Privacyverklaring begeleiding naar participatie en (betaald) werk

De gemeente Arnhem ondersteunt haar inwoners die begeleiding nodig hebben bij het vinden van (betaald) werk. Dit (betaalde) werk kan wanneer nodig plaatsvinden in een beschermde werkomgeving en/of op een aangepaste werkplek, zodat deze inwoners die aan de slag willen ook echt aan de slag kunnen. Om deze ondersteuning te kunnen geven, verwerken wij persoonsgegevens.

Wat is het doel van verwerking? 

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de begeleiding naar (betaald) werk. In dat kader gebruiken wij de persoonsgegevens ook voor de volgende doelen:

 • het vaststellen van de arbeidsproductiviteit (loonwaardebepaling) en/of de behoefte aan jobcoaching van de inwoner
 • het verstrekken van subsidies aan werkgevers waar inwoner werkzaam is 
 • het verstrekken van subsidies aan jobcoachorganisaties die inwoners begeleiden op of naar (betaald) werk 
 • het matchen en duurzaam plaatsen van de inwoner op passende werkplekken
 • het ondersteunen of verwijzen bij problemen op leefgebieden van inwoner (bijvoorbeeld voor financiële hulp of het verbeteren van de thuissituatie)
 • het voorbereiden van de inwoner op betaald werk, bijvoorbeeld door de inzet van leerwerkplekken bij samenwerkingspartners en / of vakinhoudelijke trainingen
 • het aanvragen van beoordeling arbeidsvermogen bij het UWV voor een advies indicatie beschut werk of een indicatie banenafspraak en Wajong-uitkering
 • het onderhouden van contact met de werkgever en de inwoner om inwoners duurzaam aan het werk te houden en het laten herplaatsen van de inwoner indien nodig
 • het aanvragen van medische onderzoeken 
 • het uitvoeren van verzuimcontrole van inwoners die niet op de werkplek of naar het begeleidingstraject zijn verschenen
 • het afgeven van een verklaring 56+ aan werkgevers ter vermindering van premieafdracht
 • het maken van managementrapportages ter verbetering van onze diensten en ter verbetering en verantwoording van ons beleid
 • het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek
 • het uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.
Op welke grondslag is deze verwerking gebaseerd? 

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken om een reden die in de privacywetgeving staat. Zo’n reden heet een grondslag. De grondslagen staan beschreven in artikel 6 van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

De gemeente heeft op basis van de wet de taak om inwoners bemiddeling en begeleiding te bieden bij het vinden van (betaald) werk, zoals beschreven in artikelen 7, 9, 10b en 53a van de Participatiewet.

Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

In de AVG staat dat een persoonsgegeven ‘alle informatie is over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Dit houdt in dat deze informatie direct of indirect over iemand gaat of naar iemand is terug te leiden. Voor het bieden van de begeleiding naar (betaald) werkgebruiken wij de volgende persoonsgegevens:

 • naam
 • adres
 • woonplaats
 • geslacht
 • BSN
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • documentnummer ID-bewijs
 • burgerlijke staat
 • nationaliteit
 • verblijfstitel
 • woon- en huurgegevens
 • gegevens over taalbeheersing, opleiding en werkervaring
 • beschikbaarheid voor werk en eventuele belemmeringen voor het traject naar (betaald)     werk
 • motivatie en beroepswensen
 • gegevens over ondersteuning naar (betaald) werk zoals rapportages, afspraken en doelstellingen
 • beoordelingen, waarschuwingen en maatregelen
 • gegevens over gezondheid als dit noodzakelijk is voor de ondersteuning
 • loonwaardebepaling.
Delen wij uw gegevens met anderen? 

Wanneer dit noodzakelijk is voor de hiervoor omschreven doeleinden, delen wij persoonsgegevens met andere partijen zoals: 

 • mogelijke werkgevers 
 • maatschappelijk dienstverleners
 • schuldhulpverleners
 • UWV
 • SVB (Sociale Verzekeringsbank)
 • arbeidsontwikkelbedrijf en andere organisaties die wij inschakelen om u te begeleiden richting werk, opleiding of andere participatieplek (bijvoorbeeld een aanbieder van een taalcursus)
 • werkgeversservicepunten
 • onderzoeksbureaus (zoals medische onderzoeken, loonwaardebepaling) 
 • jobcoach organisaties
 • verzuimcontroleurs 

We hebben bepaalde taken uitbesteed aan de Connectie, onze gemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.connectie.nl.
De Connectie verwerkt niet meer persoonsgegevens dan noodzakelijk om haar uitbestede taken uit te voeren. Wij delen alleen persoonsgegevens met de Connectie als dat noodzakelijk is. 

Uw persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens? 

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de omschreven doeleinden en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten. Volgens de selectielijst gemeenten en intergemeentelijke organen 2020 moeten wij gegevens 10 jaar bewaren nadat de begeleiding is beëindigd. Als de begeleiding aan u wordt geweigerd, bewaren wij de gegevens 5 jaar. Bij een afgebroken ondersteuning bewaren wij de persoonsgegevens 6 weken.

Geautomatiseerde besluitvorming 

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. Dit houdt in dat de gemeente Arnhem geen digitale besluiten over u neemt zonder dat een medewerker van de gemeente Arnhem zich heeft gebogen over het besluit.

Uw rechten 

Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Bijvoorbeeld over uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens of over hoe u onze Functionaris voor de Gegevensbescherming kunt bereiken? Dan kunt u terecht op de algemene privacyverklaring van de gemeente Arnhem.

Wijzigingen privacyverklaring  

De gemeente Arnhem heeft het recht om deze privacyverklaring aan te passen. Dit bijvoorbeeld naar aanleiding van rechtspraak of wijzigingen van rijksoverheidswegen. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt in februari 2024.