Evenementenvergunning

Wilt u een evenement organiseren op een openbaar terrein of in een gebouw, dan heeft u vaak een evenementenvergunning nodig.

Voor een buurt- of wijkgebonden activiteit, expositie, culturele of sportieve gebeurtenis kunt u in de meeste gevallen volstaan met een digitale melding klein evenement.

Neem bij (middel)grote evenementen in een vroeg stadium contact met ons op. De gemeentelijke contactpersonen denken graag met u mee en kunnen u in contact brengen met mogelijke samenwerkingspartners. Ook kunnen ze u informeren over (gemeentelijke) subsidiemogelijkheden en uw evenement helpen promoten. U kunt een oriënterend gesprek aanvragen via evenementenkalender@arnhem.nl.

Aanvragen

Evenementvergunning aanvragen

Kosten vergunning

U betaalt voor het behandelen van de vergunningaanvraag. De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het evenement en of de vergunning wel of niet wordt verleend. 

De kosten voor een vergunning zijn:

 • commercieel evenement met minder dan 500 verwachte bezoekers € 258
 • commercieel evenement met 501 tot 2500 verwachte bezoekers € 516
 • commercieel evenement met 2501 tot 10.000 verwachte bezoekers € 1.032
 • commercieel evenement met meer dan 10.000 verwachte bezoekers € 1.882
 • evenementen zonder commercieel doel (zoals een buurtfeest) zijn gratis

U betaalt altijd een deel van de kosten voor een vergunningaanvraag, ook als we uw aanvraag weigeren.

 • Als u de vergunning krijgt, betaalt u 100% van de kosten.
 • Krijgt u de vergunning niet, dan betaalt u 50% van bovenstaande kosten.
 • Trekt u de vergunningaanvraag in voordat hierop wordt beslist, dan betaalt u 25% van de kosten.
Benodigde gegevens en checklist bij aanvraag

Een aanvraag voor een evenementenvergunning moet minimaal 8 weken voor het evenement ingediend zijn. We hebben mogelijk ook specifieke gegevens van u nodig om uw aanvraag te kunnen behandelen en beoordelen. U vindt een overzicht van deze gegevens in de checklist aanvraag evenementenvergunning (pdf, 341kB).

Lees voordat u een aanvraag indient eerst goed de checklist door. Aan het einde van het aanvraagformulier moet u namelijk bijlagen toevoegen. Deze gegevens worden voorgelegd aan de politie, brandweer en gemeentelijke adviseurs. Zonder aanvullende gegevens kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Regels en randvoorwaarden voor evenementen 

We hanteren een aantal algemene randvoorwaarden die gelden voor alle evenementen en locaties. Het gaat daarbij om regels op het gebied van geluid, openbare ruimte, afval en stadsreiniging, groen en ecologie, cultuurhistorie, verkeer en (brand)veiligheid. Om overlast voor omwonenden en de belasting van de omgeving te beperken, hebben we voor 18 evenementenlocaties specifieke locatie-eisen vastgesteld. Meer informatie hierover vindt u in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf, 3MB).

Op 7 juli 2022 zijn er nieuwe regels vastgesteld. Deze regels staan in de ‘Nota locatiegebonden evenementenbeleid Arnhem 2021’. Hierin staat informatie over onder andere de Evenementenkalender en het bijbehorende afwegingskader, de verschillende categorie-indelingen van evenementen, begin- en eindtijden en geluidsnormen. Ook wordt er nog gewerkt aan nieuwe locatieprofielen. We hebben in Arnhem plekken die al jarenlang worden gebruikt als evenementenlocatie. Voor deze en enkele nieuwe evenementenlocaties worden in 2022 en 2023 zogenaamde locatieprofielen opgesteld. Een locatieprofiel heeft als doel duidelijkheid te verschaffen over de mogelijkheden van het gebruik van de betreffende locatie voor evenementen en de condities waaronder. Bij bestaande evenementenlocaties gelden de locatieregels zoals vastgelegd in de Regels voor evenementen in de openbare ruimte (pdf, 3MB) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld. Bij nieuwe en gewijzigde locaties geldt het algemene kader locatiegebonden evenementen (2021) totdat de nieuwe locatieprofielen zijn vastgesteld.

Loslaten van ballonnen

In Arnhem voeren we actief een ontmoedigingsbeleid voor het oplaten van ballonnen tijdens evenementen. Dit houdt concreet in dat wij als voorschrift in een evenementvergunning opnemen dat het niet is toegestaan om tijdens evenementen ballonnen op te laten of ballonnen aan bezoekers uit te reiken. Bij door de gemeente (mede)georganiseerde of ondersteunde evenementen worden geen ballonnen uitgedeeld en geen ballonnen opgelaten. Bij het gebruik van ballonnen door inwoners of verenigingen heeft een biologisch afbreekbare variant de voorkeur.

Deze voorschriften worden in de evenementvergunning opgenomen om de volgende redenen:

 • Losgelaten ballonnen kunnen in het milieu terecht komen, waar ze vervuiling veroorzaken.
 • Ballonnen kunnen in het water terechtkomen, waar zij een bedreiging vormen voor waterdieren die verstrikt raken in de touwtjes aan de ballonnen.
 • Arnhem profileert zich als duurzame en groene stad en hierbij past het ontmoedigen van milieuvervuiling door ballonnen.

Dieren bij evenementen

Bij de inzet van dieren bij evenementen zullen organisatoren moeten voldoen aan welzijnseisen. De 5 vrijheden van Brambell worden hiervoor als pijler gebruikt. Dieren zijn vrij van:

 • dorst, honger en onjuiste voeding
 • fysiek en fysiologisch ongerief
 • pijn, verwondingen en ziektes
 • angst en chronische stress
 • om hun natuurlijk (soorteigen) gedrag te vertonen. 

Landelijke regels 

Er gelden landelijke regels voor de brandveiligheid van ‘overige plaatsen’. Deze regels zijn onder andere van toepassing bij evenementen in de openbare ruimte. De regels zijn te vinden op in het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen op overheid.nl.

De behandeling van uw aanvraag

De verwerking van uw aanvraag duurt in principe maximaal 8 weken. Hoe lang het duurt is onder andere afhankelijk van de omvang van het evenement en de volledigheid van uw aangeleverde gegevens.

Weigering van uw aanvraag

Als gemeente proberen wij altijd zoveel mogelijk met u mee te denken om uw evenement mogelijk te maken. Zo nodig in een andere vorm of op een andere locatie of datum. Een aanvraag kan ook worden geweigerd. Dat wordt gedaan in de volgende gevallen: 

 • als er risico’s zijn voor de openbare orde en veiligheid
 • als er risico’s zijn voor de volksgezondheid en milieu
 • bij een eerdere evenementaanvraag of vooraankondiging voor dezelfde datum en locatie
 • bij een te laat ingediende of onvolledige aanvraag.

Meer informatie

Voor een oriënterend gesprek kunt u e-malien naar evenementenkalender@arnhem.nl. U kunt overige vragen of opmerkingen doorgeven in het contactformulier. Selecteer hiervoor de categorie 'Vergunningen en ontheffingen'.