Green Deals

Arnhem heeft de ambitie om te verduurzamen en de stad toekomstbestendig te maken. Hiervoor worden diverse Green Deals gestart. Een Green Deal is een soort overeenkomst. En omschrijft de ambities die de gemeente samen met ondernemers en kennispartners binnen 2 jaar wil realiseren. De ondernemers zijn de initiator en geven aan waar de behoefte ligt. Bijvoorbeeld op het gebied van energie besparen, duurzame energie opwekken, vergroening, mobiliteit, levendigheid, leefbaarheid en circulariteit. Dit kan gebiedsgericht of sectorgericht. Op deze pagina vindt u meer informatie over de Green Deals die in Arnhem zijn gesloten.

Green Deal Gelderse Poort

In de periode 2022-2023 hebben we gewerkt aan de Green Deal Gelderse Poort 1.0. In 2023 is er een doorontwikkeling naar Green Deal Gelderse Poort 2.0. De programmamanager is Milan Zewald. In de video hieronder vertelt Milan in het kort wat de Green Deal inhoudt.

​​​​​Green Deal Gelderse Poort op YouTube
Video met audiodescriptie

De Green Business Club Gelderse Poort (GBC) sloot de 1e Green Deal in Arnhem. De vraag die centraal stond was: Wat kunnen we doen om het bedrijventerrein toekomstbestendig te maken? Dit is opgepakt vanuit 4 thema’s: energie, circulariteit, levendigheid/ groen en mobiliteit. De focus lag vooral op energie. In totaal 30 ondernemers zijn actief deelnemer van de GBC en hebben bijgedragen aan de projecten.

Oplossingen

Diverse projectgroepen hebben meegedacht over de behoefte en mogelijkheden en samen is gekeken naar de volgende oplossingen:

 • Energie: individueel en collectief aan de slag met verduurzamen 
  Participant ENGIE is gestart met energiescans. En samen met GBC is een routekaart verduurzaming opgesteld. Onder andere zijn er op diverse gebouwen zonnepanelen geplaatst. Ook hebben alle panden energielabel A gekregen.
 • Circulariteit: samen richting zero waste
  De data is inzichtelijk gemaakt door een dashboard duurzaamheidsprestaties, net als bij de lopende contracten. In een gebiedsgerichte aanpak is een stap gemaakt in afval verminderen, beter scheiden en hoogwaardig verwerken.
 • Levendigheid & Groen: stimuleren ontmoeting en levendigheid
  Het kantorenpark ligt naast het prachtige natuurgebied Meinerswijk, maar er is nog volop te vergroenen op het park zelf. Het middenplein is vergroend. Ook zijn diverse panden getransformeerd tot groene gebouwen. Met Vital-up zijn diverse teams van verschillende bedrijven vitaler geworden. Er worden gratis gezondheidschecks, leefstijlinterventies en sportmogelijkheden aangeboden.
 • Mobiliteit: schoon vervoer en betere bereikbaarheid
  In samenwerking met Slim & Schoon Onderweg is onderzoek gedaan naar de gewenste verbeteringen. Onder andere is het aantal e-hubs (elektrische fietsen) uitgebreid en zijn er meer laadpalen voor elektrisch vervoer.
Green Deal IJsseloord 1

In september 2023 zijn we gestart met de Green Deal IJsseloord 1. De programmamanager is Milan Zewald.

In samenwerking met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) is deze Green Deal gestart. Kansen worden verkend en opgepakt om het bedrijventerrein energiepositief en klimaatbestendig te maken voor 2030. Daarnaast wordt een start gemaakt om het bedrijventerrein volledig circulair te maken. Zo’n 80% van de bedrijven is betrokken.

Concrete doelen

De concrete doelen in deze Green Deal zijn:

 • Het realiseren van energiebesparende maatregelen en opwekken van duurzame energie.
 • Het realiseren van zonnecarports en zonnedaken voor omliggende bedrijven en benodigde laadinfra op het terrein (op locaties waar dit mogelijk is).
 • Het realiseren van minimaal 5 klimaatbestendige groene verblijfsplekken waar men kan samenkomen.
 • Inzicht geven in energiestromen en de vraag- en aanbodkant.
 • Een duurzaam mobiliteitsplan met als basis de bedrijfsvoering van de gevestigde bedrijven.
 • Bewustwording op het thema circulariteit, kansen voor grondstoffen/afvalstromen.

deelnemende bedrijven IJsseloord 1 en wethouder Kundíc tekenen Green Deal
Foto: deelnemende bedrijven IJsseloord 1 en wethouder Kundíc tekenen Green Deal

Green Deal Nieuwe Haven

In oktober 2023 zijn we gestart met de Green Deal Nieuwe Haven. De programmamanager is Pieter Veltman.

