Bodem

Hoe dient u om te gaan met verontreinigde grond en ondergrondse tanks? Ook informatie over bodemenergie / warmte-koude opslag.

 • Aanpak van bodemverontreiniging

  U wilt graaf- of saneringswerkzaamheden uitvoeren in een bodemverontreiniging die valt onder het Overgangsrecht. Dan moet u dit op grond van de Wet Bodembescherming van tevoren bij de gemeente melden. Op deze pagina vindt u de meldingsformulieren hiervoor.

 • Graven en saneren: Omgevingswet of Overgangsrecht?

  Als u gaat graven in een bodemverontreiniging of deze wilt saneren, dan dient eerst gekeken te worden of u dit via de Omgevingswet moet melden, of dat er een melding vanuit de Wet Bodembescherming moet worden gedaan.

 • Bodeminformatie op de kaart

  Informatie over o.a. bodemverontreiniging, bodemonderzoeken en ondergrondse tanks is te bekijken op de Arnhemse bodemkaart. Hier kunt u ook onderzoeken bekijken en Wbb-beschikkingen inzien.

 • Hergebruik licht verontreinigde grond

  Wat zijn de mogelijkheden voor grondverzet en hergebruik van licht verontreinigde grond en baggerspecie die vrijkomt bij graafwerkzaamheden en bewerkingen van de (water)bodem?

 • Ondergrondse tanks

  Regels aangaande ondergrondse tanks, de sanering en verwijdering ervan, vindt u hier.

 • Bemaling bij grondwaterverontreiniging

  Gaat u grondwater onttrekken in of nabij een ernstige grondwaterverontreiniging? Dan dient u te laten zien dat uw werkzaamheden geen nadelige invloed hebben. In Presikhaaf gelden aparte regels.

Meer onderwerpen