Exploitatievergunning en Alcoholwetvergunning, wijziging leidinggevende(n)

Voor het exploiteren van een horeca-inrichting heeft u een vergunning van de gemeente nodig. Op deze vergunning staan de leidinggevenden vermeld.

Tijdens de openingstijden van het horecabedrijf dient altijd een leidinggevende/beheerder (zoals vermeld op de vergunning) aanwezig te zijn.

Een wijziging van leidinggevenden/beheerders kunt u melden bij de gemeente, zodat uw vergunning aangepast kan worden.

Overige wijzigingen van uw vergunning (bijv. wijziging van rechtsvorm of uitbreiding van de horecalokaliteiten) dienen via het horeca-spreekuur te gaan. U kunt daarvoor een afspraak maken.

Belangrijk om te weten

 • De nieuwe leidinggevende kan direct na ontvangst van bevestiging van de melding aan de slag in de horeca-inrichting
 • de leidinggevende die na het antecedentenonderzoek niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen mag niet meer als leidinggevende in uw horeca-inrichting staan. De ondernemer krijgt hierover bericht.

Wat zijn de kosten?

Het in behandeling nemen van een verzoek tot bijschrijving van een beheerder/leidinggevende door de gemeente kost € 72 per beheerder/leidinggevende. 

Hoe gaat de melding in zijn werk?

 • Een melding kan alleen gedaan worden door een leidinggevende die al op de geldige vergunning vermeld staat.
 • U kunt de melding digitaal doen:

      Melding wijziging leidinggevende
 

 • U voegt de volgende documenten toe: 
  • Geldig legitimatiebewijs van de melder zelf 
  • (Kopie) geldig legitimatiebewijs van de bij te schrijven leidinggevende(n). De minimale leeftijd is 21 jaar.
  • In geval er alcoholhoudende dranken worden verstrekt: originele verklaringen Sociale Hygiëne (SVH) van alle bij te schrijven leidinggevende(n)
  • Gegevens van de bij te schrijven leidinggevende(n) (naam, adres, geboortedatum- en plaats)
  •  Arbeidsovereenkomst met nieuwe leidinggevende
 • De ondernemer van de horeca-inrichting krijgt de standaard bevestiging dat de melding is ontvangen. Dit is niet direct de inhoudelijke beoordeling van de gevraagde wijziging van leidinggevende(n).
 • Nadat de melding is gedaan vindt er een antecedentenonderzoek plaats. Blijken daar geen bijzonderheden uit dan worden de gewijzigde leidinggevende(n) op uw vergunning gezet.
 • Als uit het antecedentenonderzoek blijkt dat de nieuwe leidinggevende(n) niet voldoen aan de eisen, dan komt die persoon/personen niet als leidinggevende(n) op de vergunning.
  Binnen 3 maanden (tenzij uitzonderingen) krijgt de ondernemer de vergunning waaruit blijkt wie daadwerkelijk als leidinggevende mag werken.