Informatie voor bewindvoerders

Op 15 april 2020 ondertekenden we samen met 7 bewindvoerderskantoren het convenant ‘Samen Sterker’. Sindsdien sluiten steeds meer kantoren zich aan bij de overeenkomst. Op dit moment wordt ruim 60% van alle Arnhemmers die een bewindvoerder hebben door deze kantoren geholpen.

In de lijst van deelnemende bewindvoerders kunt u zien welke bewindvoerderskantoren zijn aangesloten bij het convenant. Wilt u een uitgebreider overzicht met de specialismes, affiniteiten met doelgroepen en de talen die worden beheerst per bewindvoerder? Mail dan naar samensterker@arnhem.nl. Dan sturen wij u het meest recente overzicht toe.

Doel van het convenant

Het doel van het convenant is om inwoners met (een risico op) financiële problemen op de best passende wijze te ondersteunen. Als gemeente hebben we een grote ambitie op het gebied van schulden: ‘Alle Arnhemmers schuldenvrij’. Bewindvoerders spelen een belangrijke rol bij de hulp en ondersteuning aan inwoners met financiële problemen. Het convenant legt de afspraken vast op basis waarvan gemeente en bewindvoerders samenwerken. De uitgangspunten zijn:

  • Komen tot een goede samenwerking tussen gemeente en bewindvoerder om goed aan te kunnen sluiten op de hulpvraag van inwoners met financiële problemen (met name schulden) en om hun financiële zelfstandigheid zo goed mogelijk te kunnen bevorderen.
  • De kwaliteit van de dienstverlening aan kwetsbare inwoners van Arnhem staat voorop. Er is specifiek aandacht voor een vlotte doorstroom naar schulddienstverlening (minnelijk dan wel wettelijk traject) met als doel een schuldenvrije toekomst.
  • De partners investeren in een goede samenwerking op basis van transparantie en wederzijds vertrouwen en respect. Dit in het belang van kwalitatief goede dienstverlening aan de inwoners van de gemeente. 

Deelnemen aan het convenant 

Neem dan contact op via samensterker@arnhem.nl. Bewindvoerders die aangesloten zijn bij het convenant, krijgen van ons een voorkeurspositie. Dat betekent dat we adviseren, als bewind nodig is, te kiezen voor één van de convenantpartners.

Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind 

Per 1 januari 2021 is de Wet adviesrecht gemeenten bij schuldenbewind (hierna: Ags) in werking getreden. Als gemeente maken we geen gebruik van het Ags. U hoeft nieuwe cliënten dus niet aan ons door te geven. Als wij in de toekomst wel gebruikmaken van het Ags, dan informeren wij u hierover.