Externe veiligheid

Binnen de grenzen van de gemeente Arnhem vinden risicovolle activiteiten met gevaarlijke stoffen plaats.

Deze activiteiten zijn in onze huidige maatschappij niet meer weg te denken.

Dit geeft risico's voor de mensen die er werken maar ook voor de mensen buiten het bedrijf. Dit laatste wordt bedoeld met het begrip externe veiligheid. Een risicovol bedrijf is bijvoorbeeld een LPG-tankstation maar ook een bedrijf met opslag van vuurwerk of grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Naast risicovolle bedrijven zijn er ook risicovolle transportroutes. Hierbij gaat het om het transport van gevaarlijke stoffen via de weg, het spoor, over water of door ondergrondse leidingen.

Risico voor de omgeving of voor een groep

Door de aanwezigheid van deze risicovolle activiteiten is er een kans dat er een ongeval plaatsvindt. Een ongeval kan effecten hebben tot ver in de omgeving van de risicovolle activiteit. De kans hierop is klein, maar de gevolgen kunnen groot zijn.
Externe veiligheid wordt uitgedrukt in een plaatsgebonden risico (PR) en een groepsrisico (GR). In het begrip risico zijn kansen en effecten aan elkaar gekoppeld. Externe veiligheid houdt zich dus bezig met de beheersing van activiteiten die een risico voor de omgeving met zich mee kunnen brengen.

Risiconormen

De uitvoering van het externe veiligheidsbeleid is vooral een taak van gemeenten en provincies. Het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) is in oktober 2004 in werking getreden. Op 1 januari 2011 is voor ondergrondse leidingen (aardgas en aardolieproducten en -derivaten) het Besluit Externe Veiligheid Buisleidingen (BEVB) in werking getreden. Op 1 april 2015 is voor het transport van gevaarlijke stoffen het Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) in werking getreden. In deze besluiten zijn de risiconormen voor externe veiligheid voor bedrijven met gevaarlijke stoffen, ondergrondse leidingen en transportroutes voor gevaarlijke stoffen vastgelegd.

De gemeente Arnhem heeft de verplichtingen zoals vastgelegd in het BEVI, BEVB en BTEV omgezet in lokaal beleid.

Beleidsplan Externe Veiligheid

Op 21 november 2005 is het beleidsplan Externe Veiligheid 2005-2008 (pdf 273 kb) vastgesteld. Dit beleidsplan beschrijft de mate van gewenste externe veiligheid in Arnhem. Uitgangspunt hierbij zijn de landelijke normen voor het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. In een groot gedeelte van de stad streven we naar het niet doen toenemen van de risico’s. Op sommige plekken in de stad, op bedrijventerreinen voor zware industrie en de volgens het structuurplan stedelijke zone accepteren we een hoger risico dan op andere plaatsen. Wel moet daar extra aandacht zijn voor de beschikbare mogelijkheden voor rampenbestrijding, de zelfredzaamheid van mensen en de hulpverlening.

Om het bereikte gebiedsgerichte externe veiligheidsniveau vast te houden heeft gemeenteraad naar aanleiding van de Evaluatie beleidsplan externe veiligheid en het beleid na 2014 (pdf 426 kb) op 9 maart 2015 besloten om het beleidsplan met nog eens 4 jaar te verlengen.

Bijlagen:

- Risicovolle activiteiten 2014 (pdf 1MB)
- Plaatsgebonden risico 2014 (pdf 1MB)
- Invloedsgebied groepsrisico 2014 (pdf 2MB)