Exploitatievergunning en Drank- en Horecawetvergunning, wijziging leidinggevende(n)

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op deze vergunning staan de leidinggevenden vermeld.

Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf dient altijd een leidinggevende (zoals vermeld op de vergunning) aanwezig te zijn.

Een wijziging van leidinggevenden kunt u melden bij de gemeente, zodat uw vergunning aangepast kan worden.

Overige wijzigingen van uw vergunning (bijv. wijziging van rechtsvorm of uitbreiding van de horecalokaliteiten) dienen via het horeca-spreekuur te gaan. U kunt daarvoor een afspraak maken.

Belangrijk om te weten

  • De nieuwe leidinggevende kan direct na ontvangst van bevestiging van de melding aan de slag in de horeca-inrichting;
  • de leidinggevende die na het antecedentenonderzoek niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen mag niet meer als leidinggevende in uw horeca-inrichting staan. De ondernemer krijgt hierover bericht.

Wat zijn de kosten?

Er zijn geen kosten verbonden aan de melding tot wijziging van de leidinggevende(n) op een vergunning.

Hoe gaat de melding in zijn werk?

  • Een melding kan alleen gedaan worden door een leidinggevende die al op de geldige vergunning vermeld staat.
  • U kunt de melding digitaal doen:

      Melding wijziging leidinggevende
 

  • U voegt de volgende documenten toe: 

    - Geldig legitimatiebewijs van de melder zelf 

   - (Kopie) geldig legitimatiebewijs van de bij te schrijven leidinggevende(n). De minimale leeftijd is 21 jaar! 

   - In geval er alcoholhoudende dranken worden verstrekt: originele verklaringen Sociale Hygiëne (SVH) van
     alle bij te schrijven leidinggevende(n).   

    - Gegevens van de bij te schrijven leidinggevende(n) (naam, adres, geboortedatum- en plaats).

   -  Arbeidsovereenkomst met nieuwe leidinggevende.

  • De ondernemer van de horeca-inrichting krijgt de standaard bevestiging dat de melding is ontvangen. Dit is niet direct de inhoudelijke beoordeling van de gevraagde wijziging van leidinggevende(n).
  • Nadat de melding is gedaan vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Blijken daar geen bijzonderheden uit dan worden de gewijzigde leidinggevende(n) op uw vergunning gezet.
  • Als uit het antecedentenonderzoek blijkt dat de nieuwe leidinggevende(n) niet voldoen aan de eisen, dan komt die persoon/personen niet als leidinggevende(n) op de vergunning.
  • Binnen 3 maanden (tenzij uitzonderingen) krijgt de ondernemer de vergunning waaruit blijkt wie daadwerkelijk als leidinggevende mag werken. Dit is het sluitstuk van de procedure.