Subsidieregeling Non-formele educatie

Maatschappelijke organisaties die educatietrajecten aanbieden aan laaggeletterden, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod. Daarin werken inwoners aan hun taal-, reken- of digitale vaardigheden.

Een op de negen inwoners tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met taal en rekenen, met het begrijpen van informatie en het werken met de computer. Dit kan gevolgen hebben voor hun werk, gezondheid en de financiële situatie. De regio Midden Gelderland vindt het belangrijk dat zij de kans krijgen om deze vaardigheden te versterken, zodat zij beter mee kunnen doen in de maatschappij. 

Belangrijke onderdelen van de subsidieregeling

  • per cursist kan maximaal € 1.750 subsidie worden toegekend
  • de overheadkosten mogen maximaal 10% van het gevraagde subsidiebedrag zijn
  • deelnemers zijn niet-inburgeringsplichtige inwoners van de deelnemende gemeenten en zijn minimaal 18 jaar
  • de activiteit draagt bij aan deelaspecten van de eindtermen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) op 1 of meerdere deelgebieden.

De subsidieregeling is een initiatief van 9 gemeenten in de regio Midden-Gelderland die samenwerken om uitvoering te geven aan de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De regio zet zich in voor een gespreid, gevarieerd en vraaggericht aanbod van educatieactiviteiten. Het aansluiten op de leefwereld van de deelnemer en het bereiken van inwoners met Nederlands als moedertaal heeft daarbij prioriteit. 

Uw aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen volgens de richtlijnen subsidieaanvraag non-formele educatie en deze mailen naar subsidiebeheer@arnhem.nl.

Verantwoording over 2023

Jaarlijks moeten de subsidiemiddelen worden verantwoord. Binnen 2 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond, dient u een aanvraag in om de subsidie vast te stellen. U gebruikt hiervoor het verantwoordingsformulier (pdf, 321kB).

Uw verantwoordingsstukken stuurt u naar het e-mailadres subsidiebeheer@arnhem.nl onder vermelding van het zaaknummer dat in uw beschikking stond, alsook een afschrift naar heike.sieber@arnhem.nl.

Informatie

Voor vragen en voor afstemming kunt u contact opnemen met Heike Sieber via heike.sieber@arnhem.nl.

De volledige subsidieregeling vindt u op www.officielebekendmakingen.nl