Toegankelijkheidsfonds

We willen dat Arnhem een gastvrije stad is. Een stad waarin inwoners en bezoekers met een beperking zoveel mogelijk (zelfstandig) winkel-, horecapanden of diensten kunnen betreden én online gebruik kunnen maken van hun websites. Om dit te bevorderen heeft de gemeente Arnhem het toegankelijkheidfonds opgericht. 

Bent u een bedrijf dat consumentenbezoek ontvangt en wilt u uw toegankelijkheid verbeteren? Bijvoorbeeld door een drempelhulp te plaatsen, een toegankelijk toilet te bouwen of een voorleesfunctie op uw website te installeren? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie. 

Wie kan een aanvraag doen? 

Bedrijven met een locatie in Arnhem met consumentenbezoek, die ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel (KvK) kunnen een aanvraag doen. Tot deze bedrijven behoren: horeca, detailhandel en dienstverlening met een baliefunctie. 

Waarvoor kunt u een subsidieaanvraag doen? 

 • Als u een pand heeft binnen de gemeente Arnhem, kunt u voor aanpassingen ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid van dat pand (en / of de buitenruimte) subsidie aanvragen. 
 • Als u een pand heeft binnen de gemeente Arnhem, kunt u voor aanpassingen ter verbetering van de digitale toegankelijkheid van uw website / app subsidie aanvragen. 

Waar moet uw aanvraag aan voldoen? 

We willen ervoor zorgen dat de aanpassingen die gedaan worden ook echt de toegankelijkheid voor mensen met een beperking verbeteren. Daarom ondersteunt en adviseert het Arnhems platform chronisch zieken en gehandicapten (Apcg) u wanneer u een aanvraag gaat doen.  

De aanpassingen moeten: 

 • Als het gaat om aanpassingen ter bevordering van de toegankelijkheid van de fysieke omgeving, uitgevoerd worden volgens de ITStandaard 2023 en de Arnhemse Standaard Toegankelijkheid (AST). 
 • Als het gaat om aanpassingen ter bevordering van digitale toegankelijkheid, worden uitgevoerd volgens Webcontent (WCAG) 2.2. 

Hoeveel subsidie kunt u krijgen? 

 • Vraagt u een bedrag aan onder de € 2000? Dan kunt u voor dit gehele bedrag subsidie ontvangen. 
 • Vraagt u een bedrag aan boven de € 2000? Dan kunt u voor 50% van dit bedrag subsidie ontvangen. U kunt maximaal € 10.000 subsidie ontvangen.  

Zodra de subsidiepot van in totaal 150.000 euro leeg is, kunt u geen subsidie meer krijgen. Dat zal dan op deze pagina te lezen zijn. 

Uw aanvraag 

Voordat u uw aanvraag indient, moet u contact opnemen met het Apcg. Dit kan telefonisch via 026 389 44 88 (maandag, woensdag en donderdag van 09.30 – 12.00 uur) of per mail via info@apcg.nl. Het Apcg zal met u een afspraak maken om samen naar uw pand of website te kijken. Als u zelf al ideeën heeft hoe u de toegankelijkheid kan verbeteren, dan kan het Apcg voor u beoordelen of dit voldoet aan de voorwaarden. Het is ook geen probleem als u zelf nog niet weet hoe u de toegankelijkheid kan verbeteren, het Apcg kan u hierbij helpen. Zij zullen een advies aan u uitbrengen. 

U kunt vervolgens hieronder een aanvraag indienen. U kunt aanvragen in 2 categorieën: 

 • Aanpassingen ter verbetering van de fysieke toegankelijkheid 
 • Aanpassingen ter verbetering van de digitale toegankelijkheid. 

U kunt inloggen via e-herkenning of met een handmatige invulling. We vragen enkele gegevens van u als contactpersoon en uw KvK-nummer, daarna kunt u een aantal documenten uploaden: 

 • Een beknopt uitvoeringsplan met een beschrijving van de voorgenomen aanpassingen waarvoor de subsidie wordt aangevraagd en op welke termijn dit wordt uitgevoerd. Als bijlage van het uitvoeringsplan: een advies van het Apcg en een offerte van de voorgenomen aanpassingen.
 • Een begroting van de voorgenomen aanpassingen.  
 • Als de aanvrager niet de eigenaar is van het pand: een verklaring van de eigenaar van het pand dat deze akkoord is met de aanpassingen waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Op de verklaring moet de volledige naam van de eigenaar, de handtekening van de eigenaar en datum van ondertekening staan.  

U sluit af met een digitale ondertekening en ontvangt automatisch een ontvangstbevestiging. Binnen maximaal 8 weken hoort u of u subsidie kunt krijgen, vaak hoort u het binnen 4 weken van ons. We behandelen alle aanvragen in volgorde van binnenkomst. 

Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft om aanpassingen te mogen uitvoeren aan uw pand. Dit is bijvoorbeeld het geval als uw pand monumentaal beschermd is. Voor het maken van een hellingbaan (hiermee bedoelen we geen oprijplaat) en het verbreden van de voordeur heeft u ook altijd een vergunning nodig. Op de website van het Omgevingsloket kunt u een vergunningscheck doen en een aanvraag voor een vergunning indienen wanneer dit nodig is. Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft of heeft u andere vragen over vergunningen, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem.  

Aanvragen

Evaluatie en verantwoording 

We willen graag weten of de aanpassingen zo zijn uitgevoerd dat mensen met een beperking ook een verbetering in de toegankelijkheid ervaren. Daarom komt het Apcg graag bij u kijken nadat de aanpassingen uitgevoerd zijn. U hoeft uw subsidie niet te verantwoorden. 

Geldende regelgeving 

Lees de gehele tekst van de subsidieregeling. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Arnhem 2016

Uitleg van de termen die we gebruiken 

 • Beperking: een lichamelijke, verstandelijke, zintuigelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of chronische ziekte. 
 • Toegankelijkheid: Iedereen, ongeacht beperking, krijgt de kans om gebruik te maken van voorzieningen, informatie en dienstverlening. 
 • Fysieke toegankelijkheid: Toegankelijkheid van de gebouwde omgeving is de eigenschap van de buitenruimte en gebouwen die maakt dat alle mensen er kunnen doen wat zij er volgens de bestemming moeten kunnen doen. 
 • Digitale toegankelijkheid: Digitale informatie en diensten zijn voor iedereen, ongeacht beperking, even bruikbaar. De richtlijnen Toegankelijkheid van Webcontent (WCAG) 2.2 voor websites of apps zijn hierbij geldend. 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen over hoe u de toegankelijkheid van uw pand of website kunt verbeteren? Neem dan contact op met het Apcg. Telefonisch via 026 389 44 88 (maandag, woensdag en donderdag van 09.30 – 12.00 uur) of mail info@apcg.nl.  

Heeft u vragen over de informatie op deze pagina? Neem dan contact op met Dana Hoitink via dana.hoitink@arnhem.nl.  

Heeft u vragen over het indienen van een online subsidieaanvraag, dan verwijzen we u naar het Informatiepunt Digitale Overheid in Rozet. 

Informatie over toegankelijkheid