Rekenkamerbrief Van Wijken Weten (2021)

De Rekenkamer Arnhem heeft een onderzoek uitgevoerd naar de positie van de gemeenteraad bij de Arnhemse wijksturing, bekend onder de naam ‘Van Wijken Weten’. De Rekenkamer stelt dat de gemeenteraad, nu hij enkele jaren ervaringen heeft opgedaan met Van Wijken Weten, beter moet bepalen wat de gewenste positie is voor de raad: waar wil de raad loslaten en waar wil de raad nog wél van weten en op sturen?

De gemeente Arnhem werkt sinds een aantal jaar volgens de principes van Van Wijken Weten. Het college van B&W heeft op basis van een evaluatie recent besloten door te gaan met de nieuwe wijkaanpak en deze tegelijkertijd verder aan te scherpen.

De Rekenkamer Arnhem doet een aantal suggesties om de gemeenteraad daar beter bij te positioneren.

De gemeente Arnhem heeft voor een nieuwe manier van werken gekozen (de inwoners en de wijken centraal). De gemeente koos voor een weg daarnaartoe die ruimte gaf voor leren, ontdekken en ontwikkelen. Niet alles vast leggen en geen blauwdruk. De Rekenkamer ziet dat het uitgangspunt 'al doende leert en ontdekt men' zeker ook van toepassing is op de gemeenteraad. Nu is het moment om als raad positie te bepalen: is de raad van de inhoud (geef je bijvoorbeeld opgaven mee aan de wijken), van het proces (stel je uitgangspunten vast voor wie moet praten in de wijken), of van allebei? Deze positiebepaling heeft afgelopen jaren niet expliciet plaatsgevonden. Dit is van invloed geweest op de informatie die de gemeenteraad heeft ontvangen. Met uitzondering van het eerste jaar na invoering, ontving de raad geen informatie in hoeverre Van Wijken Weten volgens 'de bedoeling' werkte. Bij zo'n grote en fundamentele wijziging van de opvattingen over de verhoudingen tussen de inwoner en de lokale overheid en de daarmee samenhangende wijzigingen in rollen en werkwijzen, is het van belang dat alle spelers op de hoogte zijn. De raad is zelf ook een speler in deze transformatie. De informatievoorziening aan de raad lijkt te zijn vergeten. Van Wijken Weten vraagt ook veranderingen van de gemeenteraad, maar zonder passende informatie kan de raad niet mee in de leerervaringen. De Rekenkamer beveelt de raad dan ook aan om ook te bepalen welke informatie voor de raad gewenst is.

De Rekenkamer heeft experts laten reflecteren op de bevindingen in een zomermiddaggesprek.

De Rekenkamerbrief, de nota van bevindingen en het zomermiddaggesprek zijn te lezen op www.rekenkamerarnhem.nl.