Evenement organiseren

Om u op weg te helpen bij de organisatie van uw evenement vindt u op deze pagina informatie over het gemeentelijke beleid, de regels en tips.

Regels voor grote en kleine evenementen

We hanteren een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle evenementen en locaties. Het gaat daarbij om regels op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer en (brand)veiligheid. Om overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving te beperken, hebben we voor een 18 evenementenlocaties specifieke locatie-eisen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in het besluit Vaststellen locatieprofielen voor terreinen waar evenementen plaatsvinden

Op 7 juli 2022 zijn er nieuwe regels vastgesteld. Deze regels staan in de ‘Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021’. Hierin staat informatie over onder andere de Evenementenkalender en het bijbehorende afwegingskader, de verschillende categorie-indelingen van evenementen, begin- en eindtijden en geluidsnormen. Ook wordt er nog gewerkt aan nieuwe locatieprofielen. We hebben in Arnhem plekken die al jarenlang worden gebruikt als evenementenlocatie. Voor deze en enkele nieuwe evenementenlocaties worden in 2022 en 2023 zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. Bij bestaande evenementenlocaties gelden de locatieregels zoals vastgelegd in het besluit Vaststellen locatieprofielen voor terreinen waar evenementen plaatsvinden

Verder gelden er landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn onder andere van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De regels zijn te vinden in het ‘Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’ op www.overheid.nl.

Vergunning of melding

Voor het organiseren van een evenement in de openbare ruimte of in een gebouw, heeft u vaak een evenementenvergunning nodig. Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u in de meeste gevallen volstaan met een digitale melding klein evenement

Evenementenkalender

U kunt de Arnhemse Evenementenkalender downloaden (pdf, 1,9MB). We streven er naar om de kalender één keer per kwartaal bij te werken om zo een actueel overzicht te houden van de komende evenementen. Kleinschalige (buurt)evenementen of evenementen met geringe impact op de omgeving zijn in deze kalender buiten beschouwing gelaten.

Subsidiemogelijkheden

Zowel bestaande initiatieven als nieuwe organisaties en individuele makers kunnen financiële ondersteuning aanvragen. De regeling is bedoeld voor initiatieven die iets bijdragen aan Arnhem als evenementen- en cultuurstad. U vindt meer informatie op de pagina Subsidieregeling Producties, Evenementen en Festivals.

Evenementenpromotie

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw evenement te promoten in de stad via citydressing. Denk hierbij aan banieren, vlaggen, billboards en spandoeken. Wij coördineren de citydressing in de stad samen met Platform Binnenstad Arnhem. Meer informatie over citydressing kunt u opvragen via evenementen@arnhem.nl.

Evenementenvisie

Al jarenlang worden in Arnhem succesvolle, goedbezochte en veilige evenementen georganiseerd. Arnhem heeft met een gevarieerd aanbod een goede naam als evenementenstad opgebouwd en behoort tot de top 10 van evenementensteden in Nederland. Arnhem wil haar goede naam als evenementenstad behouden. In de evenementenvisie staat beschreven hoe we dit doen. Dit is een visie die aansluit bij de citymarketingdoelen van Arnhem: creatief, groen en vrij.

Toegankelijkheid evenementen

Arnhem wil een stad zijn waar iedereen mee kan doen, ongeacht je etnische achtergrond, seksuele geaardheid, genderidentiteit, beperking en/ of chronische ziekte, religie of leeftijd. Dit is een ambitie die we willen bereiken en waar we moeten samenwerken met de verschillende partijen in de stad. Alleen samen kunnen we deze ambitie bereiken. Ook voor de evenementenbranche willen we inclusieve evenementen in Arnhem aanbieden, waar iedereen kan meedoen en mensen niet worden uitgesloten. Ook zijn we sinds 2018 Koplopergemeente VN-verdrag Handicap. Hierbij hebben we de taak om aan te moedigen dat inwoners met een beperking voor de volle honderd procent mee kunnen doen. Wij vinden het belangrijk dat Arnhemse evenementen goed toegankelijk zijn voor mensen met een (lichamelijke) beperking. Voor iedereen die een evenement wil bezoeken moet dit mogelijk zijn.

Om van Arnhem een inclusieve evenementenstad te maken, verwachten we dat evenementenorganisaties zich zich verdiepen in het thema toegankelijkheid voor mensen met een beperking. En toegankelijkheid meenemen in hun dagelijkse evenementenbeleid. Een hulpmiddel hierbij is de Checklist Toegankelijkheid Arnhemse Evenementen.

Meer informatie

Een oriënterend gesprek aanvragen kan via evenementenkalender@arnhem.nl. Vragen of opmerkingen kunt u ook doorgeven in ons contactformulier. Selecteer hiervoor de categorie 'Vergunningen en ontheffingen'.