Wijkprogramma Alteveer-Cranevelt 2023

In Alteveer-Cranevelt liggen de buurten Alteveer, 't Cranevelt (Craneveer), Hazegrietje en Sonsbeek-Noord. Het is een typische jaren ‘20 wijk met veel groen.

Alteveer-Cranevelt ligt tussen Park Sonsbeek, park Zypendaal, Park Klarenbeek en de Schelmseweg.

Ontmoeten

Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig. Ontmoeting draagt bij aan het algemeen welbevinden en kan ervoor zorgen dat minder snel een beroep wordt gedaan op specialistische voorzieningen. De afgelopen jaren heeft behoorlijke impact gehad op het ontmoeten vanwege corona. De buurthuizen zijn weer langzaam opgestart. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een belangrijke thema. In de wijk Alteveer-Cranevelt wonen relatief veel ouderen die behoefte hebben aan ontmoeting. In het gebied Noord-Oost zijn verschillende locaties waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Soms gerund door bewoners zelf, soms met ondersteuning van professionals. Locaties met en zonder dak, voor volwassenen en voor de jeugd. 

Samen met bewoners en partners in de wijk creëren, verbeteren of behouden we ontmoetingsplekken:

  • Buurtfabriek (inclusief moestuin) in Alteveer-Cranevelt: door en voor bewoners. 
  • Het Team Leefomgeving (TLO) verbindt en faciliteert de verschillende ontmoetingscentra. Zij adviseren bij de aanvraag van subsidiemogelijkheden en verbinden initiatiefnemer met de juiste contactpersonen. We hebben regelmatig contact en proberen de energie erin te houden.

Plekken

Ook speelplekken en sportparken zijn belangrijke ontmoetingsplekken. De behoefte om elkaar buiten te ontmoeten is de afgelopen periode vergroot. Verschillende speelplekken worden aangepast (plaatsen picknicktafels) en aantrekkelijker gemaakt om ontmoeting op deze plekken te vergroten. Op het terrein van VDZ (Alteveer-Cranevelt) wordt gekeken om een jeugdhonk te plaatsen voor de jeugd die elkaar nu op de tribunes ontmoeten.
 
In Alteveer-Cranevelt zijn twee scholen (Zyp en De Klaproos) die verouderd zijn en aan vernieuwing toe zijn. Het is nog niet duidelijk hoe die vernieuwing gaat plaatsvinden. De verwachting is dat er ruimte overblijft. Dit geeft kans voor sociaal/maatschappelijke functies in de wijk. De bewoners worden betrokken bij de ontwikkeling van vrijgekomen ruimte. Er is behoefte aan een multifunctionele ruimte (school, sociale voorzieningen, horeca).
 
De flat aan de Oremusplein wordt gesloopt en hier komt nieuwbouw. De flat is van Volkshuisvesting. De uitstraling van het plein is nu niet fijn, bewoners willen dit graag samen met gemeente en VHV aanpakken.

Milieu en klimaat

Doordat het klimaat verandert, is er wateroverlast tijdens hevige regenbuien en watertekort tijdens droge periodes. We spelen in op klimaatadaptatie, zoals wateroverlast maar ook steeds meer op mogelijkheden om water vast te houden in de wijk. De groengroep van Alteveer-Cranevelt heeft samen met de gemeente een groenvisie opgesteld. Deze gaan ze samen in 2023 in uitvoering brengen (tegelwippen, meer divers groen en eetbaar groen).

Minder parkeeroverlast 

Een van de leefbaarheids- en veiligheidsthema's is parkeeroverlast, dit is onderdeel van de veiligheidsagenda. In de wijk Alteveer-Cranevelt is de verkeersdruk hoog (als gevolg van samenloop Rijnstate, Openluchtmuseum en Burgers' Zoo). 

Veiliger leefomgeving

Wij zien graag dat Arnhemmers zich nog veiliger gaan voelen in hun stad en in hun eigen woonwijk. Want veiligheid is, samen met een nette en schone omgeving, voorwaarde voor een prettig woon- en leefklimaat. Het gevoel veilig te zijn, maakt bewoners ook vaker sociaal betrokken met de buurt en met de buurtbewoners. De leefbaarheid- en veiligheidsthema’s die spelen zijn parkeeroverlast en overlast van jongeren. Overlast jongeren speelt vooral in Geitenkamp en aangrenzende wijken. We zetten in op het versterken van het pedagogische klimaat en jongeren 12+.

De partners die op straat zijn monitoren de overlast en houden elkaar op de hoogte en spreken af wie er per geval in actie komt. 

De persoonsgerichte aanpak om wijkkoningen en windhappers aan te pakken is onvoldoende van de grond gekomen in verband met het ontbreken van een convenant dat delen van informatie met verschillende partijen (gemeente, politie, woningbouwcorporatie) mogelijk maakt. De bedoeling is om het weer op te pakken zodra dit mogelijk is.

Meer informatie

Dit zijn een paar punten uit het gebiedsprogramma van Team Leefomgeving Noord-Oost. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving Noord-Oost, via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl.