Veelgestelde vragen over de Rekenkamer

De meest gestelde vragen over en aan de Rekenkamer treft u in dit overzicht aan.

Wat kosten de onderzoeken en wie betaalt ze?

De Rekenkamer beschikt, vanuit de jaarlijks door de raad vastgestelde begroting, over een structureel budget van circa € 200.000 per jaar. Hieruit worden de kosten van de uitvoering van onderzoeken gedekt die ofwel in eigen beheer worden uitgevoerd, ofwel met de hulp van ingehuurde externe expertise. Jaarlijks verantwoordt de Rekenkamer de besteding van haar budget in haar jaarverslag.

Wie controleert de Rekenkamer?

De Rekenkamer legt haar onderzoeksplan tweejaarlijks ter kennisname voor aan de raad. Vanuit de onafhankelijke positie van de Rekenkamer vraagt de Rekenkamer niet om goedkeuring door de raad. Het jaarverslag van de Rekenkamer wordt aangeboden aan de raad waarop desgewenst door de Rekenkamer in een raadscommissie toelichting kan worden gegeven. Uiteindelijk zijn de raad en de burgers van Arnhem de beoordelaars of de Rekenkamer voldoet aan haar doelstellingen.

Voert de Rekenkamer onderzoek uit in opdracht van de raad of het college van B&W?

Nee, door de onafhankelijke positie die is vastgelegd in de Gemeentewet, bepaalt de Rekenkamer zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Dit betekent dat de gemeenteraad en het college van B&W geen opdracht kunnen geven aan de Rekenkamer. De Rekenkamer betrekt de raadsfracties wel actief bij het opstellen van haar onderzoeksprogramma. Ook kan de gemeenteraad een formeel verzoek voor onderzoek bij de Rekenkamer indienen.

Hoe krijgt de Rekenkamer alle noodzakelijke informatie?

In de Gemeentewet en de Verordening op de Rekenkamer is opgenomen dat de Rekenkamer moet kunnen beschikken over alle informatie van het bestuur die zij voor haar onderzoek nodig acht. In de regel richt haar verzoek om informatie zich eerst op de ambtelijke organisatie. Indien dit niet toereikend is, zal zij zich richten tot het college van B&W en de gemeenteraad.

Brengt de Rekenkamer tijdens de uitvoering van een onderzoek hierover informatie uit?

Nee, de resultaten van een onderzoek worden openbaar met de publicatie van het (eind)rapport. Wel kan de Rekenkamer indien gewenst de gemeenteraad tussentijds informeren over de voortgang.

Controleert de Rekenkamer de jaarrekening van de gemeente?

Nee, de Rekenkamer voert doelmatigheid- en doeltreffendheidonderzoek uit. De controle van de jaarrekeningen van de gemeente wordt in opdracht van de gemeenteraad door de externe accountant uitgevoerd.

Bij welke organisaties kan de Rekenkamer nog meer onderzoek doen?

Naar aanleiding van jaarrekeningen, accountantsrapporten en overige documenten is de Rekenkamer bevoegd om nadere inlichtingen in te winnen bij zogenaamde gemeenschappelijke regelingen waaraan de gemeente deelneemt. Deze bevoegdheid heeft de Rekenkamer ook bij vennootschappen, waarbij de gemeente tenminste 50% van het geplaatste aandelen bezit, evenals bij privaatrechtelijke rechtspersonen, waaraan de gemeente een subsidie, lening of garantie heeft verstrekt van ten minste 50% van de baten van de instelling. Deze bevoegdheid is afgeleid van de onderzoeksmogelijkheid die de gemeente als belanghebbende bij deze samenwerkingsverbanden zelf heeft.

Hoe gaat de Rekenkamer om met de AVG?

Op 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. In dit document verwoordt de Rekenkamer hoe zij zich aan de AVG en de uitvoeringswet houdt.