Privacyverklaring Meldingen openbare ruimte en overlast (Fixi)

Dit is de privacyverklaring Meldingen openbare ruimte en overlast. Als u op straat of in een park iets ziet dat niet op orde is of opgeruimd moet worden, kunt u dit bij de gemeente melden via Fixi. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een losse stoeptegel, afval of een kapotte straatlantaarnpaal. In deze privacyverklaring leggen we uit waarom we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, welke gegevens dat zijn en welke rechten u heeft als wij uw persoonsgegevens verwerken.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder leest u meer over de verwerking van persoonsgegevens.

Wat is het doel?
 • Het kunnen melden aan de gemeente Arnhem van een situatie in de openbare ruimte die afwijkt van de norm waar objecten of situaties aan moeten voldoen waarna de betreffende organisatie de melding kan afhandelen en terugkoppelen (beoordeling, routering, uitvoering, terugmelding en feedback);
 • Het kunnen melden van afval of een kapotte lantaarnpaal, waarna de gemeente Arnhem of een andere organisatie de melding kan afhandelen en terugkoppelen (beoordeling, routering, uitvoering, terugmelding en feedback);
 • Optimaliseren en verbeteren van de dienstverlening van de gemeente Arnhem en andere overheidsorganisaties op het gebied van de openbare ruimte.
Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij mogen alleen persoonsgegevens gebruiken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens voor de uitvoering van een taak van algemeen belang. Er is geen overkoepelend wettelijk kader waarin voor gemeenten alle rechten en plichten met betrekking tot het beheer van de openbare ruimte vastgelegd zijn. De gemeente heeft te maken met eigen regelgeving (o.a. APV) en specifieke wet- en regelgeving van onder andere het Rijk, de provincie en het waterschap. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente een zorgplicht heeft voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte. Naast het doel afhandelen van de melding kan de gemeente meldingen gebruiken met als doel de leefbaarheid en veiligheid te bevorderen in de nabijheid van de melding. Dit door het raadplegen en analyseren van meldingen voor het opstellen van een leefbaarheid- en veiligheidsbeeld waarmee de gemeente die gericht en structureel kan verbeteren.

De onderliggende wet- en regelgeving is ook afhankelijk van de aard van de melding.

De belangrijkste wet- en regelgeving betreft:

 • Gemeentewet
 • Wegenwet
 • Milieuwetgeving
 • Algemene plaatselijke verordening (APV)
 • Drank- en Horecawet
 • Alcoholwet
 • Wet geluidhinder
 • Wet bodembescherming
 • Woningwet
 • Wet Ruimtelijke Ordening
 • Wet Natuurbeschermings
 • Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen
Welke persoonsgegevens gebruiken wij?

Hieronder leest u meer over de verwerking van persoonsgegevens.

Anoniem melden

U kunt een aantal zaken anoniem melden. Als u anoniem meldt worden er geen persoonsgegevens van u verwerkt. U verstrekt wel de volgende gegevens.

 • Gegevens over de melding zelf (uw bevindingen over de melding);
 • Beeldmateriaal van het incident (niet verplicht);
 • Locatie van het incident;
 • Eventuele persoonsgegevens die u in de vrije meldtekst verstrekt, dit wordt tijdens kantooruren gemodereerd.

Niet anoniem melden

Als u niet anoniem meldt verwerken wij naast bovenstaande gegevens ook de volgende persoonsgegevens over u.

 • Naam;
 • Adres (niet verplicht);
 • Telefoonnummer en/of e-mailadres.

Fixi app

In de Fixi app kunt u uw eigen machtigingen beheren. Voor optimaal gebruiksgemak staan standaard alle machtigingen in de Fixi app aan. Ook na het uitzetten van één of meer machtigingen kunt u een melding openbare ruimte plaatsen. Zo houdt u zelf controle op de machtigingen die u aan deze app geeft.

U kunt in de app aangeven of uw melding gedeeld mag worden op de openbare kaart, zodat anderen ook kunnen zien welke meldingen gemaakt zijn in de buurt.

Delen wij uw gegevens met anderen?

De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Bij de gemeente Arnhem komen naast meldingen die de gemeente zelf afhandelt ook meldingen binnen die niet door de gemeente Arnhem kunnen worden afgehandeld. In dit geval wordt de melder doorgestuurd naar de juiste organisatie.

De gemeente Arnhem wisselt in het kader van een goede afhandeling van meldingen openbare ruimte en overlast de eventuele noodzakelijke persoonsgegevens in de melding uit met andere organisaties waar een overeenkomst mee afgesloten is. Dit zijn de volgende organisaties.

 • PreZero (afval)
 • Spie (straatverlichting)

Gemeente Arnhem deelt geen persoonsgegevens met andere derde partijen.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

We zullen de genoemde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten. Voor een digitale melding openbare ruimte is dit 5 jaar na het afhandelen van de melding, volgens de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020. Bij het niet in behandeling nemen van een melding, wordt de melding 1 jaar bewaard. Voor andere meldingen houden we de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 aan.

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit houdt in dat er geen digitale besluiten over u worden genomen zonder dat een medewerker van de gemeente Arnhem zich heeft gebogen over het besluit. Foto’s die gedeeld worden via Fixi worden automatisch gecontroleerd op privacygevoelige informatie, zoals kentekens en gezichten. Deze worden dan automatisch onherkenbaar gemaakt voor deze op de openbare kaart zichtbaar worden. Voor de interne organisatie blijven de foto’s onbewerkt beschikbaar, zodat de juiste besluiten gemaakt kunnen worden.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als uw gegevens niet juist zijn heeft u recht op correctie en/of op gegevenswissing. In de algemene privacyverklaring van de gemeente Arnhem kunt u meer informatie lezen over deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Contact

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt een verzoek doen kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Ook kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kan via fg@arnhem.nl.

Wijzigingen privacyverklaring

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast in mei 2023. Als ze deze verklaring wijzigt, publiceren we de gewijzigde versie op de website en informeren we u via deze weg.