Gebiedsontwikkeling Nijmeegseweg

De gemeente heeft plannen om de Nijmeegseweg en het gebied eromheen opnieuw in te richten. De Nijmeegseweg zorgt nu teveel voor een scheiding tussen Malburgen Oost en West. We willen een groene stadsboulevard in Arnhem-Zuid ontwikkelen en nieuwe woningen toevoegen. Op deze manier verbinden we Malburgen Oost en West beter met elkaar en ontstaat er een prettige, groene woonomgeving aan de Nijmeegseweg.

Samen met de klankbordgroep

In het project willen we aan beide kanten van de Nijmeegseweg, tussen de John Frostbrug en het Gelredome / Nijmeegseplein, in totaal ongeveer 600 woningen gaan bouwen. Voor dit project hebben we in 2020 samen met de klankbordgroep Nijmeegseweg een Toekomstvisie opgesteld. In deze visie hebben we het over woningbouw aan de westkant (Fase 1, kant van Gelredome) en woningbouw aan de oostzijde (Fase 2, kant van Rijnhal). In Fase 1 gaat het om ongeveer 260 woningen en in Fase 2 om minimaal 350 woningen.

Uitgangspunten Fase 1

De bebouwing in Fase 1 varieert van zogeheten grondgebonden woningen tot appartementen. 30% van de woningen wordt sociale huur. De helft van de woningen zijn koopwoningen. 
Het groene karakter van het gebied willen we behouden en versterken. Van de groene ruimte op en rond het De Monchyplein willen we een herkenbare en groene wijkentree / park maken. Dit doen we door bebouwing en fijne plekken om te verblijven toe te voegen. Het nu onoverzichtelijke kruispunt De Monchyplein willen we in de toekomst aanpassen naar een overzichtelijk kruispunt dat voor iedereen veilig en toegankelijk is. In Fase 1 gaat het om 8 gebouwen aan de westkant van de Nijmeegseweg en een appartementencomplex aan de oostkant. 

Omgevingsplan en Omgevingskwaliteitsplan Fase 1

Om Fase 1 mogelijk te maken is er een nieuw omgevingsplan nodig. Hierin staan de gemeentelijke regels voor het bouwen en het gebruik. De gemeente heeft het omgevingsplan opgesteld vanuit het stedenbouwkundig plan. Dat plan is met hulp van bureau OD205 en samen met de klankbordgroep Nijmeegseweg ontwikkeld. In een stedenbouwkundig plan staat bijvoorbeeld waar woningen, groen en parkeerplaatsen in het gebied een plek krijgen. In het zogeheten omgevingskwaliteitsplan leggen we onder andere het gewenste uiterlijk van de nieuwbouw en de kwalitatieve eisen aan de inrichting van het openbaar gebied vast. 
De bouw kan pas beginnen als een vergunning om te kunnen bouwen is verleend. Om deze vergunningsaanvragen te kunnen controleren, moet de gemeenteraad het omgevingsplan vaststellen. We verwachten dat dit in het eerste kwartaal van 2024 gebeurt.  

Fase 2

Aan de kant van de voormalige Rijnhal (Decathlon) is Fase 2 voorzien met een invulling van minimaal 350 woningen. Deze woningen kunnen alleen gebouwd worden als we de oostelijk gelegen wegdelen van de Nijmeegseweg meer naar de westkant verleggen. Als gemeente zijn we samen met een klankbordgroep van bewoners, woningcorporatie Volkshuisvesting en stedenbouwkundig bureau OD205 volgens de Malburgse Methode bezig met een stedenbouwkundig plan hiervoor en met een inrichtingsplan voor het totale gebied. De bedoeling is deze in april 2024 in concept klaar te hebben. 

Planning

Als alles goed gaat kunnen we in 2025 starten met de bouw van de woningen van Fase 1. Om in 2028 te kunnen starten met de bouw van de woningen van Fase 2 verleggen we de Nijmeegseweg naar verwachting in 2026. Als alles volgens plan verloopt, willen we de laatste woningen in 2032 opleveren.

Meer informatie

In de documenten De weg naar de toekomst en de Startnotitie Gebiedsontwikkeling Nijmeegseweg Fase 2 vindt u meer informatie over het project. 
Wilt u deze documenten ontvangen of heeft u vragen over het project? Neem dan contact op via e-mailadres nijmeegseweg@arnhem.nl.