Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecazaak heeft u een exploitatievergunning nodig.

Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook nog een Drank- en Horecawetvergunning nodig. Informatie over andere wet- en regelgeving die voor u als horecaondernemer van belang kan zijn, vindt u op de pagina '(Startend) horecaondernemer'. 

Wet BIBOB

In 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) ingesteld om overheden de mogelijkheid te bieden om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken als het risico bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd. Deze wet maakt het ook mogelijk om bepaalde overheidsopdrachten niet te gunnen of te ontbinden als bedrijven niet of niet meer voldoen aan de vereisten van betrouwbaarheid. De Wet BIBOB stelt overheden in de gelegenheid zich bij het nemen van dergelijke beslissingen te laten adviseren door bureau BIBOB.

Als ondernemer in Arnhem krijgt u met de Wet BIBOB te maken wanneer u een nieuwe vergunning aanvraagt, een wijziging in de ondernemersvorm doorvoert of een overname van een bestaande onderneming doorgeeft. 

Bureau BIBOB

Het landelijke bureau BIBOB valt onder het ministerie van Justitie en onderzoekt op verzoek van overheden of er een kans bestaat dat een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Het onderzoek mondt uit in een BIBOB-advies, waarin de kans op malafide praktijken wordt weergegeven als: geen gevaar, enig gevaar of ernstige mate van gevaar. De overheid neemt daarna mede op basis van het BIBOB-advies een besluit over de vergunning, subsidie of overheidsopdracht. Tegen de inschakeling van het landelijk bureau BIBOB kunt u geen bezwaar maken. 

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatie/drank- en horecavergunning door de gemeente kost:

  • Voor het vestigen van een nieuwe onderneming € 1.318,-
  • Voor de overname van een bestaande onderneming € 1.198,-
  • Ondergeschikte wijziging in verleende vergunning € 93,-

(zie Legesverordening 2019).

NB. Wanneer u alcoholhoudende dranken schenkt, heeft u zowel een  Drank- en Horecawetvergunning als een exploitatievergunning nodig. In dat geval wordt u slechts eenmaal leges in rekening gebracht. Ook in geval van weigering van een aanvraag of bij intrekking van de aanvraag zijn er legeskosten verschuldigd.

Binnen hoeveel tijd krijgt u uitsluitsel?

In principe is de beslistermijn voor een exploitatievergunning twaalf weken. Mogelijk krijgt u al binnen zes weken uitsluitsel. De toekenning van een exploitatievergunning is mede afhankelijk van de financiële onderbouwing van uw plannen. Als deze helder en eenduidig is, kan de verplichte BIBOB-toets binnen een maand zijn afgerond. Zitten er leemten in de financiële onderbouwing van uw plannen, dan kan het afronden van de BIBOB-toets maanden duren. Zolang de BIBOB-toets niet is afgerond, verleent de gemeente geen vergunning. Wanneer u zonder vergunning een horecazaak bij de Kamer van Koophandel op uw naam laat overschrijven, dan wordt uw zaak gesloten. 

Bezwaar maken

De gemeente kan een vergunning weigeren op grond van bepalingen in de APV. De gemeente stelt u op de hoogte van het voornemen om de vergunning te weigeren. U kunt hierop binnen twee weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Op dit definitieve besluit kunt binnen zes weken bezwaar maken.

Zowel aanvrager als andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het definitieve besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden. (Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank www.rechtspraak.nl)

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Stap 1

Maak via het algemene telefoonnummer van de gemeente Arnhem 0900-1809 een afspraak voor het persoonlijk indienen van een aanvraag voor een exploitatie- en/of drank- en horecawetvergunning (Horecaspreekuur). De afspraak duurt circa één uur en kan plaatsvinden op een dinsdag tussen 9.00 en 12.00 uur of op een donderdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Stap 2

Bij de afspraak moet u de volgende documenten bij u hebben:

  • Een origineel bewijs van inschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (maximaal drie maanden oud) waaruit blijkt voor wiens rekening en risico de onderneming wordt gedreven. Als u een bestaande onderneming overneemt, moet u werken met een zogeheten bewijs van indiening, zodat u de huidige inschrijving in het handelsregister van de KvK niet overschrijft. Op de website www.kvk.nl van de Kamer van Koophandel vindt u hierover meer informatie.
  • Een huur-, koop- of pachtovereenkomst van het pand of een akte in de plaatsstelling op naam van de ingeschrevene(n) volgens de Kamer van Koophandel waaruit het voorgenomen gebruik blijkt.
  • Geldige identiteitsbewijzen van alle exploitant(en)/bestuurder(s)/vennoten en leidinggevenden; de minimale leeftijd is 21 jaar!
  • In geval er alcoholhoudende dranken worden verstrekt: originele verklaringen Sociale Hygiëne (SVH) van alle bestuurders en/of vennoten en de leidinggevenden.
  • Gegevens van bestuurders, vennoten en leidinggevenden (naam, adres, telefoonnummer).
  • In geval van verenigingen of stichting met niet-commerciële doelstellingen: een gewaarmerkt bestuursreglement dat waarborgt dat de verstrekking van alcoholhoudende drank in de inrichting gedurende de openingstijden vanuit het oogpunt van sociale hygiëne altijd geschiedt door op dit gebied gekwalificeerde personen.

Stap 3

Als u een nieuwe vergunning aanvraagt, een wijziging in de ondernemersvorm doorvoert of een overname van een bestaande onderneming doorgeeft, moet u een aantal BIBOB-vragen beantwoorden die onder meer betrekking hebben op uw financiën en bedrijfsorganisatie. Deze BIBOB-vragenlijst vult u in. Wanneer u weigert om deze vragenlijst in te vullen, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Mocht er aanleiding zijn tot verdere toetsing, dan kan de gemeente besluiten het landelijke bureau BIBOB in te schakelen.

Stap 4

Als alle stukken compleet zijn, publiceert de gemeente uw aanvraag op www.overheid.nl.

Wijziging leidinggevende(n)

Een wijziging van  leidinggevende(n) van uw horeca-inrichting kunt u eenvoudig zelf regelen.

Vragen?

Met vragen over het opzetten en/of exploiteren van een horecazaak kunt u een afspraak maken voor het horecaspreekuur. Of neem contact op met de Afdeling Vergunningen Openbare Ruimte van de gemeente Arnhem via het contactformulier of telefoonnummer 0900-1809.