Stimuleringsregeling Inzet conciërges

De gemeente Arnhem stimuleert schoolbesturen in het primair onderwijs om conciërges in te zetten op hun scholen. Daarvoor kunnen zij subsidie vragen. 

De aanwezigheid van een conciërge op school vermindert de werkdruk voor leerkrachten en directie en vergroot de veiligheid in en rondom school. Voor de uitvoering van deze regeling geldt de Stimuleringsregeling inzet conciërges basisscholen Arnhem en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016

Wie komt in aanmerking?

Een schoolbestuur kan subsidie aanvragen voor de onder zijn gezag vallende scholen wanneer:

  • er op deze scholen een conciërge wordt ingezet
  • de school daarvoor ook eigen middelen beschikbaar stelt

Hoeveel subsidie kan een schoolbestuur krijgen?

Het door de raad beschikbaar gestelde budget wordt gedeeld door het aantal leerlingen op alle basisscholen. Dat levert een bedrag per leerling op. Een schoolbestuur ontvangt per basisschool het bedrag per leerling voor alle leerlingen die een school bezoeken die onder het betreffende schoolbestuur valt. Het aantal leerlingen dat op 1 oktober van het jaar voorafgaand aan de aanvraag op de betreffende school staat ingeschreven is het uitgangspunt. 

Uitsluiting

Een schoolbestuur kan geen subsidie aanvragen wanneer:

  • het een speciale school voor basisonderwijs betreft
  • het gaat om de inzet van conciërges die werkzaam zijn op grond van afspraken in het kader van de afbouw voormalige ID-regeling

Aanvragen van subsidie

U kunt geen subsidie meer aanvragen voor 2024.

Verantwoording

Uiterlijk op 1 april van het jaar dat volgt op het kalenderjaar waarvoor subsidie is verstrekt legt u met een aanvraag tot vaststelling verantwoording af over de besteding van de subsidie.

Contact

Voor vragen over deze regeling kunt u per mail contact opnemen met Gitta Vis. Zij is bereikbaar via gitta.vis@arnhem.nl.