Gebruik openbare ruimte

Wilt u in de openbare ruimte tijdelijk een object (bijvoorbeeld een steiger of bouwafvalcontainer) plaatsen, dan heeft u hier in veel gevallen een ontheffing voor nodig. In sommige gevallen is het maken van een melding al voldoende.

Deze ontheffing heet een ontheffing oneigenlijk gebruik openbare grond (OGOG). U heeft deze ontheffing nodig bij bijvoorbeeld het plaatsen van een bouwafvalcontainer, steiger, bouwkeet, mobiele kraan, hoogwerker of bouwschutting in de openbare ruimte. Voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer of een steiger is het doen van een melding soms voldoende. U moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. 

Melding of ontheffing

Voor het plaatsen van een bouwafvalcontainer of steiger op verhard terrein buiten het centrum volstaat in de meeste gevallen een melding als er voldoende ruimte overblijft voor voetgangers (1,50m) en hulpdiensten (3,25m). In de voorwaarden hieronder leest u waar u aan moet voldoen om in aanmerking te komen voor een melding. Voldoet u niet aan alle voorwaarden, dan is een ontheffing nodig. 

Geef de melding minimaal 2 werkdagen voorafgaand aan de werkzaamheden door, mits deze aan alle voorwaarden voldoet. 

Vraag een ontheffing minimaal 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden aan. Een aanvraag die minder dan 3 weken voorafgaand aan de werkzaamheden wordt ingediend nemen wij niet in behandeling. 

Onder "centrum" wordt verstaan:

Het centrum van Arnhem omsloten door, en inclusief, de Eusebiusbinnensingel, Velperbinnensingel, Velperplein, Jansbinnensingel, de binnenstadzijde van het Willemsplein, Nieuwe Plein, Nieuwe Oeverstraat, Kleine Oord, Broerenstraat, Turfstraat, omgeving Markt en Sabelspoort en Walburgstraat.

Voorwaarden per soort object

Kosten

U betaalt voor de aanvraag en verlening van een ontheffing €101 aan legeskosten. U moet ook betalen als uw aanvraag geweigerd wordt. Voor het plaatsen van objecten op de openbare grond kan ook een waarborgsom worden berekend. 

Aanvragen

Vergeet niet een situatieschets met de te plaatsen objecten toe te voegen! Uw aanvraag kan ter advisering worden voorgelegd aan de brandweer en gemeentelijke afdelingen.

U kunt alleen een melding doen voor het plaatsen van een steiger of bouwafvalcontainer, mits u aan de voorwaarden voldoet. Voor alle andere objecten, zoals bijvoorbeeld een bouwkeet, mobiel toilet, hoogwerker of hijskraan is een ontheffing nodig. 

Let op: op parkeerplekken is een ontheffing beperkt houdbaar. Om de overlast door het tijdelijk plaatsen van objecten in de openbare ruimte – in het bijzonder op parkeerplekken – terug te dringen, worden ontheffingen voor objecten op parkeerplekken verleend voor een maximale termijn van 8 weken. Mochten de werkzaamheden langer duren, dan kan door de ontheffinghouder verlenging worden aangevraagd voor telkens maximaal 8 weken. Ook hier geldt de reguliere behandeltermijn.

Melding oneigenlijk gebruik openbare grond

Ontheffing oneigenlijk gebruik openbare grond

Hoe lang duurt het?

De verwerking van de ontheffing kan tot 8 weken duren bij grootschalige, langdurige of complexe aanvragen, maar de meeste aanvragen worden binnen 3 weken afgehandeld. De verwerkingstijd is onder andere afhankelijk van de duur en omvang van de te plaatsen objecten en volledigheid van de door u aangeleverde gegevens. Een melding kunnen wij in 2 werkdagen afhandelen, mits deze voldoet aan alle voorwaarden.

Weigering

Uw aanvraag kan worden geweigerd als:

  • er risico's zijn voor de openbare orde en veiligheid
  • de gevraagde ruimte niet beschikbaar is
  • een aanvraag te laat is ingediend
  • een aanvraag onvolledig is

Overige vergunningen en/of ontheffingen

Een OGOG regelt het gebruiken van de openbare grond. Bij het uitvoeren van bijvoorbeeld (ver)bouwwerkzaamheden heeft u mogelijk ook nog andere vergunningen nodig, zoals een omgevingsvergunning of een ontheffing geluidhinder

Vragen

Voor vragen over het gebruiken van de openbare grond (OGOG) kunt u contact opnemen met de Afdeling Vergunning & Handhaving via het contactformulier of 0800 -1809.

Voor vragen over omgevingsvergunningen of ontheffingen geluidhinder kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) via 026 - 377 1600 of via postbus@odra.nl.