In samenwerking met Stichting Arnhemse Bedrijventerreinen (StAB) is deze Green Deal gestart. Kansen worden verkend en opgepakt in de energietransitie en klimaatadaptatie, op het gebied van mobiliteit en richting een circulaire economie. Op dit moment zijn 12 bedrijven betrokken. In de video hieronder vertellen Pieter Veldman en Floris Remlev (namens Farmusol) meer over deze Green Deal.

Green Deal nieuwe Haven op YouTube
Video met audiodescriptie

Concrete doelen

Deze Green Deal heeft de volgende concrete doelen:

 • Het realiseren dat een aantal bedrijven van het gas afgaan met name door inzet van warmtepompen of doordat deze bedrijven hun gasverbruik drastisch verminderen.
 • Het realiseren van walstroom voor de tankers van Shell om de emissies van de generatoren aan boord te verminderen (naar nul). De uitdaging hierbij is om de benodigde aansluiting te krijgen op het huidige elektriciteitsnet bij netbeheerders Liander en Tennet.
 • Er zijn al walstroominstallaties actief voor met name de aangemeerde cruiseschepen. Het doel is om walstroom voor de hele Nieuwe Havenweg te realiseren. 
 • Het terrein vergroenen door het aanplanten van heggen langs de hekken.
 • Groener waterbeheer door aanleg van waterdoorlatende bestrating, met name bij parkeerplekken.
 • Er wordt al veel gerecycled door onder andere de metaalindustrie, maar er wordt gekeken of er nog meer circulair geproduceerd kan worden.
 • Een aantal bedrijven heeft nieuwbouwplannen, die worden zo duurzaam mogelijk gerealiseerd. 

Deelnemende bedrijven van de Green Deal Nieuwe Haven
Foto: deelnemende bedrijven Nieuwe Haven en wethouder Kundíc tekenen Green Deal

Green Deal Gebedshuizen

In november 2023 zijn we gestart met de Green Deal voor gebedshuizen. De programmamanager is Rosan Pallada. In de video ondertekenen de gebedshuizen symbolisch de samenwerking.

In samenwerking met 12 Arnhemse gebedshuizen is deze 1e ‘sector gerichte’ Green Deal gestart. Kansen worden verkend en opgepakt om de gebedshuizen te verduurzamen en de gebedshuizen gaan ook aan de slag met duurzamer gedrag van de leden zelf?. Thuis en op het werk. Gebedshuizen met een religieuze of maatschappelijke functie die zich nog niet hebben aangemeld kunnen (nog) meedoen. 

Concrete doelen

Deze Green Deal heeft de volgende concrete doelen:

 • Een stappenplan opstellen voor de langere termijn om de klimaatdoelstellingen van 2050 voor bijeenkomstgebouwen te kunnen behalen (voor niet-monumenten).
 • Het vaststellen van een energielabel (voor niet-monumenten).
 • Het verbeteren van het comfortniveau, bijvoorbeeld door naden en kieren dicht te maken en te isoleren.
 • Het realiseren van energiebesparende maatregelen en opwekken van duurzame energie waar mogelijk.
 • Het vergroenen van het gebouw en de omgeving.
 • Het stimuleren van het gebruik van circulaire materialen en producten.
 • Het stimuleren van duurzame mobiliteit van bezoekers en gebruikers, bijvoorbeeld door deelgebruik van de auto of het aanleggen van laadpalen.
 • Het zuiniger omgaan met water en hergebruik van restwater of hemelwater.
 • Het inspireren van de gemeenschap en bezoekers om duurzamere keuzes te maken.
 • Van elkaar leren en elkaar inspireren, bijvoorbeeld door 2 keer per jaar thema bijeenkomsten bij te wonen.