Collecteren

Voor het inzamelen van geld en goederen (collecteren) heeft u een meldingsplicht, behalve als de inzameling in besloten kring wordt gehouden.

Melding

Voordat u als vereniging of stichting een melding doet bij de gemeente, moet u in het bezit zijn van een CBF-keur of een Verklaring van geen bezwaar van het CBF. De periode van collecte mag alleen in de zogenaamde vrije periodes, dus de periode waarin niet landelijk wordt gecollecteerd. U kunt hiervoor het landelijke collecterooster van het CBF op http://www.cbf.nl/ raadplegen.

Organisaties die al zijn ingeschreven bij het CBF en al staan vermeld op het collecterooster van het CBF hoeven hun collecte niet bij de gemeente te melden.

De melding bij de gemeente moet tenminste 3 weken voordat de collecte plaatsvindt, worden gedaan. Na afloop van de collecte stuurt u een eindafrekening, de zogenaamde collectestaat, naar de gemeente. Op deze collectestaat vult u in wat er uiteindelijk is opgehaald.

Voorwaarden

Personen die namens de vereniging/ stichting collecteren, moeten zich kunnen legitimeren.

In artikel 5.2.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Arnhem zijn de regels voor collecteren opgenomen. De melding moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Maximale duur van de collecte is 1 week
  • Collecteren mag alleen voor een liefdadig of ideëel doel
  • Voor het doel wordt niet in hetzelfde kalenderjaar in Arnhem een andere collecte gehouden
  • Er is geen eerdere melding bij de gemeente ontvangen voor de betreffende periode
  • CBF-keur of verklaring of anderszins verantwoording afleggen.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een collecte.

Collecte melden en collectestaat indienen

De collectemelding kunt u online doen. Ook de collectestaat kunt u online indienen.

Collecte melden

Collectestaat indienen

Weigering

Een collectemelding kan geweigerd worden als veiligheid voor openbare orde en veiligheid in het geding is. U wordt op de hoogte gesteld van het voornemen u de verklaring te weigeren. U kunt daarop reageren met uw zienswijze. Uw zienswijze zal worden meegewogen in het definitieve besluit.

Kan ik bezwaar maken?

Tegen de collectemelding staat geen bezwaar open. Wel kunt u tegen de weigering van de melding bezwaar aantekenen. 
Bent u het niet eens met het de weigering? Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.

Ook kunt u een voorlopige voorziening aanvragen bij de voorzieningenrechter. Als u het besluit wilt laten schorsen, dan moet u daarvoor zo spoedig mogelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek stuurt u naar de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Team Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM te Arnhem. Hieraan zijn kosten verbonden. (Zie voor actuele tarieven griffierechten Rechtbank http://www.rechtspraak.nl)

Meer informatie

Voor informatie over het indienen van de collectemelding en de collectestaat kunt u ook langskomen bij het Loket Bouwen Wonen en Leefomgeving. Maak hiervoor altijd eerst een afspraak, (kies: vergunningen).