Exploitatievergunning

Voor het exploiteren van een horecazaak heeft u een exploitatievergunning nodig.

Als u alcoholische dranken wilt schenken, heeft u ook nog een Alcoholwetvergunning nodig. 

Wet BIBOB

In 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) ingesteld om overheden de mogelijkheid te bieden om bepaalde subsidies of vergunningen te weigeren of in te trekken als het risico bestaat dat strafbare feiten zullen worden gepleegd of het vermoeden bestaat dat strafbare feiten zijn gepleegd. De Wet BIBOB stelt overheden in de gelegenheid zich bij het nemen van dergelijke beslissingen te laten adviseren door bureau BIBOB.

Als ondernemer in Arnhem krijgt u met de Wet BIBOB te maken wanneer u een nieuwe vergunning aanvraagt, een wijziging in de ondernemersvorm doorvoert of een overname van een bestaande onderneming doorgeeft. 

Landelijk bureau BIBOB

Het landelijke bureau BIBOB valt onder het ministerie van Justitie en onderzoekt op verzoek van overheden of er een kans bestaat dat een vergunning, subsidie of overheidsopdracht misbruikt wordt of misbruikt zal worden voor criminele activiteiten. Het onderzoek mondt uit in een BIBOB-advies, waarin de kans op malafide praktijken wordt weergegeven als: geen gevaar, enig gevaar of ernstige mate van gevaar. De overheid neemt daarna mede op basis van het BIBOB-advies een besluit over de vergunning, subsidie of overheidsopdracht. Tegen de inschakeling van het landelijk bureau BIBOB kunt u geen bezwaar maken. 

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatie/alcoholwetvergunning door de gemeente kost:

  • Voor het vestigen van een nieuwe onderneming € 1.318
  • Voor de overname van een bestaande onderneming € 1.198
  • Ondergeschikte wijziging in verleende vergunning € 93

Wanneer u alcoholhoudende dranken schenkt, heeft u zowel een Alcoholwetvergunning als een exploitatievergunning nodig. In dat geval wordt u slechts eenmaal leges in rekening gebracht. Ook in geval van weigering van een aanvraag of bij intrekking van de aanvraag zijn er legeskosten verschuldigd.

Binnen hoeveel tijd krijgt u uitsluitsel?

De beslistermijn voor een exploitatievergunning bedraagt 12 weken. Mogelijk krijgt u al eerder uitsluitsel. De toekenning van een exploitatievergunning is mede afhankelijk van de financiële onderbouwing van uw plannen. Zitten er onduidelijkheden in de financiële onderbouwing van uw plannen, dan kan het afronden van de BIBOB-toets maanden duren. Zolang de BIBOB-toets niet is afgerond, verlenen we geen vergunning. Wanneer u zonder vergunning een horecazaak bij de Kamer van Koophandel op uw naam laat overschrijven, dan wordt uw zaak gesloten. 

Bezwaar maken

We kunnen een vergunning weigeren op grond van bepalingen in de APV. We stellen u op de hoogte van het voornemen om de vergunning te weigeren. U kunt hierop binnen 2 weken reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit. Op dit definitieve besluit kunt binnen 6 weken bezwaar maken.

Zowel aanvrager als andere belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het definitieve besluit. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de Burgemeester van Arnhem, Postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM te Arnhem.

Hieraan zijn kosten verbonden. Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank www.rechtspraak.nl

Hoe gaat de aanvraagprocedure in zijn werk?

Stap 1

Maak via onze klantenservice een afspraak voor het persoonlijk indienen van een aanvraag voor een exploitatie- en/of alcoholwetvergunning (Horecaspreekuur).

Stap 2

Tijdens de afspraak hoort u welke stukken u in uw geval in moet dienen. U gaat de stukken verzamelen en levert een complete aanvraag in bij ons.

Stap 3

Als u een nieuwe vergunning aanvraagt, een wijziging in de ondernemersvorm doorvoert of een overname van een bestaande onderneming doorgeeft, moet u een aantal BIBOB-vragen beantwoorden die onder meer betrekking hebben op uw financiën en bedrijfsorganisatie. Deze BIBOB-vragenlijst vult u in. Wanneer u weigert om deze vragenlijst in te vullen, kan de vergunning worden geweigerd of ingetrokken. Mocht er aanleiding zijn tot verdere toetsing, dan kunnen we besluiten het landelijke bureau BIBOB in te schakelen.

Stap 4

Als alle stukken compleet zijn, publiceren we uw aanvraag op www.overheid.nl. Indien er geen weigeringsgronden zijn zal de vergunning worden toegekend.

Wijziging leidinggevende(n)

Een wijziging van leidinggevende(n) van uw horeca-inrichting kunt u eenvoudig zelf regelen.

Vragen?

Met vragen over het opzetten en/of exploiteren van een horecazaak kunt u een afspraak maken voor het horecaspreekuur. Of neem contact op met de Afdeling Vergunningen via het contactformulier of met onze klantenservice.