Gevaarlijke stoffen vervoeren

Het vervoeren van gevaarlijke stoffen is in Nederland aan regels gebonden die voortkomen uit de Wet vervoer gevaarlijke stoffen.

Deze wet geeft een gemeente de mogelijkheid wegen of gebieden aan te wijzen waar gevaarlijke stoffen mogen worden vervoerd zonder specifieke ontheffing van de  gemeente hiervoor.

Op een Overzichtskaart van Arnhem (pdf 1,83 MB) kunt u zien welke wegen en gebieden de gemeente heeft aangewezen voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen buiten deze wegen en gebieden is alleen toegestaan met een ontheffing van het college van burgemeester en wethouders van Arnhem.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een ontheffingsaanvraag voor vervoer van gevaarlijke stoffen moet u leges betalen. De kosten van deze vergunning zijn vastgelegd in de Legesverordening 2021 van de gemeente Arnhem. De kosten bedragen € 582. Voor verlenging van een eerder verleende ontheffing betaalt u € 153.

Ook in geval van weigering moet u leges betalen. De leges betreffen namelijk het in behandeling nemen van uw aanvraag.

Binnen hoeveel tijd krijg ik uitsluitsel?

Naar aanleiding van uw aanvraag stelt een deskundige van de gemeente een transportroute vast. Uw aanvraag en de toegewezen transportroute worden gepubliceerd, waarna belanghebbenden gedurende een periode van één week de gelegenheid hebben om zienswijzen in te dienen. Een zienswijze is een argument dat een belanghebbende kan hebben tegen uw aanvraag. Bij de uiteindelijke besluitvorming worden de eventueel ingediende zienswijzen meegenomen. De indieners van de zienswijzen krijgen een kopie van het definitieve besluit.

Uw aanvraag wordt ter advisering voorgelegd aan de brandweer en de gemeentelijke afdeling externe veiligheid. Met inachtneming van deze adviezen en de eventueel ingediende zienswijzen dient de afdeling Vergunningen binnen 8 weken nadat u uw aanvraag heeft ingediend een besluit te nemen. Deze termijn kan in uitzonderlijke gevallen met nogmaals 8 weken worden verlengd. Hiervan zult u op de hoogte worden gesteld. Een ontheffing treedt in werking zodra deze verleend is.

Aanvraag

Een ontheffing voor vervoer van gevaarlijke stoffen buiten de toegestane routes kunt u hier aanvragen.

Ontheffing route gevaarlijke stoffen

Vragen?

Neem contact op met de Afdeling Vergunning en Handhaving via het contactformulier of telefoonnummer 0800-1809.