Privacyverklaring kentekenparkeren

In opdracht van de gemeente Arnhem is P1 verantwoordelijk voor alle uitvoerende taken op het gebied van parkeren.

P1 voert de volgende taken uit: 

 • Parkeren op straat: onderhouden parkeerautomaten, parkeercontrole en uitgifte vergunningen / ontheffingen / gehandicaptenparkeerkaarten.
 • Parkeren in parkeergarages: zorgen voor garage en onderhoud apparatuur, controleren en uitgifte abonnementen.
 • Afsluiting voetgangersgebied en overige afsluitingen, onderhouden installaties, toezicht en uitgifte-ontheffingen.
 • Parkeerbalie en de webshop parkeren (digitaal loket).

Daarnaast voert P1 in opdracht van ons regelmatig parkeeronderzoeken uit.

Verwerking persoonsgegevens

Hieronder leest u meer over de verwerking van persoonsgegevens.

Doel

Het parkeren op straat:

 • Handhaving op parkeer- en verkeersovertredingen (BOA-controle op fout parkeren).
 • Opmaken aanvullend proces-verbaal als BOA bij bezwaar en beroep op verzoek van officier van Justitie (CJIB).
 • Controle op het betalen van parkeerbelasting (betalen op de betaalde parkeerplaatsen).
 • Naheffen en invorderen van parkeerbelasting (naheffen en invorderen van bonnen uitgeschreven op betaalde parkeerplaatsen).
 • Afhandelen bezwaar en beroep met betrekking tot opgelegde naheffingsaanslag parkeerbelasting (afhandelen bezwaar en beroep met betrekking tot bonnen uitgeschreven op betaalde parkeerplaatsen).
 • Afhandelen bezwaar en beroep met betrekking tot uitgegeven / aanvragen parkeervergunningen.
 • Goede uitvoering van de wegsleepregeling en het verplaatsen van voertuigen bij tijdelijke verkeersmaatregelen.
 • Afhandelen van klachten over de uitvoering van de taken op het gebied van parkeren.
 • Administreren en toetsen van vergunningen, ontheffingen en gehandicaptenparkeerkaarten. 
 • Uitgifte gehandicaptenparkeervergunning geldig op betaalde plaatsen, door overleggen Europese gehandicaptenparkeerkaart.
 • Toekennen van rechten op kenteken ten behoeve van de kentekenherkenning afsluitingen voetgangersgebied en overige afsluitingen.
 • Klantencontact, het correcte afhandeling van vragen aan de parkeerbalie, via de intercom, via mail en telefonisch.
 • Aanvragen van parkeerproducten via het digitale loket (website van P1)
 • Verkrijgen van managementinformatie, mede voor statistisch onderzoek of mobiliteitsonderzoek in niet tot personen herleidbare vorm.
 • Parkeeronderzoek om inzicht te krijgen in de parkeerdruk en de betalingsbereidheid in de betaalde parkeer gebieden.

Het parkeren in de parkeergarages:

 • Administreren van abonnementen voor parkeergarages.
 • Toekennen van rechten op kenteken ten behoeve van de kentekenherkenning in parkeergarages.
 • Klantencontact, het correct afhandelen van vragen aan de parkeerbalie met betrekking tot de parkeergarages, via de intercom van garages, via mail en telefonisch.
 • Aanvragen van parkeerabonnementen via het digitale loket (website van P1)
 • Verkrijgen van managementinformatie uit het parkeermanagement systeem garages, ook voor statistisch onderzoek of mobiliteitsonderzoek in niet tot personen herleidbare vorm.
Grondslag 

De grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens zijn:
Parkeren op straat: Wettelijke verplichting: de wegen verkeerswet, de wet administratief rechtelijke handhaving verkeersvoorschriften, artikel 225 van de gemeentewet, de belastingwet, de algemene wet bestuursrecht, de archiefwet, de wegsleepverordening, de parkeerverordeningen en het uitwerkingsbesluit.
Parkeren in parkeergarages: uitvoering van een overeenkomst.
Afsluitingen: taak van algemeen belang, de beleidsregels voetgangersgebied.
Onderzoeken: Taak van algemeen belang.

Categorieën persoonsgegevens

Persoonsgegevens parkeren op straat:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • (Inschrijvings-)adres
 • E-mailadres
 • Iban-nummer
 • Datum overlijden
 • Kenteken
 • Begin- en eindtijd parkeerrecht
 • Overzichtsfoto’s scanauto
 • BSN
 • Kopie gehandicaptenparkeerkaart
 • KvK nummer

Persoonsgegevens parkeren in de parkeergarages:

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • (Inschrijvings-)adres
 • E-mailadres
 • Iban-nummer
 • Kenteken
 • Begin- en eindtijd parkeerrecht
 • Videobeelden parkeergarages
 • KvK nummer

Persoonsgegevens afsluitingen (voetgangersgebied):

 • Naam
 • Telefoonnummer
 • (Inschrijvings-)adres
 • E-mailadres
 • Kenteken
 • Videobeelden bij afsluitingen
Ontvangers van gegevens

We hebben alle uitvoerende parkeertaken uitbesteed aan P1. Daarom heeft P1 toegang tot de genoemde persoonsgegevens. Daarnaast hebben leveranciers van de apparatuur (parkeerautomaten, parkeerapparatuur in de garages en de scanauto) en hun backoffice-systemen toegang tot bepaalde persoonsgegevens. Zij hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. 

We hebben ook bepaalde taken uitbesteed aan de Connectie, de gemeentelijke bedrijfsvoeringsorganisatie. Deze verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar taken uit te voeren. 

Het kan daarnaast voorkomen dat we de gegevens in een incidenteel geval aan derden moet verstrekken, zoals aan een toezichthouder of de politie. Dit om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel.

Bewaartermijn

We zullen de genoemde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.  

Geautomatiseerde besluitvorming

Er vindt geen geautomatiseerde besluitvorming plaats. 

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens. Als uw gegevens niet juist zijn heeft u recht op correctie en/of op gegevenswissing. In de algemene privacyverklaring van de gemeente Arnhem kunt u meer informatie lezen over deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken. 
 
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt een verzoek doen kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Ook kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming. Dat kan via fg@arnhem.nl

Wijzigingen privacyverklaring

We hebben deze verklaring voor het laatst aangepast in april 2023. Als ze deze verklaring wijzigt, publiceren we de gewijzigde versie op de website en informeren we u via deze weg.