Nieuwsbrief juli 2023

In deze nieuwsbrief informeert de Rekenkamer Arnhem u over de stand van zaken van onderzoeken en activiteiten.

Onderzoek Bestaanszekerheid / Generatiearmoede

Het onderzoek is vanaf het begin om verschillende redenen vertraagd. De oorzaak voor de vertraging is onder andere het uitvallen van medewerkers van de rekenkamer, het vertrek van betrokken ambtenaren en een personeelswissel bij de onderzoekers. Ook waren er eerst problemen bij het vinden van gezinnen die geïnterviewd wilden worden. Gelukkig is dit door extra inzet van het team Werk en Inkomen (W&I) goedgekomen. De genoemde redenen hebben ook invloed gehad op andere activiteiten van de rekenkamer.

Wat zijn de volgende stappen in het onderzoek

  • Eind juni zijn de laatste gezinnen geïnterviewd en is het 2e ambtelijke groepsgesprek gehouden.
  • In juli staat een groepsgesprek met de netwerkpartners gepland en wordt er druk gewerkt aan de nota van bevindingen, die eind juli klaar moet zijn.
  • Begin augustus zal de nota voor ambtelijk wederhoor worden aangeboden.
  • Begin september is er een bijeenkomst met ambtenaren over dit wederhoor.
  • Vervolgens wordt een expertsessie georganiseerd, eventueel ook een bestuurlijke expertsessie en zal het bestuurlijk wederhoor plaatsvinden. Dat staat nu gepland voor de periode van de 2e week van oktober tot begin november. Als er geen bestuurlijke expertsessie komt, dan kan het bestuurlijk wederhoor in de periode van begin oktober tot de 3e week van oktober plaatsvinden.
  • Nadat de rekenkamer de reactie van het college ontvangen heeft, vindt aanbieding aan de raad plaats. Er zal in de tussentijd contact zijn met een ambtelijk contactpersoon en de wethouder.

Onderzoek Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid (NPLV)

Uit diverse onderzoeken blijkt dat een aantal gebieden in Nederlandse steden te maken heeft met een concentratie en stapeling van problemen op het gebied van onderwijs, werkloosheid, armoede (inkomen en schulden), gezondheid, de kwaliteit van woon- en leefomgeving, veiligheid en georganiseerde en ondermijnende criminaliteit. Vaak gaat het hierbij om dezelfde gebieden waar ook de leefbaarheid structureel onder druk staat.
In deze kwetsbare gebieden wonen mensen die meer dan gemiddeld te maken hebben met armoede, schulden, gezondheidsproblemen, overlast, schrale woonomstandigheden en gevoelens van onveiligheid. Jongeren die in deze kwetsbare gebieden opgroeien hebben een grotere kans op een lager schoolniveau, voortijdig schoolverlaten, een lager betaalde baan en het vertonen van grensoverschrijdend gedrag. Dit gaat samen met het verliezen van vertrouwen in de overheid. Ook omdat de jongeren teleurgesteld zijn in het beleid van de overheid, dat voor hun situatie onvoldoende is gebleken. Burgers keren zich af van de instituties.
De rijksoverheid heeft een programma voor meerdere jaren opgezet. In dit programma focust het Rijk, samen met gemeenten en andere lokale partijen, op het op orde krijgen van de leefbaarheid en veiligheid in 20 focusgebieden in 19 steden. En daarnaast het bieden van perspectief aan de inwoners.

De rekenkamers van Heerlen, Arnhem en Groningen hebben besloten om dit grote programma in hun gemeente meerdere jaren met onderzoek te gaan volgen. In een dergelijk lange periode van twintig jaar zullen er naar verwachting veel wisselingen in de raad en het lokale bestuur plaatsvinden, waardoor de raad niet altijd meer de kennis heeft over in het verleden gemaakte keuzes. De rekenkamer kan voor de raad het historisch overzicht bewaren en bewaken.
Er is een opzet gekozen waarbij andere rekenkamers, als zij daarvoor belangstelling hebben, bij dit onderzoek kunnen aansluiten.
Het belangrijkste doel van het gezamenlijke onderzoek van de rekenkamers is om de gemeenteraden door de jaren heen te ondersteunen bij hun kaderstellende en controlerende taken voor dit programma. Daarbij biedt het ‘van elkaar leren’ naar verwachting extra mogelijkheden. Dit kan zowel in de planning van de te onderzoeken onderwerpen en de meest geschikte onderzoeksmethode als door het vergelijken van de resultaten. Ieder onderzoeksdeel zal worden afgesloten met een onderdeel ‘geleerde lessen’ of ‘good practices’. Ook willen de rekenkamers een bijdrage leveren aan het inzicht in de resultaten dat de voorgestelde programma-aanpak heeft voor de lokale samenleving en mogelijkheden om dit te optimaliseren.

Onderzoek Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

De rekenkamer voert een onderzoek uit naar de ODRA. Na de zomer informeert de rekenkamer u over de bevindingen, conclusies en aanbevelingen op basis van het onderzoek.