Ontheffing voor overige ondernemers

Deze ontheffing is gericht op winkels, dus overige ondernemers dienen een andere ontheffing te verzoeken. Bijvoorbeeld een horeca ondernemer die in verband met de Ramadan langer open wil, dient een specifiek besluit te vragen aan de burgemeester voor afwijking van het sluitingsuur).

Kosten

De kosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag bedraagt € 77,00 (Legesverordening 2019). Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Weigering

Een Ontheffing Winkeltijden kan geweigerd worden. U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de ontheffing te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze. Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning niet krijgt;
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken.
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen;

Mocht een ontheffing worden geweigerd, dan wordt u als aanvrager uiteraard hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de ontheffing bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van dat besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hier zijn kosten aan verbonden. (Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank www.rechtspraak.nl).

Aanvragen

De gemeente Arnhem werkt met een nieuw systeem, wat mogelijk maakt om uw aanvraag beter te volgen en efficiënter af te handelen. Door deze overgang is het voor bedrijven tijdelijk niet mogelijk om via e-herkenning een vergunning aan te vragen. Dit betekent dat u bij een aanvraag uw bedrijfsgegevens moet invullen en dat u het formulier tijdens het invullen niet tussentijds kunt opslaan.

Online aanvragen

U ontvangt binnen een week een ontvangstbevestiging. Gemiddeld ontvangt u na acht weken bericht of de ontheffing is verleend.

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.

Uitgelicht

Uw Reactie
Uw Reactie