Drank- en Horecawet, tijdelijke ontheffing ex artikel 35

Tijdens een bijzondere gelegenheid is het mogelijk om zwak alcoholhoudende drank te verstrekken zonder officiële Drank- en Horecawetvergunning.

De wet stelt hier wel bepaalde eisen aan. De gemeente geeft u de vereiste ontheffing.

Ontheffing nodig?

Heeft u een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard, bijvoorbeeld een evenement of buurtfeest en wilt u tegen betaling zwak alcoholhoudende drank verstrekken? Dan dient u een ontheffing bij de gemeente aan te vragen. U hoeft voor de betreffende locatie géén Drank- en Horecawetvergunning te hebben. Wel moet de drankverstrekking gebeuren onder leiding van een persoon of personen die voldoet/voldoen aan de zedelijkheidseisen en aan de eisen van sociale hygiëne.

Belangrijk om te weten

Gedurende de periode waarvoor de ontheffing is verleend moet altijd een leidinggevende aanwezig zijn die voldoet aan de zogeheten zedelijksheidseisen (goed gedrag) en eisen van sociale hygiëne (vakbekwaamheid).

Kosten

Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet kost € 39. Ook in geval van weigering moet u dit bedrag betalen. Leges betaalt u namelijk voor het in behandeling nemen van de aanvraag.

Weigeringsprocedure

De gemeente kan u de ontheffing geheel of gedeeltelijk weigeren op grond van bepalingen in de Drank- en Horecawet. U krijgt schriftelijk bericht van dit voornemen. Binnen de gestelde termijn kunt u hierop een zienswijze indienen. Uw zienswijze weegt mee in het definitieve besluit. Op dit besluit kunt u binnen 6 weken bezwaar maken

Aanvraag

Online ontheffing aanvragen

Binnen een week ontvangt u een ontvangstbevestiging. De afdeling Vergunningen handelt uw aanvraag verder af en vraagt eventueel advies aan de politie, brandweer en gemeentelijke afdelingen. De afhandelingstermijn is 8 weken. In uitzonderlijke gevallen kan de gemeente deze termijn verlengen met nogmaals 8 weken.

Uw aanvraag wordt gepubliceerd op www.overheid.nl. Belanghebbenden kunnen binnen 1 week een zienswijze indienen, waarin zij aangeven met welke punten zij het wel of niet eens zijn, en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit.

Vragen?

Neem contact op met  Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer via 0800-1809.