Wijkprogramma Malburgen 2022

De wijk Malburgen maakt onderdeel uit van het stadsdeel Arnhem-Zuid en is vernoemd naar het voormalige buurtschap Malburgen. Malburgen bestaat nu uit de deelwijken Oost-Zuid, Oost-Noord, West, Immerloo en Het Duifje.

Malburgen is de eerste wijk die in Arnhem-Zuid (alle wijken ten zuiden van de Rijn) werd gebouwd. Met de bouw werd begonnen in 1937, in gedeeltes van het huidige Malburgen Oost-Noord en Malburgen West.

Acties in 2022

In samenwerking met bewoners en ondernemers van de wijk Malburgen richt het Team Leefomgeving zich onder andere op de volgende acties: 

Meedoen 

 • Samen met Team Leefomgeving vragen en stimuleren we de professionals in de wijk nadrukkelijk om problemen bij bewoners te signaleren en aan te pakken. Eventueel in samenwerking met andere professionals in de wijk. Deze voorzieningen moeten bewoners zoveel mogelijk activeren richting maatschappelijke participatie en arbeidsparticipatie. In buurthuizen is het mogelijk dat inwoners een rol krijgen, bijvoorbeeld door gastheer/gastvrouw te zijn, door te helpen met de schoonmaak of door koffie te schenken.
 • We stimuleren professionele organisaties die zich bezighouden met financiële problemen van inwoners om zich op een duidelijke, toegankelijke en samenhangende manier te organiseren om zo de inwoner (meer) financieel zelf- of samen redzaam te maken. 
 • Team Leefomgeving zet ook in 2022 de Achter de voordeur projecten door. Hulpverleners gaan naar de mensen toe in plaats van afwachten totdat bewoners zicht melden.

Gelijke kansen 

 • Team leefomgeving zorgt voor een goed basisaanbod van kinder- en jongerenwerk in samenwerking met jongerenwerkorganisaties.
 • Via de naschoolse wijkprogramma's Kansrijk Opgroeien, die in samenwerking met regiegroepen in de wijk zijn opgesteld, krijgen kinderen uit kansarme gezinnen de kans om zichzelf te ontwikkelen (talentontwikkeling, vaardigheden en bijvoorbeeld maatschappelijke kennis). Deze programma's worden uitgevoerd en zullen we blijven volgen. Ondanks de moeilijke start in verband met Corona.
 • Team leefomgeving maakt de samenwerking met het sociaal wijkteam, Werk & Inkomen, Activerend Werk en Rijnstad sterker. Gezamenlijk zorgen zij ervoor dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving en gerichte stappen kunnen zetten (op weg) naar werk.
 • Ontmoetingsvoorzieningen in de wijk staan open en zijn toegankelijk voor alle inwoners van de wijk. 
 • Doorgaan met Achter de voordeurprojecten.
 • Team leefomgeving zet zich in voor laaggeletterden. In de wijk is een passend informeel aanbod van NT2 (Nederlands als tweede taal) taalactiviteiten en een goede (door)verwijzing naar dit aanbod. Daarnaast hebben we aandacht voor laaggeletterden die Nederlands als moedertaal hebben (NT1), we krijgen zicht op deze inwoners en verwijzen ze naar een passend (stedelijk) aanbod.

Veiligheid 

 • Team Leefomgeving organiseert overleg tussen werkgroepen Veiligheid en bijvoorbeeld de Wijkbeheergroepen en Wijkplatforms om gebruik te maken van elkaars deskundigheid.
 • Team Leefomgeving gaat actief in overleg met deelnemers van het Overlast Zorg Overleg, scholen en ontmoetingsplekken bij dreigende en/of ervaren onveiligheid voor het opstellen van een oplossingsgericht plan.
 • Team Leefomgeving zet de acties voort vanuit veiligheid met betrekking tot winkelcentrum De Drieslag, zoals bijvoorbeeld de inzet van straatcoaches. Daarnaast wordt per wijkbeheergroep de verkeerwijkschouw opgepakt.

Gezondheid

 • Team Leefomgeving stimuleert het gebruik van beweegmogelijkheden in openbare ruimte, zoals de beweegtuin en wandelroutes in Malburgen West en de openbare ruimte van het Olympus gebied. 
 • Team Leefomgeving vraagt buurthuizen en ontmoetingsplekken in de wijk om gezonde voeding onder de aandacht te brengen.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via malburgen@leefomgevingarnhem.nl.