Drank- en Horecawet, tijdelijke ontheffing ex artikel 35

Tijdens een bijzondere gelegenheid is het mogelijk om zwak alcoholhoudende drank te verstrekken zonder officiële Drank- en Horecawetvergunning.

De wet stelt hier wel bepaalde eisen aan. De gemeente geeft u de vereiste ontheffing.

Ontheffing nodig?

Heeft u een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement of buurtfeest en wilt u tegen betaling zwak alcoholhoudende drank verstrekken? Dan dient u een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. U hoeft voor de betreffende locatie géén Drank- en Horecawetvergunning te hebben. Wel moet de drankverstrekking gebeuren onder leiding van een persoon of personen die voldoet/voldoen aan de zedelijkheidseisen en aan de eisen van sociale hygiëne.

Belangrijk om te weten

Gedurende de periode waarvoor de ontheffing is verleend moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die voldoet aan de zogeheten zedelijksheidseisen (goed gedrag) en eisen van sociale hygiëne (vakbekwaamheid).

Kosten

Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet kost € 39 (Legesverordening 2022 ). Ook in geval van weigering moet u dit bedrag betalen. Leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Weigeringsprocedure

De gemeente kan u de ontheffing geheel of gedeeltelijk weigeren op grond van bepalingen in de Drank- en Horecawet. U krijgt schriftelijk bericht van dit voornemen. Binnen de gestelde termijn kunt u hierop een zienswijze indienen. Uw zienswijze weegt mee in het definitieve besluit. Op dit besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken. 

Bezwaar

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning niet krijgt
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen

Mocht een ontheffing worden geweigerd, dan wordt u als aanvrager uiteraard hiervan vooraf op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de ontheffing bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hier zijn kosten aan verbonden. Informeer voor de actuele informatie bij de Rechtbank Gelderland ga naar www.rechtspraak.nl.

Aanvraag

De gemeente Arnhem werkt met een nieuw systeem, wat mogelijk maakt om uw aanvraag beter te volgen en efficiënter af te handelen. Door deze overgang is het voor bedrijven tijdelijk niet mogelijk om via e-herkenning een vergunning aan te vragen. Dit betekent dat u bij een aanvraag uw bedrijfsgegevens moet invullen en dat u het formulier tijdens het invullen niet tussentijds kunt opslaan.

Online aanvragen

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. De afdeling Vergunningen handelt uw aanvraag verder af en vraagt eventueel advies aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen. De afhandelingstermijn is 8 weken. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente deze termijn verlengen met nogmaals 8 weken.

Uw aanvraag wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen binnen 1 week een zienswijze indienen, waarin zij aangeven met welke punten zij het wel of niet eens zijn, en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit.

Vragen?

Neem contact op met  Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer via 0800-1809.