Privacyverklaring Klanttevredenheidsonderzoek

Dit is de privacyverklaring Klanttevredenheidsonderzoek van de gemeente Arnhem. Hierin leggen we uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder leest u meer over de verwerking van persoonsgegevens.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

De gemeente Arnhem wil graag haar dienstverlening verbeteren en doet dit via klanttevredenheidsonderzoeken. Wij kunnen u vragen om deel te nemen aan deze onderzoeken. Natuurlijk bent u vrij om daar wel of niet aan deel te nemen.

Wat is het doel?

Het meten, analyseren en verbeteren van de (specifieke) dienstverlening van gemeente Arnhem. Hiermee wil de gemeente Arnhem bijvoorbeeld haar processen verbeteren of het gebruiksgemak verhogen om u als inwoner nog beter van dienst te kunnen zijn.

Welke gegevens gebruiken we?

Voor het uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoeken gebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geslacht
  • Contactgegevens
Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gemeente Arnhem verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang.

Delen wij uw gegevens met anderen?

We hebben een aantal taken uitbesteed aan de Connectie, onze gemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van De Connectie. De Connectie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om haar taken uit te voeren. De gemeente Arnhem deelt alleen persoonsgegevens met de Connectie als dat nodig is.

Uw gegevens worden niet met andere partijen (derden) gedeeld, behalve als dit wettelijk verplicht is. Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

De gemeente Arnhem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de genoemde doelen van de verwerking. Hierbij houden wij rekening met de wettelijke bewaarplichten. De gegevens worden gedurende 3 jaar bewaard om vervolgonderzoek mogelijk te maken, daarna worden ze anoniem gemaakt of verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit houdt in dat de gemeente Arnhem geen digitale besluiten over u neemt zonder dat een medewerker van de gemeente Arnhem zich heeft gebogen over het besluit.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op het inzien van uw persoonsgegevens. Als uw gegevens niet juist zijn heeft u recht op aanpassing en / of op gegevenswissing. In de algemene privacyverklaring van de gemeente Arnhem kunt u meer informatie lezen over deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt een verzoek doen kunt u contact opnemen via het contactformulier. Ook kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kan via fg@arnhem.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast in mei 2023. Als ze deze verklaring wijzigt, publiceren we de gewijzigde versie op de website en informeren we u via deze weg.