Wijkprogramma Hoogstede en Klingelbeek 2022

De wijk ligt tussen de Utrechtseweg en de Rijn en heeft veel woningen die stammen uit de periode rond 1950 en een inbreidingsplan uit 2015. De helft van de woningvoorraad in de wijk bestaat uit koopwoningen, de rest is particuliere verhuur. Klingelbeek is een kleine wijk met bijna 1.400 inwoners.

De bewoners zijn meer dan gemiddeld tevreden over woonomgeving. Over voorzieningen in de eigen buurt is men iets minder tevreden. Het gemiddelde huishoudensinkomen is hoger dan gemiddeld. Het percentage wijkbewoners dat terecht kan bij buren voor hulp is hoog. Het percentage dat actief is als vrijwilliger, ligt iets boven het Arnhems gemiddelde.

Hoogstede en Klingelbeek is een in hoge mate zelfredzame wijk. Ongeveer  95 % van de bewoners is lid van de Buurtvereniging Hoogstede Klingelbeek.

Acties in 2022

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijken Hoogstede en Klingelbeek richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

  • De oversteekbaarheid van de Utrechtseweg.
  • Het te hard rijden op de Schutterij, waar het profiel erg ruim is voor een 30 km weg. Men vreest een toename van overlast bij het realiseren van de plannen van de Hes.
  • Een ander punt is het tegen de rijrichting inrijden van de Klingelbeekseweg vanaf de Schutterij. Dit probleem bestaat sinds het snel fietspad is gemaakt en de knip die daarbij is aangebracht. De zogenaamde "speedfietsen" veroorzaken soms gevaarlijke situaties door hun hoge snelheid.
  • Vanuit deze wijk gaan veel kinderen naar de Heijenoordschool en zo wordt ook in deze wijk de onveilige verkeerssituatie bij de school genoemd.
  • We agenderen de noodzaak om met deskundigen op het gebied van mobiliteit en verkeer tot een urgentie en mogelijke oplossingen te komen. 
  • De werkgroep Klingelklimaat is actief op het gebied van energietransitie, energiebesparing, vergroenen en klimaat. De lijnen naar de gemeentelijke organisatie hierover zijn direct en kort. Voor de openbare ruimte zijn in samenspraak keuzes gemaakt over ander maaibeheer op sommige plekken en er worden op verzoek stroken tegels omgezet naar groen.
  • Een deel van de omwonenden ervaart overlast van de uitstoot van de pelletcentrale op landgoed Klingelbeek. Daarover is goed overleg vanuit de buurt met de eigenaar.
  • Er bestaat behoefte aan meer moestuinen. De vraag is: hoe groot is die behoefte? Het idee is geopperd of een (deel) van voetbalveld aan Maisveld gebruikt kan worden voor het omvormen naar moestuinen. Deze vraag wordt in de enquête van de Buurtvereniging meegenomen.
  • De gemeente Arnhem stuurt op burgerparticipatie in de projecten in Arnhem-West. Wij adviseren als Team Leefomgeving over communicatiemiddelen, - kanalen en de timing.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.