Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)

We doen zoveel mogelijk om huiselijk geweld en kindermishandeling tegen te gaan. Daarom kunnen organisaties subsidie aanvragen voor activiteiten gericht op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Arnhem - Achterhoek. 

De activiteiten moeten passen binnen de doelstellingen zoals omschreven in de de Regiovisie Samen veilig 2019-2022:

 • Het voorkomen van onveiligheid.
 • Het versterken van (vroegtijdige) signalering van alle vormen van huiselijk geweld.
 • Het versterken van de handelingsbekwaamheid na het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
 • Het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld en kindermishandeling en het versterken van beschermende factoren (primaire preventie).
 • Het verminderen van de omvang van huiselijk geweld bij specifieke doelgroepen waar huiselijk geweld en kindermishandeling plaatsvindt (secundaire preventie).

In de Subsidieregeling preventie huiselijk geweld en kindermishandeling regio Arnhem-Achterhoek 2022 leest u voor welke activiteiten u subsidie kunt aanvragen.

Voorwaarden

Voor het aanvragen van subsidie geldt een aantal voorwaarden:

 • De aanvrager heeft aantoonbare kennis van en ervaring met het geven van trainingen rondom HGKM of de activiteit die uitgevoerd wordt.
 • Activering tot het gebruik van de meldcode HGKM moet in elke activiteit terug te vinden zijn.
 • Zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden binnen de keten voor verbinding en innovatie.
 • Proactieve benadering om de juiste doelgroep en hulpverleners te bereiken, dus naast professionals bijvoorbeeld ook de omgeving van de  hulpbehoevende.
 • Proactief ophalen van de vraag en behoefte van de doelgroep.
 • Beschermen van kennis en kunde bij de bereikte doelgroepen.
 • Inzet van ervaringsdeskundigen wordt aangeraden.
 • De subsidieontvanger werkt met de Meldcode en gebruikt de stappen van de Meldcode in zijn/haar aanbod.
 • Het subsidiebedrag mag niet meer zijn dan de kostprijs van de activiteiten.
 • De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten zich in ieder geval deels richten op de door het college vastgestelde thema's.

Vastgestelde thema’s

Voor 2024 en 2025 heeft het college van burgemeester en wethouders de volgende thema's vastgesteld als speciaal aandachtspunt:

 1. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling levendig houden, dossiervorming en gespreksvoering bij verschillende professionals in welzijn, zorg, onderwijs, veiligheid. Samenwerking tussen verschillende beroepsgroepen gebruiken. Ook aandacht besteden aan het vraagstuk rondom privacy en gegevensuitwisseling tussen de verschillende betrokken professionals.
 2. Kindcheck: professionals in de volwassenzorg kunnen door middel van de kindcheck de veiligheid van het kind uitvragen binnen het gezin van de cliënt. Het gaat dan onder andere over de kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek, maar ook over kinderen waarbij ouders fysieke problemen hebben binnen de medische hulpverlening of waarbij er sprake is van schulden en armoede. 
 3. Vrouwelijke genitale verminking (VGV): met betrekking tot preventie en (vroeg)signalering, trainen van sleutelpersonen VGV, kennisoverdracht aan verschillende (lokale) partijen binnen de ketenaanpak in de preventie van meisjesbesnijdenis. 
 4. Huwelijksdwang en achterlating: het onderwijs informeren over het signaleren en melden van kinderen die niet terugkeren na de zomervakantie en onderwijsprofessionals wijzen op de mogelijkheid zich te laten trainen. 
 5. Eergerelateerd geweld: met betrekking tot het signaleren, het omgaan met de complexiteit van mogelijk eergerelateerd geweld herkennen en adequaat naar handelen.
 6. Privacy: hoe om te gaan met uitwisseling van (gevoelige) persoonsgegevens, inzicht in wanneer, hoe en welke persoonsgegevens tussen de verschillende domeinen gedeeld mogen worden.

Van toepassing zijn de in mei 2023 vastgestelde Subsidieregeling preventie Huiselijk geweld en kindermishandeling en de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016.

Aanvragen subsidie

De termijn voor het aanvragen van subsidie voor 2024-2025 is verlopen. De nieuwe subsidieronde start in 2026.

Subsidieplafond

Het college van burgemeester en wethouders heeft het subsidieplafond voor 2024 en 2025 vastgesteld op € 155.000. Een subsidieplafond is het bedrag dat er tijdens een bepaald jaar maximaal beschikbaar is voor de verstrekking voor een subsidieregeling. 

Beoordeling subsidieaanvraag

De aanvraag wordt beoordeeld door centrumgemeente Arnhem. De voorwaarden zoals omschreven in de subsidieregeling zijn basis voor de weging. Binnen 4 weken na uw aanvraag krijgt u een reactie. 

Meer informatie 

Voor vragen over de subsidieregeling kunt u per e-mail contact opnemen via preventiearnhemachterhoek@arnhem.nl.