Wijkprogramma Presikhaaf 2023

Presikhaaf is een wijk met meerdere gezichten. Er zijn allerlei voorzieningen, zoals het winkelcentrum Presikhaaf, Park Presikhaaf, scholen, sportclubs, kerken, een moskee en diverse speel- en sportmogelijkheden. Voor velen is het daarom een fijne wijk om te (blijven) wonen.

Team Leefomgeving (TLO) Presikhaaf werkt samen met bewoners en professionele wijkpartners aan de realisatie van concrete acties binnen deze thema’s. De thema’s zijn: 

Meedoen

meer bewoners hebben een gezonde leefstijl, ervaren meer onderling contact en vergroten hun kansen omdat ze zich kunnen redden met de Nederlandse taal:

 • Onderzocht wordt of en hoe het bestaande ontmoetingsaanbod (incl. speelplekken) beter kan aansluiten bij de behoeftes van nieuwe groepen.
 • Er wordt een visie/plan van aanpak opgesteld zodat ieder kind naar voor en vroegschoolse educatie kan gaan.

Armoede

bewoners van Presikhaaf kunnen zichzelf financieel redden. We accepten niet dat kinderen in armoede opgroeien:

 • We onderzoeken de mogelijkheden tot vermindering van de administratieve lasten van Gelrepas en Stichting Leergeld.
 • Realiseren van een gemeenschappelijk spreekuur van Werk en Inkomen, Sociaal Wijkteam en Goed Geregeld Arnhem.
 • Werk en Inkomen/Sociaal Wijkteam stellen een gebiedsagenda participatie, armoede en schulden op en we richten samen met hen een sociale gebiedstafel op.
 • We maken met de projectleider energietransitie afspraken voor het vergroten van het bereik van energiebesparende maatregelen bij huishoudens.

Leefbaarheid en Veiligheid

bewoners dragen bij aan een veilige en prettige leefomgeving. Wijkpartijen (bewonersondersteuning) zetten expliciet in op het thema diversiteit en werken met elkaar samen in een wijknetwerk:

 • Wijkpartners zetten (naschools) in op versterking van de weerbaarheid van jongeren en het bevorderen van talentontwikkeling en perspectief op opleiding/werk.
 • Wijkpartijen en HAN vormen een netwerk jeugd (9 maanden tot 18 jaar).
 • Er komt een passende aanpak op hotspots en hotshots.
 • Handhaving, politie en openbare ruimte communiceren proactief naar bewoners wat, waar kan worden gemeld.
 • De coördinatie OZO aanpak (overlast en zorg) maakt een soepele transitie van Rijnstad naar Veiligheid. OZO destilleert uit casuïstiek, rode draden en brengt deze naar het veiligheidsoverleg.

Fysiek

bewoners maken Presikhaaf tot een aantrekkelijke, veilige en duurzame omgeving en wijk helpen hen daarbij.

 • We starten een oriëntatietraject met wijkpartijen en jongeren om te komen tot realisatie in 2024 van 2 nieuwe ontmoetingsplekken voor jongens en meiden.
 • We stimuleren het netwerk van afvalprikkers.
 • We zetten in op co-creatie met bewoners bij diverse snelheid remmende maatregelen.
 • We zetten in het kader van de Arnhem-Oost aanpak in op doorstroming vanuit sociale huur naar een koopwoning.
 • We zetten in op 30km/uur als maximale snelheid voor de Middachtensingel en Keulse Slag.
 • We laten een plan maken om de wijk meer wandel- en fietsvriendelijk te maken.
 • Bewoners en partijen in het MFC stellen een plan op om het MFC toegankelijker te maken.

Kansrijk opvoeden

In Presikhaaf hebben kinderen en jongeren gelijke kansen om zich te ontwikkelen tot zelfstandige veerkrachtige individuen:

 • We vragen wijkpartijen om tot goede speelplekken en programmering te komen.
 • We vragen wijkpartijen om samen met jongeren te werken aan het vergroten van zelfstandigheid, maatschappelijke betrokkenheid en groei van persoonlijke vaardigheden.
 • Het consultatiebureau gaat huisbezoeken uitvoeren bij kinderen vanaf 18 maanden.
 • We onderzoeken samen met ouders en verzorgers wat nodig is om van het MFC een ouder-kindcentrum te maken.
 • We vragen wijkpartijen en ouders om samen te werken aan voorstellen tot versterking van ouderbetrokkenheid bij de ontwikkeling van kinderen.
 • We stimuleren via professionals dat ouders hun kinderen in een taalrijke omgeving kunnen opvoeden.

Het complete wijkprogramma kunt u opvragen via presikhaaf@leefomgevingarnhem.nl