Subsidieregeling non-formele educatie regio Midden-Gelderland

Maatschappelijke organisaties die trajecten aanbieden aan laaggeletterden die hun basisvaardigheden willen versterken, kunnen daarvoor een subsidie aanvragen. Het gaat hierbij om non-formeel (niet-diplomagericht), laagdrempelig aanbod.

1 op de 9 inwoners tussen 15 en 65 jaar is laaggeletterd. Deze mensen hebben moeite met taal en rekenen, met het begrijpen van informatie en het gebruiken van digitale systemen. Dit kan gevolgen hebben voor hun werk, gezondheid en de financiële situatie. De regio Midden-Gelderland streeft ernaar dat meer inwoners de basisvaardigheden beheersen zodat zij beter mee kunnen doen in de maatschappij. Om de ontwikkeling van non-formeel aanbod te stimuleren is de subsidieregeling non-formele educatie regio Midden-Gelderland ontwikkeld.

Belangrijke onderdelen van de subsidieregeling:

  • aanvragen kunnen tussen 1 januari en 1 juni 2020 ingediend worden;
  • de aanvraagperiode van de eerste ronde sluit op 1 april 2020, de tweede ronde sluit op 1 juni 2020;
  • aanvragen worden ingediend door minimaal 2 samenwerkende organisaties met rechtspersoonlijkheid;
  • aanvragen komen alleen in aanmerking na een positief advies van het kernteam laaggeletterdheid van de betreffende subregio;
  • per cursist kan maximaal € 1.750 subsidie worden toegekend;
  • deelnemers zijn niet-inburgeringsplichtige inwoners van de deelnemende gemeenten en zijn minimaal 18 jaar;
  • de activiteit draagt bij aan deelaspecten van de eindtermen van de Wet Educatie Beroepsonderwijs (WEB) op 1 of meerdere deelgebieden.

De subsidieregeling is een initiatief van 9 gemeenten in de regio Midden-Gelderland die samenwerken om uitvoering te geven aan de Wet Educatie Beroepsonderwijs. De regio streeft naar het tot stand brengen van een sluitende leerlijn voor (niet-inburgeringsplichtige) volwassenen die aan hun basisvaardigheden willen werken. Beginnend bij laagdrempelig aanbod in de buurt, doorlopend naar het professioneel aanbod dat meer centraler gegeven kan worden. Het doel is dat voor laaggeletterden kwalitatief goede en laagdrempelige scholing beschikbaar is, dat direct aansluit op hun behoefte, leerstijl en levensfase. Lokale initiatieven sluiten op elkaar aan, er worden meer mensen bereikt en de verschillende doelgroepen worden bediend met een aanpak op maat.

Informatie

Voor vragen en voor afstemming met het kernteam van de subregio Arnhem kunt u contact opnemen met Dion Vreman (dion.vreman@arnhem.nl).

De volledige subsidieregeling vindt u op www.officielebekendmakingen.nl

Aanvragen

U kunt weer aanvragen vanaf 1 januari 2020. Dat kan alleen online. Voor de medeondertekening van uw samenwerkingspartner(s) voegt u dit formulier, ingevuld en getekend door uw samenwerkingspartner(s), als bijlage toe aan de aanvraag.

Let op: het aanvraagformulier kunt u tussentijds niet opslaan! Bereid uw aanvraag daarom voor met behulp van het voorbeeldformulier.