Subsidie energiebesparing ondernemers en maatschappelijke organisaties

Arnhemse ondernemers en maatschappelijke organisaties kunnen een bijdrage ontvangen als zij energiebesparende maatregelen doorvoeren. Dit kan bijvoorbeeld voor een energiescan of advies. Of als hulp wordt gezocht bij de ondersteuning in de uitvoer. Bijvoorbeeld een extern bureau dat helpt bij het aanvragen of beoordelen van offertes of het opstellen van een meerjaren-onderhoudsplan.

Via de regeling ‘Ondersteuning energiebesparing ondernemingen en maatschappelijke instellingen 2023’ kan een subsidie worden aangevraagd. Er is €200.000 beschikbaar gesteld. De subsidie wordt na vaststelling direct uitbetaald en er is geen verantwoording achteraf nodig.

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen tot en met 31 december 2024 (zolang er subsidiegeld beschikbaar is). Als uw aanvraag compleet is, proberen wij binnen 6 weken uw aanvraag af te handelen.

Energiescan

U kunt voor al uw Arnhemse locaties subsidie voor een energiescan of advies aanvragen. Vul per locatie een aanvraagformulier in.

Subsidie energiescan aanvragen

Ondersteuning bij de uitvoer

U kunt voor maximaal 3 locaties subsidie voor ondersteuning bij de uitvoer aanvragen. Vul voor alle locaties 1 aanvraagformulier in. 

Subsidie voor ondersteuning bij uitvoer aanvragen

Welke informatie heeft u nodig bij de aanvraag?

 • NAW-gegevens
 • KVK-nummer
 • Adressen waarvoor u subsidie aanvraagt en eventueel of  het pand een monumentale status heeft.
 • Een jaaropgave van uw energieverbruik in de afgelopen 12 maanden. In dit overzicht moet duidelijk zijn wat uw elektriciteitsverbruik per jaar is in kWh en gasverbruik per jaar in m3. Dit kan bijvoorbeeld een jaaropgave van uw energieleverancier zijn of een overzicht van uw energiemonitor.
 • De offerte of opdracht van het bureau dat de energiescan uitvoert of u advies/ondersteuning geeft. Zie hiervoor het kopje ‘eisen offerte’.

Bent u een energie-intensief bedrijf of maatschappelijke organisatie? Stuur dan bewijzen mee dat uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet over het voorgaande kalenderjaar zijn. In het overzicht moet uw omzet en de energiekosten in het kalenderjaar duidelijk vermeld zijn.

Spelregels

De volgende spelregels gelden bij deze subsidie:

 1. U heeft niet eerder een subsidie ontvangen voor een energiescan/ advies.
 2. De energiescan/ advies is niet uitgevoerd voor 1 maart 2022.
 3. De werkzaamheden voor energie besparende maatregelen zijn niet uitgevoerd voor 1 oktober 2022.
 4. De uitvoering van de energiescan/ advies of de ondersteuning om tot uitvoer van energiebesparende maatregelen te komen worden binnen 1 jaar na aanvraagdatum afgerond.
 5. De subsidie wordt niet gebruikt om de energiebesparende maatregelen uit te voeren.
 6. De subsidieontvanger is verplicht om eventueel mee te werken aan een steekproefsgewijze controle of de subsidie is/wordt besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt.

Bekijk de wettelijke tekst van de subsidieregeling.

Eisen offerte energiescan/advies

Uit de offerte voor de energiescan/advies moet duidelijk zijn dat het eindrapport inzicht geeft in: 

 • Het historische energieverbruik op jaarbasis (gas en elektriciteit)
 • Indeling in groot-, midden of kleinverbruik
 • Eigendomssituatie van de locatie(s)
 • Data-analyse energieverbruik
 • Analyse van de gebouwschil, de installaties (faciliteiten), de processen en het gedrag met betrekking tot het energieverbruik
 • Advies over energiebesparingsmogelijkheden en verplichtingen
 • Een overzicht van de te treffen en eventueel al genomen (erkende) energiebesparende maatregelen. Hierbij moet onderscheid worden gemaakt in uitvoering op natuurlijke en zelfstandig momenten
 • Voor midden - en grootverbruikers een ingevulde EML per locatie (indien van toepassing)
 • Inzicht in de kosten en/of de terugverdientijd van de energiebesparende maatregelen. En ook een termijn voor de realisatie van die maatregelen
 • Voor midden- en grootverbruikers gegevens aanleveren voor de Informatieplicht energiebesparing.
Eisen offerte/opdracht ondersteuning uitvoer

Uit de offerte of opdracht voor de ondersteuning bij de uitvoer van energiebesparende maatregelen moet duidelijk zijn waarvoor ondersteuning wordt gegeven, bijvoorbeeld:

 • Hulp bij het aanvragen en/of beoordelen van offertes voor energiebesparende maatregelen
 • Opstellen duurzaam meerjaren-onderhoudsplan of vastgoedplan
 • Advies over subsidies voor het uitvoeren van de energiebesparende maatregelen
 • Advies over financiering van de uit te voeren energiebesparende maatregelen
 • Faciliteren gesprek(en) tussen eigenaar en huurder, met als doel tot een win-win plan te komen voor verduurzaming (split-incentive uitwerken)
 • Bouwkundig advies over de uitvoering van energiebesparende maatregelen
 • Aansturen uitvoering verduurzaming door niet aan de aanbieder gelieerde partij(en).

Heeft u vragen of wilt u meer weten over deze regeling? 

Stuur dan een mail naar energiescanbedrijven@arnhem.nl.  

Wilt u meer informatie over energiebesparing?