Privacyverklaring

De gemeente Arnhem verwerkt persoonsgegevens van burgers wanneer dat nodig is om haar wettelijke en publieke taak uit te voeren. De gemeente Arnhem is ervan bewust dat u vertrouwen stelt in haar en ziet het dan ook als haar verantwoordelijkheid om zorgvuldig om te gaan met de privacy van haar burgers. Hieronder treft u aan welke persoonsgegevens van u worden verwerkt, hoe er wordt omgegaan met uw persoonsgegevens en wat uw rechten zijn.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder leest u meer over de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente verwerkt persoonsgegevens om haar wettelijke en publieke taken te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld bij een geboorteaangifte of aanvragen op het gebied van werk en inkomen. Ook bij taken voor het algemene belang verwerken we persoonsgegevens. Denk hierbij aan camera's op straat om de veiligheid te vergroten.

De gemeente Arnhem gebruikt verschillende persoonsgegevens van inwoners en bezoekers van Arnhem. Denk hierbij aan de naam, geboortedatum, adres, maar ook het Burgerservicenummer (BSN) en/of andere bijzondere persoonsgegevens als dit nodig is. Wij verzamelen en gebruiken deze gegevens voor specifieke doeleinden. Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Uw gegevens zijn veilig en worden niet gebruikt voor andere doelen dan is toegestaan.

Waar kijken wij naar bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

De gemeente Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens zoals staat beschreven in de privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in specifieke wet- en regelgeving, zoals de Basisregistratie Personen, de Kieswet en de Wet Politiegegevens (Wpg). De AVG en de Wpg geven aan wanneer persoonsgegevens mogen worden verwerkt en aan welke voorwaarden de gemeente zich moet houden.

De gemeente Arnhem:

 • verwerkt persoonsgegevens behoorlijk, rechtmatig en transparant, op basis van een rechtsgrondslag voor het verwerken van persoonsgegevens;
 • verzamelt en gebruikt persoonsgegevens enkel voor een specifiek en duidelijk omschreven doel en gebruikt de persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of voor de (verenigbare) doelen waarvoor ze verder worden verwerkt, waaronder wetenschappelijk en historisch onderzoek, archivering in het algemeen belang en statistische doeleinden. Betrokkenen worden in de specifieke privacyverklaringen geïnformeerd over de verwerking en de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verwerkt;
 • verwerkt alleen de voor het doel noodzakelijke persoonsgegevens;
 • gaat op een zorgvuldige manier met persoonsgegevens om. Er is in dit kader aandacht voor juistheid, actualiteit en objectiviteit;
 • bewaart persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor het doel waarvoor ze verwerkt zijn of op grond van de wet is vereist. Bewaartermijnen zijn uitgeschreven in de specifieke privacyverklaringen; en
 • treft passende, organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen.
Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij nemen zowel technische als organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen. Zodat deze gegevens bijvoorbeeld niet verloren raken. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij werken voor de uitoefening van onze taken en verantwoordelijkheden samen met partners buiten de organisatie van de gemeente Arnhem. Dat kunnen andere overheidsinstanties zijn, maar soms ook private partijen. Wij delen in bepaalde gevallen persoonsgegevens met die organisaties. Soms zijn we wettelijke verplicht om persoonsgegevens te delen met andere partijen, zoals met de Belastingdienst of het UWV. Als we wel gegevens uitwisselen met andere partijen, maar dit geen wettelijke verplichting is maken we hierover afspraken die afgestemd zijn op de geldende wet- en regelgeving. De gemeente Arnhem heeft als beleid om geen gegevens met partijen buiten de Europese Economische Ruimte (EER) te delen.

Melden wij datalekken?

Als persoonsgegevens worden gestolen, onbedoeld worden gewist of worden gegeven aan iemand die er geen kennis van mag nemen, dan is er sprake van een 'datalek'. Een datalek kan ernstige gevolgen hebben. Daarom moeten datalekken met potentieel hoog risico worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Wilt u een datalek melden? Dat kan via het contactformulier. U vindt meer toelichting over de AVG en de voorwaarden op website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat zijn uw rechten?

U heeft volgens de AVG de volgende rechten wanneer onze organisatie uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Informatie: u heeft het recht om te weten waarom de gemeente uw gegevens verwerkt.
 • Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij de gemeente bekend zijn. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. U krijgt binnen 4 weken antwoord.
 • Correctie: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen of aan te vullen. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot correctie'. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

Daarnaast heeft u recht om in bepaalde gevallen uw gegevens over te dragen, te wissen of bezwaar te maken tegen de verwerking. Hiervoor kunt u ook contact opnemen via het contactformulier. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

U heeft volgens de Wpg de volgende rechten wanneer onze organisatie uw persoonsgegevens verwerkt:

 • Informatie: u heeft het recht om te weten waarom de gemeente uw gegevens verwerkt.
 • Inzage: u heeft recht om in te zien welke persoonsgegevens van u bij de gemeente bekend zijn. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. U krijgt binnen 6 weken antwoord. In bij wetgeving bepaalde gevallen kunnen wij onze inhoudelijke reactie maximaal 4 tot 6 weken uitstellen.
 • Rectificatie, aanvulling en vernietiging: u heeft het recht om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen, aan te vullen of te vernietigen Vernietigen is niet altijd mogelijk, omdat de gemeente Arnhem in bepaalde gevallen wettelijk verplicht is om gegevens te bewaren. U kunt een verzoek indienen via het contactformulier. Vermeld in de onderwerpregel ‘Privacy verzoek tot rectificatie en aanvulling', ‘Privacy verzoek tot aanvulling’ of ‘Privacy verzoek tot vernietiging’. U krijgt binnen 4 weken antwoord.

U vindt meer informatie over uw rechten op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Mocht u vragen hebben over deze privacyverklaring, uw privacyrechten of over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via het contactformulier. Ook kunt u terecht bij onze Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kan via fg@arnhem.nl.

Bij klachten

Als u van mening bent dat de gemeente Arnhem zich niet houdt aan de privacyregelgeving, neemt u dan vooral contact op via fg@arnhem.nl of het contactformulier.Het staat u ook vrij een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging algemene privacyverklaring

De gemeente Arnhem heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Wanneer deze verklaring wijzigt, publiceert de gemeente Arnhem de gewijzigde versie op deze pagina. De gemeente Arnhem adviseert dan ook regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen op de website om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in mei 2023.