Stappen archeologisch onderzoek

Het archeologisch onderzoek vindt in een aantal stappen plaats: Eerst wordt een bureauonderzoek verricht.

Blijkt hieruit dat de kans op aanwezige archeologische waarden (middel)hoog is, of is er zelfs sprake van concreet aanwezige archeologie en is behoud daarvan niet mogelijk, dan volgt een booronderzoek.

Behouden

Indien noodzakelijk volgt een proefsleuven-/of -puttenonderzoek. Blijkt hieruit dat de archeologische resten waardevol zijn en kunnen ze niet behouden blijven, dan volgt veiligstelling door een opgraving. Voor het onderzoek kunt u commerciële bedrijven met opgravingsvergunning benaderen, maar ook de gemeente Arnhem kan voor u archeologische werkzaamheden uitvoeren.