Dorpsprogramma Elden 2023

Bewoners zijn trots op het dorpse karakter van Elden. Daarmee spreken we in Elden niet over een wijk, maar over een dorp. Eldenaren zorgen goed voor elkaar en er zijn veel vrijwilligers die hun handen uit de mouwen steken. Elden heeft een actief dorpsplatform. Nieuwe bewoners uit de Tuin van Elden sluiten goed aan.

Eldenaren vinden het belangrijk dat

 • het dorpse karakter van Elden wordt behouden. Bijvoorbeeld door de groengordel in stand te houden en de karakteristieke gebouwen te beschermen
 • inwoners krijgen meer recht om ergens over te beslissen. En raken meer betrokken bij de ontwikkelingen in Elden en bij het project het opnieuw inrichten van de Openbare Ruimte
 • er aandacht komt voor eenzaamheid en langer thuis wonen omdat er in verhouding veel ouderen in Elden wonen
 • Elden een dementievriendelijk dorp wordt
 • de verkeerssituatie en de leefomgeving veilig is.
Activiteiten 2023

In 2023 gaan we door met de plannen van afgelopen jaar. In samenwerking met bewoners en ondernemers richt het Team Leefomgeving (TLO) zich onder andere op de volgende onderwerpen:

Sociale verbinding

De versterking van de sociale patronen in het dorp, waarbij aandacht is voor de vele dorpsorganisaties. En nieuwe bewoners goed worden opgenomen.

 • Samen met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) de band versterken met de tijdelijke dorpsbewoners van het Asielzoekers Centrum (AZC).
 • Ondersteunen en versterken van de samenwerking in het project noodwoning Historische Kring.
 • Ondersteunen en versterken van bewonersplan Lucas pastorie.
 • Versterken van de samenwerking met het Dorpsplatform Elden (DPE).

Sociaal zichzelf kunnen redden

Het terugdringen van eenzaamheid en versterken van zelf- en samenredzaamheid.

 • Ondersteunen en versterken van initiatief "Elden met Elkaar".
 • Om Elden vriendelijker te maken voor ouderen of mensen met een beperking, hebben we bij het opnieuw inrichten van de omgeving altijd speciale aandacht voor dit onderwerp

Meedoen en meepraten

Het versterken van de inbreng en het recht om ergens over te beslissen van de Eldenaren bij de ontwikkelingen in en rond Elden. En bij de uitvoering van gemeentelijke taken.

 • Actieve bewoners, verenigingen en werkgroepen rondom verschillende thema's met elkaar verbinden en de samenwerking aanmoedigen.

Verkeer

 • Samen met de verkeerswerkgroep en bewoners de verkeerssituatie verder verbeteren en verkeersoverlast en onveiligheid terugdringen. De verkeerswerkgroep Elden heeft hiervoor een memo geschreven.

Spelen

 • We gaan aan de slag om de speel- en beweegmogelijkheden voor de Eldense kinderen verder te verbeteren samen met het DPE en betrokken bewoners.

Groen

We blijven voldoende aandacht geven aan het behoud en ontwikkeling van groen in de straten en de bestaande groengordel. Denk hierbij aan voldoende bomen om hittestress (hele erge warmte) tegen te gaan.

Dorpsvisie

Het ondersteunen en meedenken over aanvullingen op de dorpsvisie over locaties binnen het dorp. Zoals de functie van de Brink, de Lucas pastorie, het Industrielaantje en de invulling van het gebied Elderhoeve wanneer deze niet meer de functie van asielzoekerscentrum heeft.

Omgevingswet

Samen met het DPE de plannen en wensen vanuit het dorp maximaal aan mee laten nemen. Ervoor zorgen dat deze plannen worden meegenomen in het proces richting het op te stellen omgevingsplan.

Het complete dorpsprogramma kunt u opvragen via delaarelden@leefomgevingarnhem.nl .