AVG- en Wpg-verzoeken en klachten

De gemeente Arnhem gebruikt voor de uitvoering van haar verschillende taken uw persoonsgegevens. Bij de verwerkingen van uw persoonsgegevens moeten wij ons houden aan verschillende wetten zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet politiegegevens (Wpg). Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u verschillende rechten.

In de AVG en de Wpg staan deze rechten beschreven. U heeft het recht om bij de gemeente te vragen om inzage, wijziging, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u een klacht indienen over de wijze waarop wij uw gegevens verwerken. U kunt uw verzoek of klacht schriftelijk of digitaal indienen. 

Uw AVG- en Wpg-rechten 

Op het moment dat wij uw persoonsgegevens verwerken, informeren wij u voor welke doeleinden dit gebeurt. Zoals via onze algemene privacyverklaring of specifieke privacyverklaringen. Naast dit recht op informatie heeft u nog andere wettelijke rechten. Zo kunt u, onder bepaalde voorwaarden: 

 • Inzage vragen in welke persoonsgegevens wij van u vastgelegd hebben. 
 • Ons vragen uw persoonsgegevens te wijzigen, te corrigeren of aan te vullen als ze niet correct of onvolledig zijn. 
 • Ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens te wissen. 
 • Bezwaar maken tegen het vastleggen van uw persoonsgegevens. 
 • Uw toestemming intrekken als wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd op basis van uw toestemming. 
 • Ons vragen om een bestand met uw persoonsgegevens aan u beschikbaar te stellen in een digitaal bestand als wij uw persoonsgegevens hebben vastgelegd op basis van uw toestemming of uitvoering van een overeenkomst. 
 • Een klacht indienen bij de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Arnhem of bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een AVG-recht. Soms mogen wij bepaalde gegevens vanwege de openbare orde of veiligheid niet delen. Ook is het niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien. Als het bestand of document waarin u inzage wilt gegevens van andere personen bevat, dan kunnen wij uw verzoek weigeren vanwege de privacyrechten van die andere persoon of alsnog deels geanonimiseerd inzage geven in uw gegevens.

Ook kunt u geen gebruik maken van het recht van verwijdering als wij uw gegevens op basis van wettelijke bepalingen voor een bepaalde tijd moeten bewaren. Dit geldt bijvoorbeeld bij aanvragen voor een uitkering of subsidie.

Onder de Wpg wijken uw rechten af van die onder de AVG. U heeft volgens de Wpg de volgende rechten wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van onze politietaak: 

 • Recht op informatie: u moet op de hoogte worden gesteld van het feit dat verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt of zal plaatsvinden en wat de doeleinden hiervan zijn. Dat kan ook via deze algemene privacyverklaring.  
 • Recht op inzage: u heeft het recht om te vragen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en om te controleren waarvoor en op welke manier uw persoonsgegevens worden verwerkt. 
 • Recht op rectificatie(correctierecht): als uw persoonsgegevens niet kloppen of niet volledig zijn, kunt u een verzoek indienen om dit te corrigeren. 
 • Recht op vernietiging van gegevens: u heeft recht op vernietiging van uw persoonsgegevens als ze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. 

Wij kunnen niet altijd voldoen aan uw verzoek tot het uitoefenen van een Wpg-recht. In de volgende gevallen hebben wij het recht om uw verzoek af te wijzen: 

 • Ter vermijding van belemmering van gerechtelijke onderzoeken of procedures. 
 • Ter vermijding van nadelige gevolgen voor de voorkoming, de opsporing, het onderzoek en de vervolging van strafbare feiten of de tenuitvoerlegging van straffen. 
 • Ter bescherming van de openbare veiligheid.
 • Ter bescherming van de rechten en vrijheden van derden. 
 • Ter bescherming van de nationale veiligheid.
 • Ingeval van een kennelijk ongegrond of buitensporig verzoek, als bedoeld in artikel 24a, vierde lid van de Wpg.

AVG- of Wpg-verzoeken indienen 

U kunt inzage vragen in uw persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd. Vindt u onjuistheden in de persoonsgegevens die wij van u hebben vastgelegd? Dan kunt u een verzoek indienen om uw gegevens te corrigeren, aan te vullen, beperken of te verwijderen. Hetzelfde kunt u doen als uw gegevens niet volledig zijn, u vindt dat de gegevens niet van belang zijn voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld of wij  uw gegevens in strijd met de wet gebruiken.

Wilt u persoonsgegevens inzien, laten aanpassen of verwijderen? Het helpt als u specifiek kunt aangeven wat u wilt.

 1. Lees eerst meer informatie over uw AVG en Wpg rechten op deze webpagina en het indienen van verzoeken op de website van autoriteitspersoonsgegevens: Recht op informatie en Recht op inzage.
 2. Vul het contactformulier persoonsgegevens AVG in of het contactformulier Wpg in. Hiervoor moet u inloggen met uw DigiD.
 3. De privacy officer behandelt uw aanvraag en houdt u op de hoogte van de voortgang van uw aanvraag.
 4. Na de behandeling ontvangt u van de privacy officer het besluit op uw verzoek.
 5. De Functionaris gegevensbescherming behandelt uw klacht. 

Voor vragen of meer informatie neem contact op met het privacy team via privacy@arnhem.nl.

Digitaal indienen van uw verzoek of klacht 

We hebben als gemeente de plicht om u te informeren over de verwerkingen. Wilt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens? Dan kunt u een verzoek indienen via een van de onderstaande buttons.     

AVG-verzoek indienen

WPG-verzoek indienen

Als u van mening bent dat wij uw gegevens in strijd met de wet gebruiken, dan kunt u een klacht indienen.

Klacht indienen

Schriftelijk een verzoek of klacht indienen 

U kunt ook schriftelijk een verzoek of klacht indienen.

Schriftelijk een verzoek indienen

Schrijf een brief met uw verzoek stuur deze naar:

Gemeente Arnhem
T.a.v. Privacy team  
Antwoordnummer 5000
6800 WC Arnhem

Of stuurt u een e-mail naar privacy@arnhem.nl.

Schriftelijk een klacht indienen

Schrijf een brief met uw klacht stuur deze naar: 

Gemeente Arnhem 
T.a.v. Functionaris gegevensbescherming   
Antwoordnummer 5000 
6800 WC Arnhem

Of stuurt u een e-mail naar fg@arnhem.nl

Een AVG- of Wpg-verzoek indienen gaat het snelst via het online aanvraagformulier.

Om u goed te kunnen helpen, vragen wij u zo specifiek mogelijk te zijn over uw persoonsgegevens en zo duidelijk mogelijk te omschrijven hoe u contact heeft gehad met de gemeente Arnhem en waarover.

U geeft in uw verzoek of klacht aan:

 • uw naam, adres en telefoonnummer
 • omschrijving van uw verzoek of klacht
 • u ondertekent het verzoek of de klacht.

Wanneer u uw verzoek of klacht per e-mail stuurt is het nog steeds nodig om uw verzoek of klacht te voorzien van uw handtekening, een elektronische dan wel een natte handtekening. 

Wat doen wij als wij een verzoek of klacht van u ontvangen?

Voordat wij uw verzoek of klacht in behandeling kunnen nemen, controleren wij altijd uw identiteit. Dit kan op één van de volgende manieren:

 • U kunt een afspraak maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
 • Bij het contactformulier heeft u zich geïdentificeerd door het gebruik van DigiD. U hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Bij twijfel kunnen wij u vragen aanvullend een afspraak te maken op het gemeentehuis zodat u zich persoonlijk kunt identificeren.
 • Als het gaat om gegevens van een kind onder de 16 jaar, moet u het (gedeeld) ouderlijk gezag hebben. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) gaat na wie de wettelijke vertegenwoordiger is door gebruik te maken van de Basisregistratie personen. Het college van B&W richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de wettelijke vertegenwoordiger.
 • U kunt zicht identificeren door middel van een gewaarmerkt kopie van uw identiteitsbewijs. 

U kunt ook een verzoek of klacht namens iemand anders indienen. U moet daarvoor gemachtigd zijn. De gemachtigde moet het volgende aanleveren:

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) richt de beantwoording van het verzoek of klacht aan de gemachtigde.

Na identificatie nemen wij uw verzoek of klacht in behandeling. Als wij alle benodigde gegevens hebben en uw verzoek of klacht aan de wettelijke eisen voldoet, proberen wij uw verzoek of klacht binnen de wettelijke termijnen af te handelen. In de ontvangstbevestiging krijgt u informatie over de geldende termijnen van uw verzoek of klacht. 

Is uw verzoek of klacht niet duidelijk genoeg, dan kunnen wij u daarover nog aanvullende vragen stellen. Wanneer u dat niet doet binnen de gestelde termijn, dan kunnen we besluiten om uw verzoek of klacht niet in behandeling te nemen. U krijgt hiervan bericht. 

Wij moeten uw AVG-verzoek binnen 1 maand afhandelen. Als er sprake is van een complex verzoek, dan kunnen wij de termijn 1 keer met 2 maanden verlengen. Als wij de termijn moeten verlengen, dan laten wij u dat binnen 1 maand weten.

Een inzageverzoek op grond van de Wpg moeten wij binnen 6 weken afhandelen. Als er sprake is van een complex verzoek, dan kan de termijn 1 keer met 4 weken worden verlengd. 
Als wij de termijn moeten verlengen, dan laten wij u dat binnen de eerste 6 weken weten.

Bij een inzageverzoek op basis van de Wpg leveren wij geen documenten, maar stellen wij u in de gelegenheid om op inzage te komen. Dit op grond van artikel 29 lid 5 van de Wpg. Hierbij mogen geen foto’s en / of kopieën gemaakt worden van deze afschriften. In het besluit wordt opgenomen welke gegevens wij van u verwerken. 
 
Een rectificatieverzoek of vernietigingsverzoek op grond van de Wpg moeten wij binnen 4 weken afgehandeld hebben. Voor Wpg rectificatieverzoek of vernietigingsverzoek is in de Wpg geen verlening van de afhandelingstermijn opgenomen.  

Een AVG klacht moeten wij binnen 6 weken afhandelen. Als er sprake is van een complexe klacht, dan kunnen wij de termijn 1 keer met 4 weken verlengen. Dit moet het college, zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 weken na ontvangst van de klacht aan de klager laten weten. Als wij de termijn moeten verlengen, dan laten wij u dat binnen 6 weken weten.

Voldoen wij niet of gedeeltelijk aan uw verzoek, dan leggen wij in ons besluit altijd uit waarom. 

Bezwaar en beroep

Tegen een beslissing op uw AVG en/of Wpg verzoek kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Afhandeling klacht 

Bent u het niet eens met de afhandeling van uw klacht door de FG over de schending van uw privacy? Dan kunt u een privacy klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Op de website van de AP vindt u meer informatie over hoe u een klacht kunt indienen bij de AP. Ook kunt u ervoor kiezen om een verzoekschrift in te dienen bij de rechtbank. Als uw AVG- of Wpg-verzoek niet door ons wordt opgevolgd heeft u ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de AP of om naar de rechter te gaan.