Wijkprogramma Sint Marten en Sonsbeek 2023

Sint Marten / Sonsbeek is de dichtst bebouwde wijk van Arnhem. Het is een hele gewilde wijk met prachtige bebouwing grotendeels uit de jaren 20 tot en met jaren 50. Het gebied kent veel bovenwoningen met een beperkte ruimte en er zijn weinig mogelijkheden voor parkeren. Grotere huishoudens trekken daardoor op den duur weg naar wijken met meer woon- en leefruimte.

Meedoen

  • Wij vinden ontmoetingsplekken belangrijk voor de sociale contacten in de wijk. Hier kunnen wijkbewoners zelf activiteiten organiseren en elkaar ontmoeten, wat bijdraagt aan de onderlinge verbondenheid. Het Inloophuis en buurthuis De Nieuwe Hommel zijn daarbij belangrijk plekken voor de wijk. Maar ook plekken als het Graaf Ottoplein, het Goeman Borgesiusplein of de Boerderijtuin.

Gezondheid 

  • Het aanmoedigen van bewegen, gezond voedsel en zorgen voor passende voorzieningen in de wijk voor jong en oud.

Veiligheid/leefbaarheid

  • De bewoners zijn over het algemeen tevreden over de veiligheid en leefbaarheid in de wijk;
  • Op een aantal plekken is wel sprake van verloedering en heeft dit een negatieve uitstraling in de buurt. Het gaat dan voor om het gebied Sonsbeeksingel en de Hommelseweg, door afval naast containers, graffiti, zwerfvuil, weesfietsen en fietswrakken en overlast door gebruik van drugs. In dit gebied gaan we meer inzetten op toezicht en handhaving om de kwaliteit van het gebied te verbeteren. We zien ook dat bewoners zich minder veilig voelen door het gedrag van verwarde personen in de wijk. 

Kansengelijkheid 

  • We willen achterstanden bij kinderen voorkomen en aanpakken. We leggen de aandacht op het verbeteren van de kansen van kinderen in Klarendal en St Marten omdat we hier achterstanden zien in ontwikkeling. Het programma 'Kansrijk Opgroeien' is heel succesvol. Inmiddels is door de gemeente besloten dat het budget voor Kansrijk Opgroeien beschikbaar blijft. We kijken verder of de Arnhem Oost aanpak hier ook nog aan kan bijdragen.

Openbare ruimte

  • Een aantal bewoners wil graag de snelheid op de Jacob Cremerstraat /Graaf Lodewijkstraat naar 30 km te brengen. Omdat er te hard gereden wordt in deze smalle en drukke straat en het Graaf Ottoplein waar veel kinderen spelen, aan deze weg ligt. Dit vraagt ook om aanpassingen in het wegdek. We gaan onderzoeken welke mogelijkheden er zijn;      
  • Er komt elektrisch deelvervoer in de wijk. Eind 2022 is er een informatieavond gehouden en zijn de reacties verzameld, is een reactienota opgesteld en verstuurd. Er is ook een definitief locatieplan gemaakt. De deelvervoer opmerkingen zijn uitgezocht.

Dit zijn een paar punten uit het wijkprogramma van Sint Marten/Sonsbeekkwartier. Heeft u ook een idee voor uw straat, buurt of wijk? Neem dan contact op met Team Leefomgeving noord west, via noord-west@leefomgevingarnhem.nl.