Bescherming ondergrond voor beken

In delen van Arnhem-Noord is het bestemmingsplan 'Leemlagen' van kracht. Deze regels gelden om de beken in het noordelijke stadsdeel te beschermen. Waarom worden de beken beschermd en wat betekent dit voor u als u werkzaamheden in dit gebied wilt uitvoeren?

Kwetsbare beken

Veel Arnhemse beken stromen door monumentale parken, bebouwd gebied en particulier terrein. De beken zijn gezichtsbepalend voor Arnhem, maar zijn ook kwetsbaar. Ze worden meestal gevoed door lokaal grondwater: neerslag die binnen een paar honderd meter van de beek in de bodem zijgt.

De neerslag infiltreert in de zandige bodem en stuit daar op een harde, ondoorlatende laag: een leemlaag. Deze laag kan in alle richtingen liggen: horizontaal, verticaal en alles daartussen. Het water kan niet door de leemlaag heen zakken en stroomt over deze laag naar een plek waar het water (bijna) weer aan het oppervlak komt.

Waarom worden de beken beschermd?

Zolang het water over een leemlaag stroomt, blijft het water beschikbaar voor de beek. Als de leemlaag ophoudt of beschadigd is, dan zakt het grondwater verder naar beneden en is het water verloren voor de beek. Bij een te grote beschadiging van de leemlaag zal de beek uiteindelijk ophouden te bestaan.

De parken zijn daarnaast vaak beschermd door hun monumentale status en hebben een relatief lage dynamiek. Dit is het tegenovergestelde van het dynamische stedelijke gebied, dat de laatste decennia steeds vaker gebruikt wordt voor het onderbrengen van kabels, leidingen, parkeergarages, enzovoorts.

Wat betekent dit voor u?

Om het grote belang van de beken in Arnhem-Noord en de zeer kwetsbare watertoevoer beter te beschermen is in 2015 het paraplubestemmingsplan 'Leemlagen' opgesteld. Hiermee voorkomen we dat de ondergrond wordt gebruikt voor minder gewenste ingrepen en toepassingen in de bovengrond.
Het bestemmingsplan sluit ontwikkelingen in de ondergrond niet uit, maar staat deze pas toe als uit gedegen onderzoek blijkt dat de leemlaag intact blijft.

In het bestemmingsplan is een verbod opgenomen voor werkzaamheden dieper dan 1,5 meter onder maaiveld. De komende jaren wordt de bestemming geleidelijk overgenomen in de reguliere bestemmingsplannen. Per bestemmingsplan wordt gekeken of de standaarddiepte en de begrenzing aangepast moet worden. Dat kan dieper of ondieper zijn, maar ook een groter of kleiner gebied omvatten.

Op onderstaande kaart uit het bestemmingsplan staat de beschermde leemgrond gemarkeerd.

Kaart bestemmingsplan Leemlagen

U heeft verder altijd een omgevingsvergunning nodig voor werkzaamheden in de bodem. Deze vraagt u aan bij de Omgevingsdienst Regio Arnhem via de website van Omgevingsloket Online (OLO).

Meer weten?

Hebt u nog vragen over het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met Ronald Bos via telefoonnummer 026 - 377 4217 of Gea Wissels via 026-377 5850.