Oudere onderzoeken

 • Mystery guest onderzoek (2020)

  De afgelopen maanden heeft de rekenkamer door het bureau Store Support een tweede onderzoek laten uitvoeren naar de kwaliteit van de klantcontacten van de gemeente Arnhem. De eerste keer was in 2017.

  Het onderzoek gaat in op de vraag hoe burgers worden behandeld aan de balie, aan de telefoon en als zij een brief of email schrijven aan de gemeente. Het onderzoek is daarmee geheel vergelijkbaar met 2017. Toegevoegd is een onderzoek naar de manier waarop de gemeente omgaat met Whatsapp-berichten. Het onderzoek is uitgevoerd met behulp van zogenaamde mystery-guests. Het ging zowel over bezoeken aan de balie als telefonisch contact, brieven, ingevulde contactformulieren en dit keer ook via Whatsapp. Inmiddels is de rapportage afgerond.

  Uit de rapportage blijkt dat er eigenlijk geen verbetering te zien is ten opzichte van het eerste onderzoek. Daar is één uitzondering op: de afhandeling van Whatsapp-berichten is aanzienlijk beter dan van de andere 3 processen.

 • It takes Arnhem to raise a child - Effectief jeugdbeleid in Arnhem (2020)

  De Rekenkamer Arnhem deed onderzoek naar het jeugdbeleid van de gemeente. Het jeugdbeleid is als niet effectief beoordeeld. De Rekenkamer concludeert dat er sprake is van een Arnhemse doelenjungle waardoor een goed functionerende jeugdbeleidscyclus niet mogelijk is, terwijl de ingrediënten voor effectief jeugdbeleid wel gefragmenteerd aanwezig zijn. Daarmee is een effectieve sturing niet goed mogelijk. De tweede conclusie die de Rekenkamer trekt is dat zowel de inrichting als de uitvoering van het jeugdbeleid zich laat kenschetsen als een gemankeerde estafette. Dat betekent dat de sturing op de samenwerking in de jeugdhulp niet voldoende is.

 • Uitzicht op inzicht - een onderzoek naar de jaarstukken 2019 van de gemeente Arnhem (2020)

  De Rekenkamer Arnhem heeft na onderzoek naar de Jaarstukken 2019 een Rekenkamerbrief opgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden. In die stukken legt het college van B&W verantwoording af over het gevoerde bestuur, de financiële positie en de mate waarin de afgesproken doelen in 2019 zijn gerealiseerd. Er is sprake van een opvallend groot verschil tussen de wijze waarop het college de raad informeert over de ontwikkeling van de financiële positie en over de mate van doelrealisatie op inhoudelijk gebied. De informatie over de financiële positie is echt uitstekend, de informatie over de behaalde resultaten niet. De rekenkamer maakt in haar brief ook een aantal inhoudelijke kanttekeningen. Een nadere analyse om de raad te informeren is op zijn plaats. De rekenkamer ziet een belangrijke rol weggelegd voor het college om de informatie voor de raad te verbeteren zodat de raad kan volgen of de gemeentelijke doelen ook gerealiseerd worden. De Rekenkamer roept de raad op om dit proces de komende jaren vooral door te zetten en een centrale plaats te geven in de besturing van de stad.

 • Schulddienstverlening (2019)

  De Rekenkamer Arnhem geeft met dit onderzoek de gemeenteraad inzicht in de wijze waarop schuldhulpverlening in Arnhem wordt uitgevoerd. Dat leidt tot conclusies en aanbevelingen waarmee - indien uitgevoerd – de schuldhulpverlening in Arnhem effectiever kan worden uitgevoerd. Op basis van de resultaten concludeerde de Rekenkamer Arnhem dat met name de manier waarop de hulpverlening in de wijkteams is georganiseerd snelle en adequate hulpverlening in de weg staat. De Rekenkamer beveelt aan de intake bij potentiële schuldhulpverlening te versterken, beter en gerichter te registreren door de sociale wijkteams, te zorgen voor een betere regiefunctie vanuit de wijkteams, meer aandacht aan ondernemers te besteden, de afspraken over de berekening van het vrij te laten bedrag te evalueren en de nazorg te versterken.

 • Navolgbaarheid coalitieakkoord (2018)

  De Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de navolgbaarheid van het coalitieakkoord: hoe kunnen raad en burgers de realisatie van de doelen in het coalitieakkoord 2018-2022 volgen? Samenvattend concludeert de Rekenkamer dat de eerste stappen zijn gezet met het navolgbaar maken van de realisatie van de doelen in het coalitieakkoord. Tegelijk stellen we vast dat de MJPB nog beperkt informatie biedt over de concreet beoogde prestaties en effecten, de daarvoor te nemen maatregelen en het daarvoor beschikbare budget. Een kanttekening die we hierbij plaatsen is dat in onze optiek de huidige opzet van de MJPB te complex is. Het is in de huidige indeling moeilijk te volgen met welk beleid de realisatie van welke doelen beoogd wordt en wat dat kost. Er is dus werk aan de winkel.

