Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is in Nederland aan regels gebonden die voortkomen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Deze wet geeft ons de mogelijkheid wegen of gebieden aan te wijzen waar gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd zonder specifieke ontheffing van ons hiervoor.

Op een Overzichtskaart van Arnhem (pdf 1,83 MB) kunt u zien welke wegen en gebieden we hebben aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen, die routeplichtig zijn volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen artikel 24 en de tabel in de VLG Hoofdstuk II artikel 4, buiten deze wegen en gebieden is alleen toegestaan met een ontheffing van het college van burgemeester en wethouders. Overige gevaarlijke stoffen zonder ontheffing dienen te worden vervoerd als er wordt voldaan aan artikel 19 Wet vervoer gevaarlijke stoffen (artikel over mijden bebouwde kom).

Aanvraag

Een ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de toegestane routes kunt u hier aanvragen.

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag voor vervoer van gevaarlijke stoffen moet u leges betalen. De kosten bedragen € 582. Voor verlenging van een eerder verleende ontheffing betaalt u € 153.

Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Binnen hoeveel tijd krijg ik uitsluitsel?

Uw aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de brandweer en de gemeentelijke afdeling externe veiligheid. Met inachtneming van deze adviezen dient de afdeling Vergunningen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend een besluit te nemen. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met nogmaals 8 weken worden verlengd. Hiervan zult u op de hoogte worden gesteld. Een ontheffing treedt in werking zodra deze verleend is.

De ontheffing is geldig voor de periode van 2 jaar. Er is voor een tweejaarlijks ontheffingssysteem gekozen, omdat op deze manier een goed overzicht gehouden wordt van de wegen waarover gevaarlijke stoffen worden vervoerd.