Subsidieregeling Creatieve bedrijfsverzamelgebouwen

We ondersteunen initiatieven waarbij men minimaal 250m2 aan nieuwe werkruimte wil realiseren. Dit doen we om het tekort aan werkruimte voor de creatieve en culturele sector te verlagen.

Zie voor meer informatie ook het plan van aanpak huisvesting creatieve en culturele sector 2021-2024 (pdf, 234kB). 

Er zijn 2 categorieën waar u subsidie bij kunt aanvragen. Categorie A) voor initiatieven die net starten en Categorie B) voor initiatieven die al verder zijn.

Per aanvrager, per locatie en per categorie kan er eenmalig subsidie aangevraagd worden voor planvorming - haalbaarheidsonderzoek voor een permanent creatief bedrijfsverzamelgebouw. Een aanvrager kan eerst op grond van Categorie A) aanvragen en in een later stadium, wanneer de plannen verder ontwikkeld zijn op grond van Categorie B).

Categorie A:

Voor initiatieven die startend zijn, bij voorkeur al een locatie op het oog hebben, maar hun plan nog verder moeten uitwerken en/of onderzoeken op haalbaarheid. Als er geen locatie op het oog is dan kan het initiatief ook ondersteund worden wanneer de verwachting is dat het (op termijn) bijdraagt aan het realiseren van nieuwe werkruimte voor de creatieve en culturele sector. Het subsidiebedrag bedraagt hier €10 per m2 ruimte voor creatieven, tot een maximum van €5.000 per locatie. Indien het een initiatief zonder locatie is, dan geldt het beoogde aantal te realiseren m2 ruimte voor creatieven. De subsidie bedraagt maximaal 100% van de totale kosten.

Categorie B:

Voor initiatieven die al een locatie hebben, eigenaar van de locatie zijn of afspraken met de eigenaar gemaakt hebben, waarbij de kans dat een creatief bedrijfsverzamelgebouw gerealiseerd gaat worden groot is. Als er geen locatie op het oog is dan kan het initiatief ook ondersteund worden, wanneer de kans groot wordt geacht dat het initiatief daadwerkelijk gaat leiden, binnen aanzienlijke tijd, tot nieuwe werkruimte voor de creatieve en culturele sector. In de aanvraag moet dat helder onderbouwd worden.

Het maximaal te verlenen subsidiebedrag wordt bepaald door het oppervlak.

Het subsidiebedrag bedraagt € 10,- per m2 ruimte voor creatieven, tot een maximum van € 20.000,- per locatie. De subsidie bedraagt maximaal 80% van de totale kosten. Aanvragers die eerder subsidie hebben ontvangen bij Categorie A) kunnen voor een subsidieaanvraag voor dezelfde locatie bij Categorie B) maximaal €15.000 subsidie ontvangen.

Kosten die in aanmerking komen voor subsidie zijn onder andere het inschakelen van een bouwkundig-, financieel-, brandveiligheid-, asbest-, duurzaamheid- of andere relevante expert. Het is aan de aanvrager om helder te maken welke kosten nodig zijn voor de realisatie van zijn initiatief.

Hoe aan te vragen

 • Uitsluitend aanvragen die compleet zijn, worden in behandeling genomen. 
 • Subsidie kan uitsluitend worden aangevraagd indien de aanvrager ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel.
 • Voor de beoordeling van de aanvraag zijn, naast het bepaalde in artikel 4:2 van de Awb, de volgende stukken noodzakelijk:
  • De aanvrager moet aangeven of er bij Categorie A) of Categorie B) aangevraagd wordt.
  • Een kort projectplan met een beschrijving van het initiatief, indien relevant de status van de realisatie van het creatieve bedrijfsverzamelgebouw, wat men wil doen qua planvorming en/of haalbaarheidsonderzoek, waarom en wanneer men van plan is te gaan starten, wie de potentieel deelnemende partijen zijn, wat het collectief belang is en waarvoor men subsidie nodig heeft.
  • Het aantal (beoogde) bruto vloeroppervlakte creatieve werkruimte dat men wil realiseren moet helder zijn.
  • Aanvrager bij Categorie B), wanneer het om een locatie gaat, moet een intentieverklaring aanleveren van de vastgoedeigenaar van de desbetreffende locatie waarin staat dat deze mee wil werken aan het realiseren van een creatief bedrijfsverzamelgebouw, inclusief plattegrond van de locaties en te realiseren ruimtes.
  • Een sluitende, realistische begroting met dekkingsplan.
  • Voor aanvragers, bij subsidie vanaf €5.000 het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van het voorgaande jaar. Dit geldt niet voor aanvragers die minder dan één jaar bestaan.
  • Voor aanvragers, bij subsidie vanaf €10.000 het jaarverslag, de jaarrekening en de balans van de voorgaande 2 jaren. Dit geldt niet voor aanvragers die minder dan 2 jaar bestaan.
  • Als een aanvrager voor het eerst subsidie aanvraagt bij de gemeente Arnhem, voegt hij/zij ook de volgende documenten als bijlage toe:
  1. een actueel exemplaar van het uittreksel van de Kamer van Koophandel
  2. de meest recente statuten (voor organisaties
  3. een actueel bankafschrift.

Neem eerst contact op met bestuursadviseur Stef Katwijk via stef.katwijk@arnhem.nl voordat u de subsidie aanvraagt.

Subsidie aanvragen

Meer informatie

U kunt de hele regeling nog eens doornemen via Subsidieregeling Creatieve bedrijfsverzamelgebouwen (pdf, 444 kB). Ook van toepassing is de Algemene Subsidie Verordening 2016.

Contact

Voor vragen over deze subsidieregeling kunt u per e-mail contact opnemen met bestuursadviseur Stef Katwijk via stef.katwijk@arnhem.nl.