Strategie Klimaatadaptatie Arnhem

Door het veranderende klimaat neemt de kans op overstromingen, wateroverlast, hitte en droogte toe. Daardoor ontstaan risico's voor onze veiligheid, gezondheid en economie. Er gebeurt al veel om Arnhem aan te passen. Maar er moet meer gebeuren om onze stad klimaatbestendiger te maken. We moeten dus in de versnelling.

In de ‘Strategie Klimaatadaptatie Arnhem’ beschrijven we welke ambities we hebben voor de komende 10 jaar.

Ambities om wateroverlast te verminderen

Extreme regenbuien kunnen zorgen voor wateroverlast. In onze stad is er veel verharding (asfalt en steen), waardoor regenwater niet weg kan zakken. Het blijft op straat staan, waar het kan zorgen voor overlast. Of het stroomt in Arnhem-Noord de hellingen van de Veluwezoom af om onderaan voor overlast te zorgen.

Met informatie van bewoners is een wateroverlastkaart gemaakt. De kaart geeft aan welke plekken gevoelig zijn en waar welke extra maatregelen nodig zijn. Onze ambitie is om het water zo lang mogelijk vast te houden in de brongebieden, bovenop de hellingen. Tegelijkertijd leiden we waterstromen die toch zullen ontstaan naar parken en groenvoorzieningen. Deze functioneren als tijdelijk buffergebied en daar veroorzaakt het water geen overlast.

Eén van de maatregelen die we nemen is het regenwater afkoppelen van de riolering. Zodat bij hevige buien de riolering niet overloopt met gezondheidsrisico's als gevolg. Verder zetten we flink in op het weghalen van verharding. In de openbare ruimte, maar ook weghalen bij bewoners en bedrijven. We streven naar 10% minder verharding in 2030 en vervangen de verharding door groen of water. Groen is in staat om regenwater op te vangen. En ondertussen beperken we natuurlijk ook de aanleg van nieuwe verharding.

Ambities om negatieve gevolgen/effecten van hitte tegen te gaan

Tijdens hittegolven houdt de stenige stad de warmte lang vast. Dat zorgt voor ‘hittestress’. Om de opwarming van de stad te verminderen, is er maatwerk per gebied nodig. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar onze meest kwetsbare bewoners: ouderen, chronisch zieken en gehandicapten en hele jonge kinderen. Er is een hitte-attentiekaart opgesteld. Op deze kaart is te zien welke maatregelen nodig zijn om de opwarming te verminderen. Of de verkoelende werking van groene open gebieden te behouden. Hiervoor benutten we de koele, maar hele kwetsbare, luchtstromen vanaf de Veluwe of vanuit uiterwaarden. We vergroenen waar mogelijk bij voorkeur met bomen, realiseren meer water en gebruiken we bouwmateriaal dat de warmte minder vasthoudt. Er is in elk geval meer groen nodig en minder verharding. Steen houdt warmte vast terwijl groen in de stad verkoeling en schaduw biedt.

Ambities om effecten droogte tegen te gaan

Droogte ontstaat bij een langere periode van weinig neerslag in combinatie met hogere temperaturen. Door droogte kan er schade aan groen, infrastructuur (gebouwen en wegen) en dijken ontstaan. De maatregelen die zijn geformuleerd om wateroverlast en hitte tegen te gaan, helpen ook om de gevolgen van droogte te verminderen. Door meer groen en water vast te houden in de stad, duurt het langer voor droogte tot problemen gaat zorgen. Maar we zullen met z'n allen ook minder drinkwater moeten gaan gebruiken in droge en warme perioden.

Ambities om overstromingen tegen te gaan 

De klimaatverandering zorgt ervoor dat de Rijn vaker met hoogwater in het voorjaar te maken krijgt en met laagwater in de zomer. In 2008 is geconstateerd dat de veiligheidsnormen voor dijken achterhaald zijn. Door een nieuwe veiligheidsbenadering moeten alle waterkeringen langs de NederRijn en IJssel, dus ook de Arnhemse dijken en kades, worden aangepast. De waterveiligheid is een verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat en de waterschappen.

Focusgebieden

Bij het nemen van concrete maatregelen tegen hitte, wateroverlast en droogte, geven we prioriteit aan maatregelen in de focusgebieden. Focusgebieden zijn gebieden die gevoelig zijn voor hitte, wateroverlast en/of droogte of juist een rol kunnen spelen in het verminderen van wateroverlast.

focusgebieden nieuw