Herinrichting Velperweg

De Velperweg is van oorsprong een mooie statige laan, grenzend aan monumentale landgoederen. In de loop van de jaren is die laan veranderd in een brede asfaltweg met smalle fietsstroken en weinig groen. Er valt veel te verbeteren aan de Velperweg en dat gaan we ook doen.

Voor de herinrichting van de Velperweg waren al eerder plannen. In 2015 is met een aantal bewoners en bedrijven gewerkt aan een schetsontwerp. Er was toen helaas te weinig geld voor de uitvoering. Het schetsontwerp dat destijds is gemaakt, is nu wel als basis gebruikt voor de ambitieschets. 

Bewonersbijeenkomsten

Begin december hebben wij tijdens een bewonersbijeenkomst de eerste schetsen voor de herinrichting met u gedeeld. Met de reacties die wij toen van u hebben ontvangen zijn we verder gegaan. Op woendag 20 april is vervolgens het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Dit werd door de meeste mensen positief ontvangen. De projectgroep is nog wel bezig met het verwerken van de vragen en opmerkingen van die avond. 

Bewonersbijeenkomst woendag 20 april 2022

Het plenaire gedeelte van de bewonersbijeenkomst van woensdag 20 april 2022 is terug te kijken: Plenair gedeelte bewonersavond Velperweg.

Als u vragen heeft over de bijeenkomt of naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u deze mailen naar: nieuwvelperweg@arnhem.nl.

Verbeteren verkeerssituatie

In de nieuwe inrichting krijgen fietsers aan beide kanten vrijliggende fietspaden. We richten de kruisingen beter in, zodat lijnbussen vlotter kunnen doorrijden. De kruising met de Bronbeeklaan wordt een rotonde. Ook zorgen we ervoor dat het makkelijker wordt om de Velperweg over te steken. Met zoveel voorzieningen voor ouderen in de buurt, is dat geen overbodige luxe. Omdat op de Velperweg relatief veel ongelukken of bijna-ongelukken gebeuren, stond de weg in 2020 in de top 5 van de meest onveilige wegen in de regio Arnhem-Nijmegen. Om de weg veiliger te maken krijgt de gemeente dan ook subsidie van het Rijk en Provincie.

schets velperweg verkeersveiligheid

Keuzes maken

Het grootste deel van de Velperweg is breed genoeg om fietsers, voetgangers, automobilisten en groen voldoende ruimte te geven. Helaas is dat niet overal zo. Met name op het gedeelte tussen de Prümelaan en de Huygenslaan is de ruimte beperkt. Op plekken waar minder ruimte is, moeten we keuzes maken. Dat doen we graag samen met u.  

Kansen voor de landgoederen

Naast het vervangen van het riool en het aanpassen van de verkeersveiligheid, is er in het plan ook veel aandacht voor groen, water en voor de historische landgoederen. Waar het kan, krijgt de Velperweg een bredere groenstrook tussen het fietspad en de rijbaan. Ook komen er nieuwe bomen om de oorspronkelijke bomenrij zoveel mogelijk te herstellen. De landgoederen willen we beter zichtbaar maken en beter laten aansluiten op de weg. Hierover zijn of gaan we gesprek met de eigenaren van de landgoederen. De gemeente heeft van het Rijk een subsidie gekregen van ongeveer € 600.000 (de Erfgoed Deal), speciaal bedoeld om de waarde van erfgoed en cultuurhistorie mee te nemen in het plan. 

Wateroverlast

Op veel plekken op de Velperweg ontstaat wateroverlast bij de flinke regenbuien die we tegenwoordig vaker krijgen. Minder asfalt en meer groen helpt om dat probleem op te lossen. Het water kan dan beter infiltreren in de bodem. Ook voor regenwater dat naar de beken stroomt, is het beter als dat via een groenstrook gaat en niet direct vanaf het asfalt. Het water wordt door de groenstrook gefilterd en komt schoner in de beek. Meer bomen en struiken zorgen ook voor verkoeling, waar asfalt juist zorgt voor hittestress

schets velperweg met bomen

Planning en uitvoering

Op dit moment ligt er een ambitieschets voor de herinrichting, gebaseerd op de gesprekken met bewoners en bedrijven uit 2015. De komende tijd wordt deze verder uitgewerkt tot een ontwerp. Daarbij nemen we uw input graag mee. In het eerste kwartaal van 2022 zullen we het ontwerp hoogstwaarschijnlijk af hebben. We hebben daarna een aantal maanden nodig om het werk voor te bereiden en vergunningen aan te vragen. De uitvoering kan dan in 2023 beginnen. 

Meer informatie

Voor vragen kunt u mailen naar nieuwvelperweg@arnhem.nl.