Wijkprogramma Presikhaaf 2022

Presikhaaf is voor velen een prettige wijk om te (blijven) wonen. Er zijn allerlei voorzieningen. Bijvoorbeeld het vernieuwde winkelcentrum Presikhaaf, Park Presikhaaf met veel ruimte voor recreatie, de vele scholen, relatief veel speelplekken, sportclubs en sportvelden, meerdere kerken en moskee.

In Presikhaaf wonen zo'n 16.000 bewoners, verdeeld over 8.800 huishoudens (waarvan de helft éénpersoons). De helft van alle Presikhaafers heeft een migratieachtergrond. Een derde van de bewoners heeft een inkomen tot maximaal 120% van het sociaal minimum. 70% van de huizen in Presikhaaf is een huurwoning, waarvan 48% sociale huur. Van de 30% koopwoningen staan de meeste in Presikhaaf-Oost; Elsweide en Over het Lange Water.

Naast dat het een prettige wijk is om te wonen kent de wijk door haar samenstelling ook uitdagingen. Zo is het voor sommige bewoners uit Presikhaaf niet vanzelfsprekend dat zij op financieel gebied, of op sociaal gebied makkelijk mee komen. Daarnaast zorgt de grote verscheidenheid van de wijk ook voor uitdagingen in  de openbare ruimte. Diversiteit zorgt in de openbare ruimte voor anonimiteit, waardoor bewoners zich minder verantwoordelijk voelen voor die ruimte en voor elkaar.

Acties in 2022
 • Samen met Wijkteams Arnhem en afdeling Werk & Inkomen van de gemeente halen we trends op om aan te geven welke ondersteuning bewoners nodig hebben om zich beter financieel te kunnen redden. Vervolgens verstrekken we opdrachten aan partijen die bewoners kunnen helpen. Denk hierbij aan het geldloket voor Arnhemmers, of het project Mobility Mentoring.
 • Aansluiten op de netwerken in de wijk op het gebied van gezondheid en ouderen. SWOA, het Sportbedrijf en sportverenigingen komen met een preventief beweegaanbod voor ouderen.
 • Het versterken van het netwerk van werkers (en sleutelfiguren) om bewoners die geïsoleerd leven (en die hulp willen) te signaleren en te helpen aan een groter sociaal netwerk.
 • Het ToTaalplan is geactualiseerd. We proberen de lopende Nederlandse taalgroepen zelfredzaam te maken zodat ze zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven bestaan en verbonden zijn met de reguliere taal aanbieders. 
 • We onderzoeken of er een ontmoetingsplek in Presikhaaf 1 nodig is.
 • 2+1+2 aanpak gebeurt door Sportbedrijf, 2 uur gym door vakleerkrachten, 1 uur bewegen in de pauze en 2 uur na schooltijd. Wijkpartijen sluiten aan op het naschoolse aanbod van het Sportbedrijf (in relatie tot bestaande speelplekken in de wijk). Wij verbeteren 3 bestaande speelplekken.
 • De Beweegboxen worden gebruikt om kinderen kennis te laten maken met sport, bewegen en om plezier in het buitenspelen te bevorderen.
 • We volgen en ondersteunen de JOGG en GO! aanpak.
 • We zorgen voor 6 watertappunten bij plekken die goed gebruikt worden voor sport en recreatie.
 • We stimuleren en ondersteunen jongeren en (jong)volwassen in het vinden van werk/opleiding om zo hun toekomst perspectief te versterken. Dit doen we door met verschillende partijen (W&I, jongerenwerkers en Wijkteams Arnhem) een aanbod op te stellen om de jongeren op maat te helpen door het trainen van basisvaardigheden, het ondersteunen in het solliciteren en het koppelen aan ondernemers, werkgevers voor stageplekken en banen. 
 • We zetten ons in om de communicatie rondom het aanbod in de wijk te versterken.
 • We zetten verschillende middelen in om bewoners te betrekken voor een leefbare wijk. Bijvoorbeeld met bewonersoverleggen, sleutelfiguren, aansluiten bij bestaande activiteiten en in contact komen met bewoners bij de vindplekken in de wijk.
 • Rondom jeugdoverlast weten we wat de hotspots zijn in de wijk en zetten we in op een proactieve benadering door de jongerenwerkers, straatcoaches en straathoekwerkers.
 • We richten een centraal meldpunt woonoverlast op in de wijk.
 • Wij investeren samen met woningcorporaties in het project sociaal cement (draagkrachtige bewoners met voorrang plaatsen flats en straten met sociale problematieken) en meer projecten achter de voordeur.
 • We streven naar minder zwerfafval en afvaldumpingen in de wijk. We zetten buurtcongiërges en schone buurt coaches in die bewoners aanspreken op hun gedrag en zich inzetten voor gedragsbeïnvloeding.
 •  Bijeenkomst organiseren om met werkers en bewoners te bedenken hoe we samen de sociale cohesie in de wijk kunnen vergroten. 
 • Aanpak hardrijders (door politie) en aanpak parkeeroverlast (door handhaving) evalueren en aanpassen. Inzet van fysieke verkeersmaatregelen waar mogelijk in de wijk. Wij proberen draagvlak te creëren voor een 30 km zone in heel Presikhaaf, zodat het langzaam verkeer voorrang krijgt op het snel verkeer.
 • Investeren in het verstevigen van het netwerk tussen werkers en ouders. Bijvoorbeeld bij speelplekken de Regenboog, de Mammoet, Molecatestraat, de Oosthof en bij De Overkant. Door in te zetten op een breed gedragen zomerprogramma voor kinderen en jongeren door de partners in Presikhaaf. 
 • We delen ervaringen en expertise in het Presikhaafse netwerk Kansen voor Kinderen door netwerkbijeenkomsten te organiseren. In (subsidie)opdrachten aan organisaties in de wijk stimuleren we om samen te werken met ouders. In onze kwartaalgesprekken met partners in Presikhaaf, zoals PU, Sportbedrijf Arnhem en Rijnstad, kijken we actief naar wat ouders nodig hebben en hoe ze betrokken worden bij activiteiten met kinderen. Ook kijken we met hen hoe we, samen met ouders, de netwerken van en voor ouders kunnen versterken. 
 • In 2022 wordt een eerste pilot mediawijsheid uitgevoerd om werkers te trainen in hoe social media in elkaar zit en hoe je kinderen en jongeren kunt ondersteunen bij het omgaan met de vervelende kanten van social media. Zodat kinderen en jongeren weerbaar zijn voor online pestgedrag, onjuiste informatie en de eenzijdigheid van social media. 
 • Samen met ouders en professionals brengen we in kaart wat er nodig is om kinderen meer te laten buitenspelen, bewegen en ontmoeten. Bij de Regenboog, Mammoet, Molecatestraat, de Oosthof en de Overkant gaan we hier ervaring mee opdoen.
 • We volgen wat de werkers gebruiken om kinderen en jongeren te laten ervaren wat hun verschillende achtergronden kunnen betekenen voor de samenleving. We delen de opgedane ervaringen in het netwerk Kansen voor Kinderen Presikhaaf.
 • Inzicht krijgen in de behoeften van specifieke doelgroepen in de wijk. Denk aan groepen die nog niet of nauwelijks worden bereikt met het reguliere jongerenwerk zoals: tienermeiden, autochtone jongeren en jongeren met een beperking die een specifieke aandacht verdienen. 

Contact

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl