Wijkprogramma Monnikenhuizen 2023

In de wijk Monnikenhuizen liggen de buurten Monnikenhuizen, Arnhemse Allee en Klarenbeek. De wijk ligt tussen de Schelmseweg, de A12, de Rosendaalseweg, de Hommelseweg en Waterbergseweg.

Sociaal zelfredzame bewoners

Ontmoetingsplekken

Bewoners willen ontmoetingsplekken die beter passen bij hun behoefte: dichtbij, kleinschalig en laagdrempelig. Ontmoeting draagt bij aan het algemeen welbevinden en kan ervoor zorgen dat minder snel een beroep wordt gedaan op specialistische voorzieningen. De afgelopen jaren had corona veel effect op het ontmoeten. De buurthuizen zijn weer langzaam opgestart. 

Eenzaamheid

Eenzaamheid is een belangrijke thema. In de wijk Monnikenhuizen wonen veel ouderen die behoefte hebben aan ontmoeting. In het gebied Noord-Oost zijn verschillende locaties waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten. Soms gerund door bewoners zelf, soms met ondersteuning van professionals. Locaties met en zonder dak, voor volwassenen en voor de jeugd. 
 
Ook speelplekken en sportparken zijn belangrijke ontmoetingsplekken. De behoefte om elkaar buiten te ontmoeten is de afgelopen periode vergroot. Om ontmoetingen te vergroten en aantrekkelijker te maken, worden picknicktafels op verschillende speelplekken geplaatst.

Team Leefomgeving ondersteunt de verschillende ontmoetingscentra. Wij adviseren bij de aanvraag van subsidiemogelijkheden en verbinden initiatiefnemer met de juiste contactpersonen. We hebben regelmatig contact en proberen de energie erin te houden.

Klimaatbestendiger

Doordat het klimaat verandert, is er wateroverlast tijdens hevige regenbuien en watertekort tijdens droge periodes. We spelen in op wateroverlast, maar ook steeds meer op mogelijkheden om water vast te houden in de wijk. In Klarenbeek wordt samen met het bewonersnetwerk Klarenbeek gekeken hoe de wijk groen blijft en worden er plaatsen aangewezen om meer opslag met water in te richten. Daarnaast streven we hier naar de beschermde status van het park Klarenbeek zodat er geen groen verdwijnt.

Bruisender Marktplein Geitenkamp

Bewoners van Geitenkamp - Monnikenhuizen en ook de Paasberg maken zich zorgen over het verschralen van het winkelaanbod op het winkelplein Geitenkamp. Zij hebben behoefte aan een bruisend marktplein met een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod waar ook ruimte is om te verblijven. De wijk Geitenkamp is in het verleden opgezet om zelfvoorzienend te zijn, de wijk had een geïsoleerde ligging. De panden zijn corporatiebezit, het is voor hen geen corebusiness en het heeft voor hen geen prioriteit het marktplein aantrekkelijker te maken met voldoende winkels.

In samenwerking met de 3 woningcorporaties, ondernemers, vertegenwoordiging van bewoners wordt met inzet van Seinpost gewerkt aan een duurzaam concept om te komen tot een bruisender marktplein. Voor het behoud van een gevarieerd winkelaanbod aan het marktplein is uitbreiding van de bestaande supermarkt noodzakelijk. Er wordt gewerkt aan een ruimtestudie om deze uitbreiding te realiseren eventueel aangevuld met de kost van een drogist. Een wens die al lang in de wijk leeft. Dit is stap 1 in het proces van het ‘Bruisend marktplein”.

Minder parkeeroverlast

Een van de leefbaarheids- en veiligheidsthema's is parkeeroverlast, dit is onderdeel van de veiligheidsagenda. In Klarenbeek is er tijdens drukke dagen van het zwembad overlast rondom dit zwembad. Ook maken de bewoners zich zorgen over de parkeerdruk bij Kentalis als er meer leerlingen zouden komen na de verbouwing.

  • Team Leefomgeving monitort het effect van verkeer remmende maatregelen aan de Bronbeeklaan en Monnikensteeg.
  • In Klarenbeek monitoren of de genomen maatregel bij zwembad voldoende is.

Meer veiligheid in directe omgeving

Wij zien graag dat Arnhemmers zich nog veiliger gaan voelen in hun stad en in hun eigen woonwijk. Samen met een nette en schone omgeving is veiligheid voorwaarde voor een prettig woon- en leefklimaat. Het gevoel veilig te zijn, maakt bewoners ook vaker sociaal betrokken met de buurt en met de buurtbewoners.

De leefbaarheid- en veiligheidsthema’s die spelen zijn parkeeroverlast en overlast van jongeren. Overlast jongeren speelt vooral in Geitenkamp en naaste wijken. De partners die op straat zijn monitoren de overlast en houden elkaar op de hoogte. Ze spreken af wie er per geval in actie komt. 

De persoonsgerichte aanpak om wijkkoningen en windhappers aan te pakken is onvoldoende van de grond gekomen door het ontbreken van een convenant dat delen van informatie met verschillende partijen (gemeente, politie, woningbouwcorporatie) mogelijk maakt. De bedoeling is om dit te weer op te pakken zodra dit mogelijk is.

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor uw wijk? Wilt u het volledige gebiedsplan van Noord-Oost bekijken? Neem dan contact op met Team Leefomgeving Noord-Oost via noord-oost@leefomgevingarnhem.nl