Wijkprogramma Malburgen 2021

De wijk Malburgen maakt onderdeel uit van het stadsdeel Arnhem-Zuid en is vernoemd naar het voormalige buurtschap Malburgen. Malburgen bestaat nu uit de deelwijken Oost-Zuid, Oost-Noord, West, Immerloo en Het Duifje.

Malburgen is de eerste wijk die in Arnhem-Zuid (alle wijken ten zuiden van de Rijn) werd gebouwd. Met de bouw werd begonnen in 1937, in gedeeltes van het huidige Malburgen Oost-Noord en Malburgen West.

Acties in 2021

In Malburgen wordt in 2021 ingezet op de thema's Meedoen, Gelijke kansen, Veiligheid en Gezondheid. Deze thema's staan niet op zichzelf maar in verhouding tot elkaar. 

Meedoen

 • We vragen en stimuleren de professionals in de wijk expliciet om problematiek bij bewoners te signaleren en aan te pakken, al dan niet in samenwerking met andere professionals in de wijk. Ook moeten deze voorzieningen bewoners zoveel mogelijk activeren richting maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. In buurthuizen is het mogelijk dat inwoners een rol krijgen, bijvoorbeeld door gastheer / gastvrouw te zijn, door te helpen met de schoonmaak of door koffie te schenken.
 • We stimuleren professionele organisaties die zich bezighouden met financiële problematiek van inwoners om zich op een eenduidige, toegankelijke en samenhangende manier te organiseren om zo de inwoner (meer) financieel zelf- of samen redzaam te maken. 
 • We zetten het 'outreachend werken' van de 'Achter de voordeur' projecten opnieuw in. 
 • Met het gebiedsteam Werk & Inkomen en het sociaal wijkteam maakt Team Leefomgeving de aanpak van schuldenproblematiek en armoede in de wijk.
 • Team Leefomgeving vergroot de verbinding in de wijk door het aanbod van buurthuizen/ ontmoetingsplekken aan te laten sluiten op de behoefte in de wijk. 

Gelijke kansen

 • Team leefomgeving zorgt voor een goed basisaanbod van kinder- en jongerenwerk, in samenwerking met jongerenwerkorganisaties. 
 • Via de naschoolse wijkprogramma's Kansrijk Opgroeien, die in samenwerking met regiegroepen in de wijk zijn opgesteld, krijgen kinderen uit kansarme gezinnen de kans om zichzelf te ontwikkelen (talentontwikkeling, vaardigheden, maatschappelijke kennis etc.) Deze programma's worden uitgevoerd (moeilijke start i.v.m. corona) en zullen we blijven volgen. 
 • Team leefomgeving intensiveert de samenwerking met het sociaal wijkteam, W&I, Activeren Werk en Rijnstad. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gerichte stappen kunnen zetten (op weg) naar werk. 
 • Ontmoetingsvoorzieningen in de wijk staan open en zijn toegankelijk voor alle inwoners van de wijk. 
 • Team leefomgeving zet zich in voor laaggeletterden. In de wijk is een passend informeel aanbod van NT2 (Nederlands als tweede taal) taalactiviteiten en een goede (door)verwijzing naar dit aanbod. Daarnaast hebben we oog voor laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), we krijgen zicht op deze inwoners en verwijzen ze naar een passend (stedelijk) aanbod.

Veiligheid

 • Team Leefomgeving organiseert overleg tussen werkgroepen Veiligheid en bijvoorbeeld de Wijkbeheergroepen en Wijkplatforms om gebruik te maken van elkaars expertise. 
 • Team Leefomgeving gaat actief in overleg met deelnemers van het Overlast Zorg Overleg, scholen en ontmoetingsplekken bij dreigende en / of ervaren onveiligheid voor het opstellen van een oplossingsgericht plan.
 • Team Leefomgeving zet de acties voort vanuit veiligheid met betrekking tot winkelcentrum De Drieslag, zoals bijvoorbeeld de inzet van straatcoaches. Daarnaast wordt per wijkbeheergroep de verkeerwijkschouw opgepakt.

Gezondheid

 • Team Leefomgeving stimuleert het gebruik van beweegmogelijkheden in openbare ruimte, zoals de beweegtuin en wandelroutes in Malburgen West en de openbare ruimte van het Olympus gebied.
 • Team Leefomgeving vraagt buurthuizen en ontmoetingsplekken in de wijk om gezonde voeding onder de aandacht te brengen. 

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Neem dan contact op met team leefomgeving via malburgen@leefomgevingarnhem.nl.