Bingo en loterij

Wilt u een kansspel zoals een bingo of een loterij organiseren? Dan moet u dit melden of hier een vergunning voor aanvragen. 

De Wet op de kansspelen maakt een onderscheid tussen een bingo en een loterij:

  • Een bingo is een kansspel en kan worden georganiseerd door een vereniging die tenminste 3 jaar bestaat.
  • Een loterij is ook een kansspel en hiervoor gelden voorwaarden.

Bingo melden 

Voor het organiseren van een bingo hoeft u geen vergunning aan te vragen. Wel moet u de bingo uiterlijk 14 dagen van tevoren aanmelden bij de gemeente. De waarde van de prijzen bij een bingo is per spelronde maximaal € 400 en per bijeenkomst maximaal € 1.550. U kunt een bingomelding online doen. 

Bingomelding indienen

Loterijvergunning aanvragen

Voor een loterij heeft u een vergunning nodig. Bedraagt het prijzenpakket niet meer dan € 4.500 dan vraagt u de vergunning bij de gemeente aan. Met een prijzenpakket vanaf € 4.500 is een vergunning nodig van het ministerie van Justitie. Voor het organiseren van een loterij gelden de volgende voorwaarden:

  • het doel moet van algemeen belang zijn
  • de feitelijke kosten (drukwerk, prijzen, advertenties, notaris etc.) mogen niet meer bedragen dan 50% van de opbrengst van de verkochte loten.

U kunt een loterijvergunning online aanvragen. 

Loterijvergunning aanvragen

De afdeling Vergunningen handelt uw aanvraag af. Afhankelijk van locatie en activiteiten wordt hierbij ook advies aan andere afdeling en de politie gevraagd. 

Kosten

Een melding voor een bingo is gratis. De kosten voor een loterijvergunning bedragen € 82.

Weigeringsprocedure

We kunnen een vergunning weigeren als de aanvraag niet voldoet aan de Wet op de kansspelen. Zijn we voornemens de vergunning te weigeren, dan stellen we hiervan op de hoogte. U kunt hierop reageren met een zienswijze die wordt meegewogen in het definitieve besluit.

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken als:

  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen. Bijvoorbeeld als u een vergunning hebt aangevraagd en u hebt bericht ontvangen dat u de vergunning niet krijgt.
  • U het niet eens bent met de beslissing die de gemeente heeft genomen over de  aanvraag van iemand anders en u bent hierbij rechtstreeks betrokken. 
  • De gemeente weigert een beslissing te nemen.

Mocht een vergunning of ontheffing worden geweigerd, dan wordt u als aanvrager hier uiteraard van op de hoogte gesteld. De gemeente maakt eerst haar voornemen tot het weigeren, of het gedeeltelijk weigeren, van de vergunning bij u bekend. U kunt dan een zienswijze insturen, waarin u beschrijft met welke punten u het wel of niet eens bent en waarom. Alle zienswijzen worden meegenomen in het definitieve besluit. Door de aanvraag te publiceren vragen we aan ieder die denkt dat zijn belang geschaad wordt, zienswijzen in te dienen. Dit kan mondeling en schriftelijk.

Bent u het niet eens met het uiteindelijke besluit? Op grond van artikel 8:1 juncto 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u als belanghebbende binnen 6 weken na dagtekening van het besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Arnhem, postbus 9029, 6800 EL Arnhem.
Daarnaast kunt u bij spoed vragen om een voorlopige voorziening waarmee het besluit geschorst kan worden. Dit kan alleen als u ook een bezwaarschrift bij de gemeente heeft ingediend. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient u in dit geval in bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, postbus 20021,  2500 EA Den Haag.

Zie www.rechtspraak.nl voor griffierechten en kosten voor een voorlopige voorziening van het College van Beroep voor Bedrijfsleven.

Contact

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.