Bezwaar maken

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente, dan kunt daar in veel gevallen bezwaar tegen maken.

Voorwaarden

Het besluit moet genomen zijn door de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, of door de burgemeester. Om bezwaar te kunnen maken, moet u wel direct belang hebben bij dat besluit. Vanaf de datum waarop het besluit bekend is gemaakt, heeft u 6 weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen.  

Indienen

Online bezwaar maken besluiten

Per post kan ook. U richt uw bezwaar dan aan het bestuur dat het besluit heeft genomen:
Gemeente Arnhem, t.a.v. (gemeenteraad, college van B&W, of burgemeester).
Postbus 9029, 6800 EL ARNHEM.

In uw bezwaarschrift staat in ieder geval het volgende:

  • uw naam en uw handtekening
  • de datum
  • een beschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
  • uw reden om bezwaar te maken

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de uitvoering van het besluit automatisch wordt opgeschort. Als u wilt dat dit wel gebeurt, dan stuurt u (naast uw bezwaarschrift aan het gemeentebestuur) óók nog een schriftelijk verzoek om een voorlopige voorziening aan de Rechtbank Arnhem, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM ARNHEM. Als de rechter vindt dat de directe uitvoering van het besluit u onevenredig zwaar treft, kan hij zo'n voorlopige voorziening uitspreken en het besluit opschorten. 

Als u een voorlopige voorziening aanvraagt tegen een vastgesteld bestemmingsplan, dan stuurt u dat naar de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG.

De behandeling van uw bezwaarschrift

Uw bezwaarschrift kan op 2 verschillende manieren worden behandeld:

1. een ambtenaar van de gemeente voert een gesprek met u, telefonisch en eventueel op kantoor. Deze manier heet het 'ambtelijk horen'. Hierover leest u hier: Behandeling bezwaarschriften (ambtelijk horen) . Het ambtelijk horen gebeurt vaak bij bezwaren op het gebied van sociale zekerheid; 
2. de bezwaarschriftencommissie behandelt uw bezwaar. Hoe dit in zijn werk gaat, leest u hier: Behandeling bezwaarschriften (commissie). Er zijn 2 commissies: de algemene bezwaarschriftencommissie en een commissie personele aangelegenheden, die bezwaren van medewerkers van de gemeente Arnhem en andere (overheids-)instellingen behandelt. De informatie hieronder gaat over de bezwaren, die door een bezwaarschriftencommissie worden behandeld. 
Onderaan leest u onder 'Bezwaarschriften heffingen' hoe de behandeling gaat van bezwaren tegen de waardering van onroerende zaken en tegen een belastingaanslag.

Hoorzitting

De bezwaarschriftencommissie onderzoekt of het besluit waartegen u bezwaar maakt, juist is. Dat wil zeggen: of het besluit overeen stemt met het beleid en wettelijke regels. De commissie geeft u de kans om uw bezwaar mondeling toe te lichten in een hoorzitting. In deze zitting licht een ambtenaar het standpunt van het gemeentebestuur toe. Ook eventuele andere belanghebbenden krijgen de gelegenheid om een toelichting te geven. Denk bijvoorbeeld aan de inwoner die een vergunning heeft gekregen, waartegen een andere inwoner bezwaar maakt. 

Beslissing op bezwaarschrift

Na de hoorzitting werkt de commissie haar advies uit. Het gemeentebestuur betrekt dit advies bij zijn besluit over het bezwaarschrift. In de regel valt dit besluit binnen 12 weken na afloop van de bezwaartermijn. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.

Bezwaarschriften heffingen 

Als u bezwaar maakt tegen de waardering van uw onroerende zaak (WOZ) of tegen een belastingaanslag, dan verloopt de behandeling anders. In dit geval vindt alleen een hoorzitting plaats als u daar zelf om vraagt. De hoorzitting biedt u de kans om naast de redenen die u in uw bezwaarschrift heeft vermeld, uw mening en inzicht te geven. De hoorzitting is dus niet bedoeld om te onderhandelen over de hoogte van de waarde van het onroerend goed of de belastingaanslag. 

Na de hoorzitting krijgt u binnen 4 weken het besluit, behalve als een andere afspraak is gemaakt. Tegen het besluit over uw bezwaarschrift kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank.