Privacyverklaring afvalinzameling gemeente Arnhem

Als u uw afvalpas gebruikt, een minicontainer aanvraagt of een afspraak maakt om uw grofvuil op te laten halen dan worden uw persoonsgegevens verwerkt.

De gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor de registratie en verwerking van uw persoonsgegevens bij afvalinzameling. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke gegevens worden verwerkt en wat de gemeente daarmee doet.  

Waarom zijn afvalpassen en minicontainers gekoppeld aan uw adres?

Per 1 juli 2020 betaalt u afvalstoffenheffing per aangeboden zak restafval via ondergrondse restafvalcontainers of verzamelcontainers voor restafval. Als u in het buitengebied woont betaalt u per aangeboden minicontainer met restafval. Om de afvalstoffenheffing te kunnen bepalen is de chip in de pas of minicontainer gekoppeld aan uw adres. Op de pagina 'Afval scheiden loont' kunt u meer informatie vinden over deze wijze van afvalstoffenheffing. 

Daarnaast heeft u de afvalpas nodig om afval naar een afvalbrengstation te kunnen brengen. 

Van bedrijven die met een afvalpas gebruik maken van restafvalcontainers in de binnenstad worden dezelfde gegevens geregistreerd als in deze verklaring opgenomen.  

Gegevensverwerkingen

In het kader van afvalinzameling kunnen op de volgende manieren persoonsgegevens van u worden verwerkt. 

Afvalpas 

Indien u gebruikt maakt van een afvalpas kunnen de volgende persoonsgegevens per woonadres (straat, huisnummer en postcode) worden verwerkt. 

 • pasnummer en chipcode
 • status afvalpas (actief of geblokkeerd)
 • datum uitgifte afvalpas
 • historie van de pas en al dan niet leegstand
 • gebruikerstype (inwoner/bedrijf/gemeente/vrijwilliger)
 • op welke containers kan worden gestort
 • aanbiedgegevens restafval: datum en tijd waarop de afvalpas is aangeboden bij een verzamelcontainer voor restafval (en of de container daadwerkelijk is opengegaan)
 • gekoppelde afvalpassen (in geval van meerdere passen)

Wanneer u de afvalpas gebruikt bij een verzamelcontainer voor PBD (plastic-, blik- en drankafval) of een verzamelcontainer voor GFT (groente-, fruit-, en tuinafval) dan worden de datum en tijdstip waarop de afvalpas is aangeboden niet verwerkt. 

Minicontainer(-s) en citybin

Als u gebruik maakt van een minicontainer of een citybin kunnen de volgende persoonsgegevens per woonadres (straat, huisnummer en postcode) worden verwerkt:

 • aantal containers, soort en inhoud (in liters)
 • datum uitgifte en inname containerchipcode restafvalcontainer (alleen buitengebied)
 • chipcode papiercontainer
 • aanbiedgegevens: datum en tijd waarop een minicontainer voor restafval is geleegd (alleen buitengebied)
 • nummer en historie van de container
 • inzameldag

Er worden geen persoonsgegevens verwerkt bij het legen van de minicontainers voor PBD, GFT en Papier.

Afvalbrengstation

Wanneer u een bezoek brengt aan een afvalbrengstation, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt: 

 • datum bezoek aan het afvalbrengstation met type afvalstorting (betalende of niet betalende afvalstroom) via uw afvalpas
 • camerabeelden (indien aanwezig)

Klantenservice, aanvragen en persoonlijk account

Via de SUEZ servicelijn of de Afvalbalie behandelt SUEZ in opdracht van de gemeente uw aanvragen, vragen, klachten of meldingen. Tevens kunt u ervoor kiezen om zelf een account aan te maken waarmee u zelf in het online portaal uw afvalgegevens kunt inzien. Dan kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • uw naam
 • adres 
 • contactgegevens die u zelf opgeeft (zoals e-mailadres en telefoonnummer)
 • persoonlijke code voor aanmaken account en inloggegevens (e-mailadres en zelfgekozen wachtwoord, niet zichtbaar voor de gemeente)
 • het tijdstip en het type van de aanvraag of melding die u verricht (zoals extra afvalpas, minicontainer, citybin)
 • inhoud, status en wijze van afhandeling klacht/melding/(aan)vraag
 • betaalgegevens (voor de betaling van een extra afvalpas of minicontainer)
 • overige informatie die u zelf doorgeeft 
 • nummer van de Gelrepas voor korting op grofvuil (indien u dit zelf doorgeeft)
 • soort, de hoeveelheid grofvuil en datum en plaats voor het ophalen van grofvuil  
 • aangifteformulier politie (indien u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld bij een gestolen of verbrande minicontainer)
Waarom worden deze gegevens verwerkt?

De genoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende doelen:

 • afvalinzameling, waaronder adres gebonden inzameling (zoals grof vuil ophalen op afspraak)
 • voorkomen van afvaltoerisme en stortingen door bedrijven bij voorzieningen voor huishoudens
 • de berekening, correcte oplegging en inning van het variabele deel van de afvalstoffenheffing
 • bepalen of sprake is van betalende stroom en innen van de heffing (na 6 stortingen bij een afvalbrengstation)
 • het naleven van wettelijke verplichtingen
 • het behalen van (Europese, landelijke, regionale en lokale) milieudoelstellingen en het optimaliseren van het afvalbeleid
 • het verbeteren van de efficiency van de afvalinzameling voor de beheersing van de kosten voor gemeentelijk afvalbeheer (zoals routeoptimalisatie)
 • beheer van en controle op het gebruik van gemeentelijke inzamelvoorzieningen
 • beveiliging van bezoekers, medewerkers en eigendommen
 • het aanmaken en beheren van uw afvalpas, zoals 
  • blokkeren van afvalpassen (na melding)
  • toesturen afvalpas (na aanvraag)
  • afhandeling betaling tweede afvalpas of minicontainer (na aanvraag) het openen van de ondergrondse container (controle chipcode); 
 • het kunnen bieden van inzage in eigen afvalpas, container en aanbiedgegevens door (hoofd-) gebruiker, inclusief het aanmaken en beheer van het account (indien u ervoor kiest om van het online portaal gebruik te maken)
 • communiceren en informeren over afvalinzameling
 • communiceren over vragen of meldingen, het afhandelen van klachten en het voeren van eventuele geschillen
 • het geven van voorlichting over afvalstoffen, grondstoffen en milieu
 • controle op de naleving van en handhaven van de gemeentelijke afvalstoffenverordening
 • analyseren en onderzoeken van de inzameling van afvalstoffen, afvalscheiding en het gebruik van de inzamelvoorzieningen
 • doorberekenen van kortingen
 • afhandeling betaling (na aanvraag afvalpas, minicontainer of citybin)
Grondslagen

De gemeente heeft op grond van de Wet milieubeheer de publieke taak om huishoudelijk afval in te zamelen en om de Europese, landelijke, regionale en plaatselijke milieudoelstellingen te behalen. De verwerkingen in het kader van de afvalinzameling zijn noodzakelijk om deze publieke taken te kunnen uitvoeren.

Indien de verwerking van persoonsgegevens berust op toestemming, dan zal de gemeente u hierover afzonderlijk informeren. Wordt u bijvoorbeeld door de gemeente benaderd voor deelname aan projecten of acties dan kunt u er zelf voor kiezen om hieraan deel te nemen.

Ontvangers van de gegevens

De gemeente heeft het beheer van de afvalpassen overgedragen aan SUEZ. SUEZ heeft daarom toegang tot de genoemde persoonsgegevens. Daarnaast hebben de IT-leveranciers van de systemen van de containers en de backofficesystemen toegang tot de persoonsgegevens. SUEZ en de IT-leveranciers hebben alleen toegang tot die persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht. 

De gemeente heeft de taken met betrekking tot het opleggen en innen van de afvalstoffenheffing uitbesteed aan de bedrijfsvoeringsorganisatie de Connectie. Deze verwerkt de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om haar taken uit te voeren. Zo verwerkt de Connectie hiervoor de aanbiedgegevens in combinatie met de adresgegevens en de gegevens van de belastingplichtige inwoner op het adres.

Het kan daarnaast voorkomen dat de gemeente de gegevens in een incidenteel geval aan derden moet verstrekken, zoals aan een toezichthouder of de politie, om te voldoen aan een wettelijke verplichting of aan een rechterlijk bevel. 

Bewaartermijnen

De gemeente zal de genoemde persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de genoemde doelen van de verwerking en om te voldoen aan wettelijke bewaarplichten.  

Uw rechten

U heeft verschillende rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Zo heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens en indien uw gegevens niet juist zijn heeft u recht op correctie of op gegevenswissing. In de algemene privacyverklaring van gemeente Arnhem kunt u meer informatie lezen over deze rechten en hoe u hier gebruik van kunt maken.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of u wilt een verzoek doen kunt u contact opnemen via dit contactformulier. Tevens kunt u terecht bij de Functionaris voor de Gegevensbescherming, de heer Jacco Beks. Dat kan via jacco.beks@arnhem.nl

Wijzigingen privacyverklaring

Deze verklaring is voor het laatst aangepast in juni 2020. Indien deze verklaring wordt gewijzigd zal de gewijzigde versie op de website worden gepubliceerd en wordt u daarover geïnformeerd.