Wijkprogramma Heijenoord en Lombok 2021

De wijk omvat de buurten Heijenoord, Brouwerijweg en omgeving (ook wel oud-Heijenoord genoemd) en Lombok. De brug over het spoor in de Oranjestraat verbindt de buurten. Het bevolkingsprofiel van Heijenoord/Lombok lijkt sterk op dat van de stad Arnhem, hoewel er iets minder ouderen wonen dan gemiddeld.

In de buurt Brouwerijweg en omgeving wonen veel jonge kamerbewoners. Een hoger dan gemiddeld percentage inwoners geeft aan bij buurtgenoten terecht te kunnen voor hulp. Het percentage vrijwilligers in de wijk is gemiddeld hoog. 

Er wonen veel ondernemende en creatieve mensen. Dat uit zich ook in een hoog aantal bedrijfjes dat gehuisvest is in de wijk, veelal in de dienstverlenende sector. Het bewonersinitiatief Kunst Met Mekaar draait al jaren succesvol en inmiddels ook zelfstandig. Dit is een mooi voorbeeld waar het gaat over meedoen en samenwerken tussen mensen met en zonder beperking in de wijk.

Ontwikkelingen in de wijk

De buurt doet het sinds enkele jaren zonder wijkplatform of centraal bewonersoverleg. Er is daarentegen een aantal werkgroepen actief die gericht thema's oppakt, zoals  Groen West, Werkgroep nieuwe Wijkdemocratie en Sociëteit Arnhem West . Team Leefomgeving ondersteunt en verbindt waar nodig.

Heijenoord Lombok is een in hoge mate zelfredzame wijk. Dat bleek ook in coronatijd in maart 2020, toen er in zeer korte tijd een groot aantal vrijwilligers klaar stond, waarbij ook opvallend was dat daar een groep jonge mensen bij was. 

Buurthuis 't Huukske vervult een belangrijke verbindende en stimulerende rol in sociaal opzicht. Dat geldt voor ouderen in de wijk, maar ook onder jongeren blijkt behoefte te bestaan. Het buurthuis wil daar meer in betekenen en is op zoek naar borging van het dagelijks beheer en naar versterking van het bestuur. Hierover wordt onder andere overleg gevoerd in een samenwerkingsverband van een aantal Arnhemse Buurthuizen.

Rijn en IJsselcollege vertrekt in 2023 uit de Veluwestraat, wil als goede buur vertrekken en werkt aan planvorming in samenspraak met de buurt.

Acties in 2021

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijken Heijenoord en Lombok richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

  • Ondersteunen en faciliteren van de zoektocht van buurthuis 't Huukske naar een stevig bestuur en dagelijkse coördinatie van de activiteiten. 
  • De samenwerking tussen buurthuizen stimuleren (ook over het wijkniveau heen). 
  • Team Leefomgeving organiseert een proces waarin door deskundigen op het gebied van mobiliteit en verkeer integraal naar de wijk wordt gekeken. 
  • Team Leefomgeving ondersteunt bij het opstellen van een groenvisie voor parkgebied rondom Rosorum en ziet toe op de uitwerking.
  • De gemeente stuurt op burgerparticipatie in de projecten van De Hes, de Koepel en Arnhems Buiten.  Specifiek voor de Koepel is aandacht nodig voor het proces van het inrichten van de tuin binnen de muren. Daar kunnen huidige omwonenden en nieuwe bewoners samen een rol in spelen. Team Leefomgeving adviseert over de aanpak.
  • Het ROC Rijn IJssel verlaat een locatie aan de Veluwestraat en de school betrekt hier de buurt bij door samen met hen een programma van eisen voor de herontwikkeling op te stellen en mee te geven aan toekomstige ontwikkelaars. Het Team Leefomgeving ondersteunt dit proces en ziet toe op naleving. 
  • Het streven is dat deze wijken voor 2030 van het gas af zijn. Groen West is het bewonersinitiatief dat hierin vooraan staat.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl