Tips voor Arnhemse huurders

Tips voor (Arnhemse) huurders

Als u in Arnhem woont kan het zo zijn dat u niet volledig op de hoogte bent van de regels die gelden op het gebied van huren. We hebben enkele tips op een rij gezet. Via de onderstaande informatie verwijzen wij u ook graag naar een aantal handige links om u te helpen bij prettig wonen in onze stad. In Arnhem werken wij samen met de Huurdersbalie. Als u vragen heeft over uw huurcontract of huursituatie kunt u bij hen terecht.

 

Een huurwoning vinden in Arnhem

Een huurwoning in Arnhem huurt u van een particuliere verhuurder of een woningcorporatie. Woningcorporaties verhuren hun woningen vaak via Entree. Particuliere verhuurders meestal via advertenties op internet. 

Verhuizing doorgeven aan de gemeente

U moet zich altijd bij de gemeente inschrijven op het adres waar u woont. Als u dat niet doet, kunt u daarvoor een boete krijgen. Wees alert als u zich niet mag inschrijven van uw verhuurder. Uw verhuurder overtreedt dan mogelijk de regels van kamerverhuur. In sommige gebieden in Arnhem heeft u ook een huisvestingsvergunning nodig om u te kunnen inschrijven.

Tekenen van een huurcontract

In het huurcontract staan de belangrijkste afspraken over de huur. Zo voorkomt u onaangename verrassingen.

Wat moet er in een huurcontract staan?

In een huurcontract moet in ieder geval staan:

  • wie de huurder is
  • wie de verhuurder is
  • de huurprijs: volledig (all-in) of verdeeld in kale huur en servicekosten
  • de hoogte van de borg
  • het adres en een omschrijving van het gehuurde (bijvoorbeeld hoeveel kamers, woonkamer, badkamer, tuin)
  • de datum waarop het huurcontract ingaat
  • het tijdstip en hoe de huur betaald wordt
  • de datum waarop elk jaar de huur wordt verhoogd
  • de huisregels
  • een handtekening van de huurder en de verhuurder

Maak voor het ondertekenen van het huurcontract foto’s van de toestand van de huurwoning en zet de datum erop en onderteken samen met de verhuurder deze foto’s. Dit is achteraf nodig bij de oplevering van de huurwoning als u het huurcontract beëindigt. Dan voorkomt u misverstanden als de verhuurder eist dat u aanwezige gebreken moet herstellen of dat deze gebreken hersteld moeten worden terwijl deze gebreken al bij het begin aanwezig waren. Zo voorkomt u dat u achteraf uw borg niet terugbetaald krijgt. Ook bij slijtage door normaal gebruik gedurende de huurperiode hoeft u niets daarvan te herstellen.

Heeft u problemen met uw huurcontract, neem dan contact op met de Huurdersbalie voor gratis advies.
 

8234

Huurprijzen en kosten

Controleer uw huurprijs

Een woning mag niet zomaar voor elke huurprijs verhuurd worden. In Nederland bepaalt het puntensysteem de maximale huurprijs van een sociale woning (thans met een maximum kale maandhuur van € 808,06). 
In 2024 gaat de huurbescherming waarschijnlijk (via het puntensysteem) ook gelden voor woningen in de vrije huursector met een middenhuur. Dit betreft woningen tot 187 punten. 

Sociale huurwoning

Als u als huurder meer betaalt bij een sociale huurwoning, heeft u mogelijk recht op een huurverlaging. Doe de check via de huurprijscheck. Betaalt u te veel huur, schakel dan gratis de Huurdersbalie in voor hulp bij het verlagen van uw huurprijs.

Vrije sector huurwoning

U kunt uw verhuurder vragen om uw huur te verlagen. Uw verhuurder hoeft niet mee te werken. Komt u er met elkaar niet uit? Dan kunt u de rechter vragen uw huur te verlagen. Of misschien een advies van de Huurcommissie vragen. 

Te hoge huurprijs

Als blijkt dat u een te hoge huurprijs betaalt voor een huurcontract in de vrije sector, heeft tot maximaal 6 maanden na de aanvang van uw huurcontract de tijd om deze mogelijk met terugwerkende kracht te laten verlagen via de Huurcommissie.

Een te hoge huurprijs voor een huurcontract in de sociale sector kunt altijd voor de toekomst laten verlagen bij de Huurcommissie, dus niet met terugwerkende kracht. 

Schakel de Huurdersbalie in voor hulp bij het verlagen van uw huurprijs.

Tijdelijk huren

Heeft u maar voor een kortere periode een woning nodig? Of heeft u snel een woning nodig? En slaagt u niet binnen het reguliere aanbod? Dan zijn er ook (particuliere) verhuurders die werken met een tijdelijk huurcontract.

Tijdelijke huurcontracten bieden beperkte huurbescherming waardoor u in principe na afloop van uw tijdelijk huurcontract de woning moet verlaten. Het is evenwel mogelijk dat het tijdelijk huurcontract in overleg met de verhuurder verlengd kan worden. Voor zelfstandige woonruimten is de totale duur van de tijdelijke huurcontract(en) maximaal 2 jaar, en voor onzelfstandige woonruimten (kamers) is de totale duur van de tijdelijke huurcontract(en) maximaal 5 jaar. Niet eerder dan 3 maanden en niet later dan één maand voor de afloop / beëindiging van het tijdelijk huurcontract is de verhuurder verplicht daarover de huurder te informeren. Als de verhuurder dit niet doet, gaat het tijdelijk huurcontract stilzwijgend over in een huurcontract voor onbepaalde tijd.

Als blijkt dat u een te hoge huurprijs betaalt, heeft u bij tijdelijke huurcontracten voor maximaal 2 jaar tot 6 maanden na afloop (en dus niet na ingang zoals bij de huurcontracten voor onbepaalde tijd) van uw huurcontract de tijd om deze mogelijk met terugwerkende kracht te laten verlagen via de Huurcommissie. De Huurdersbalie helpt u hier graag bij.

Als naast een maximale termijn ook een minimale termijn (van bijvoorbeeld 1 jaar) is opgenomen in het huurcontract, is er mogelijk sprake van een ongeldig tijdelijk huurcontract. Twijfelt u? Laat uw huurcontract dan controleren door de Huurdersbalie.

Meer over tijdelijk huren vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Jaarlijkse huurverhoging

Bijna alle huurprijzen gaan jaarlijks op 1 juli omhoog. Voor die prijsverhoging gelden bepaalde regels. Verhuurders moeten zich houden aan het wettelijk vastgelegde percentage voor huurprijsverhoging en natuurlijk wat er in het huurcontract staat.
Huurt u een woning van een particuliere verhuurder en komt de verhuurverhoging niet overeen met de wettelijke norm? Schakel dan gratis de Huurdersbalie in voor hulp. 

Meer informatie over de regels die gelden voor het verhogen van de huurprijs.

Betaal geen bemiddelingskosten

Makelaars mogen geen bemiddelingskosten in rekening brengen aan u als huurder als zij handelen in opdracht van de verhuurder. Bijvoorbeeld als zij het woningaanbod op hun website zetten. Makelaars kunnen hiervoor een boete krijgen, maar het gebeurt nog steeds. Heeft u bemiddelingskosten betaald? Dan kunt u die terugvragen bij de makelaar. Meld het daarnaast ook altijd bij de Autoriteit Consument & Markt.

Borg terugkrijgen

Aan het einde van een huurcontract hoort u de borgsom die u betaald heeft, terug te krijgen. Deze kan alleen verrekend worden met een eventuele huurachterstand of het vergoeden van een schade waar u het met de verhuurder over eens bent. Meestal wordt de volledige borg terugbetaald, al is daar soms enige aansporing voor nodig. Gebruik de foto’s die u bij het begin van het huurcontract heeft gemaakt, om aan te tonen dat u bepaalde schade niet heeft veroorzaakt.  

Het Juridisch Loket legt uit wat u kunt doen als u uw borg niet terugkrijgt.

hammer-solid-svg (3)

Onderhoud van de woning

Het onderhoud van een woning moet op orde zijn. Dan blijft de woning prettig en veilig om in te wonen. Het onderhoud van een woning is verdeeld tussen verhuurder en huurder. De verhuurder zorgt voor het groot onderhoud. Een huurder zorgt voor het kleine en dagelijkse onderhoud en zorgt ervoor dat het huis niet wordt beschadigd.
Bij ernstig achterstallig onderhoud kunt u recht hebben op een tijdelijke huurverlaging totdat het achterstallige onderhoud is weggewerkt. De Huurdersbalie kan u hierbij gratis helpen. 

Meer weten?

Wat u kunt doen bij gebreken aan uw huurwoning
Hulp bij problemen met huur
Welke kosten zijn voor de huurder/verhuurder?
 

5659
house-lock-solid-svg (3)

Problemen met de verhuurder

Huurcommissie

Haal uw recht bij de Huurcommissie. De Huurcommissie is een onpartijdige organisatie die meningsverschillen tussen huurders en verhuurders wil voorkomen of oplossen. De Huurcommissie kan ook een uitspraak over meningsverschillen doen. Zijn u en de verhuurder het bijvoorbeeld niet eens over de huurprijs, het onderhoud of de servicekosten? Dan kunt u een procedure starten bij de Huurcommissie. De rijksoverheid heeft de Huurcommissie ingesteld. De Huurcommissie is dus geen onderdeel van de gemeente Arnhem. 

Huurt u een particuliere woning in Arnhem en heeft u hulp nodig bij het starten van een procedure bij de Huurcommissie? Vraag dan de Huurdersbalie om hulp. De Huurdersbalie kan u mogelijk helpen. 

De Klachtencommissie van de woningcorporaties

Als u problemen over de huur met de woningcorporaties heeft, zult u in eerste instantie uw klacht moeten indienen bij uw woningcorporatie. Bij het uitblijven van een gewenste oplossing binnen een maximum termijn van 3 weken, kunt u vervolgens de Klachtencommissie Woningcorporaties Arnhem benaderen. Als de Klachtencommissie u niet afdoende heeft geholpen, kunt u daarna uw recht bij de Huurcommissie halen.

Meldpunt goed verhuurderschap

Vanaf 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap van kracht. Deze wet moet ongewenst gedrag van verhuurders voorkomen. Denk hierbij aan discrimineren, bedreigen, het niet willen opstellen van een schriftelijk huurcontract, te hoge borg vragen en het verkeerd afhandelen van servicekosten. De gemeente Arnhem heeft daarom een meldpunt ingesteld waar huurders en woningzoekenden terecht kunnen als ze (ongewenst) gedrag ervaren van verhuurders of verhuurbemiddelaars. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Huurdersbalie

person-harassing-solid-svg (3)

Voorkom woonoverlast

U kunt (woon)overlast ervaren van andere bewoners in uw wijk of straat. Bijvoorbeeld geluidsoverlast van buren, ernstig vervuilde tuinen en woningen, vervuiling door dieren, verloederde en vervallen panden, ernstige overlast van drugshandel, prostitutie, personen met verward gedrag of overlast vanuit een woning die wordt gebruikt door een zorgaanbieder.

In bepaalde gevallen kunt u de woonoverlast bij ons melden. Er moet sprake zijn van langdurige en ernstige overlast. U heeft al hulp gezocht bij andere instanties, maar dit heeft niet gezorgd voor een einde aan de overlast.

Doe aangifte van bedreiging

Wordt u door uw verhuurder bedreigd met geweld? Doe aangifte bij de Politie of bel 0900-8844. Meld het ook bij de gemeente Arnhem.

Bescherm uzelf tegen inbraken

Heeft u een huurwoning? Met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) weet u zeker dat uw woning voldoet aan de eisen voor inbraakpreventie en sociale veiligheid. Dit zijn bijvoorbeeld gecertificeerde hang- en sluitwerk en goede verlichting. Het kost een inbreker meer tijd om zo’n woning binnen te komen. Hij slaat een woning met goede beveiligingsmaatregelen graag over.