 • Vervolgonderzoek privacy en informatieveiligheid (2018)

  De Rekenkamer Arnhem heeft middels een brief de bevindingen van het vervolgonderzoek informatieveiligheid en privacy aan de gemeenteraad van Arnhem aangeboden. In dit vervolgonderzoek stond de informatiebeveiliging in de, met name technische, praktijk centraal. Het onderzoek vormt een vervolg op het in februari 2017 gepresenteerde rapport ‘Privacy made in [Arnhem]’. Een ethische hacker heeft getoetst wat de huidige stand van de beveiliging is en of de informatieveiligheid en privacy in technische zin geborgd is. Ook een gemeentebrede netwerkscan is uitgevoerd. Op basis van de resultaten concludeerde de Rekenkamer dat de veiligheid van de systemen waar de gemeente Arnhem gebruik van maakt onvoldoende is. Het onderzoek toonde aan dat feitelijk alle kernprocessen van Arnhem toegankelijk en manipuleerbaar waren voor een door de Rekenkamer ingeschakelde ethische hacker en dat deze toegang heeft verkregen tot privacygevoelige informatie.

 • Onderzoek naar de verzelfstandiging van Musis Sacrum, Museum Arnhem en Kunstbedrijf (2017)

  De vraag die in het onderzoek 'Het verzelfstandigen van cultuurspelers, (hoe) werkt dat?' centraal stond, was hoe de verzelfstandigde instellingen en gemeente (ambtelijk, bestuurlijk en politiek) het beste in elkaar naar boven halen. Meer specifiek vroeg de Rekenkamer zich af wat de beleidsmatige en financiële doelstellingen van de verzelfstandigingen van de 3 instellingen waren en of die behaald zijn; Of de huidige gemeentelijke kaders voldoende voorwaardenscheppend zijn om de doelstellingen te realiseren, en wat er in dit opzicht van andere gemeenten te leren is; Hoe raad, college, ambtelijke organisatie en instellingen samen werken en of zij op deze wijze het beste in elkaar naar boven halen.

 • Onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het programma New Energy Made in [Arnhem] (2017)

  De Rekenkamer stelt vast dat veel in gang is gezet, maar dat er nog relatief weinig van het beoogde resultaat is geboekt. Het is ook nog geen 2020, de einddatum van het project, maar zonder versnelling gaan de doelen in 2020 niet gehaald worden. Ondanks het enthousiasme en de grote inzet, blijft de opbrengst achter bij de doelstellingen, in het bijzonder de projecten die door het partnernetwerk getrokken worden. Het partnernetwerk is relatief vrijblijvend opgezet. Dit heeft direct te maken met de rol die de gemeente voor zichzelf ziet in het programma. Als de gemeente in netwerkverband opereert (zoals hier), vraagt dat om een andere rol van het gemeentebestuur, dan de traditionele sturende dan wel controlerende rol. Zowel voor het college als voor de raad vraagt dit om een expliciete positiebepaling. Deze kan alleen in dialoog vormgegeven worden; in een dialoog tussen college en raad, en tussen gemeente en gemeenschap.

 • Mystery guest onderzoek (2017)

  In het mystery guest onderzoek werd onderzocht hoe burgers worden behandeld aan de balie, aan de telefoon en als zij een brief of email schrijven aan de gemeente. Er is gebruik gemaakt van Mystery Shoppers, mensen die zich voordeden als gewone burgers, dat ook zijn, maar nu specifiek letten op de vraag hoe correct zij bejegend werden en hoe goed de antwoorden op de vragen die zij stelden, waren. Daartoe zijn ca. 30 brieven, e-mails, telefoontjes en bezoeken verzonden en gepleegd. Dit onderzoek is in samenwerking met de rekenkamers van Ede en Wageningen uitgevoerd

 • Onderzoek Privacy made in [Arnhem] - Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein (2017)

  De Rekenkamer van de gemeente Arnhem heeft op 16 februari haar eerste onderzoeksrapport "Privacy made in [Arnhem] - Privacy en informatieveiligheid in het sociaal domein" uitgebracht aan de gemeenteraad van Arnhem. De titel van het onderzoek verwijst waarderend naar de gemeente: het nieuwe privacybeleid is in Arnhem zelf gemaakt en dat is goed gedaan. De Rekenkamer stelt vast dat de nieuw opgezette organisatie de beveiliging ook beter doet dan de bestaande organisatie. Wel zijn er nog enkele verbeterpunten te benoemen: Door de decentrale organisatie met de nadruk op zelfsturing ontstaan er per team verschillen. Dat is nu nog niet erg, maar kan risico’s opleveren. Zeker omdat er geen opleidingsplan bestaat voor met name nieuwe medewerkers. Verder is het mailverkeer tussen wijkteams en zorgpartners niet altijd beveiligd. Ook is nog niet helemaal duidelijk hoe de gemeente de afspraken over informatiebeveiliging met de Stichting Sociale Wijkteams vormgeeft.

 • Rekenkamerrapport Samenwerking Lichtblauw en Blauw (2015)

  31 maart 2015, pdf, 3MB
 • Onderzoeken 2010 - 2015

  In de periode 2010 - 2015 zijn meerdere onderzoeken uitgevoerd.