Verduurzaming kantoren

Per 1 januari 2023 moet elk kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Het gaat om gebouwen die feitelijk als kantoor in gebruik zijn. Voldoet het gebouw dan niet aan de eisen, dan mag het per 1 januari 2023 niet meer als kantoor gebruiken. Deze verplichting staat in het Bouwbesluit 2012.

De verplichting geldt niet als:

  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties (exclusief nevenfuncties) minder is dan 50% van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw.
  • De gebruiksoppervlakte van de kantoorfuncties en nevenfuncties daarvan in het gebouw minder dan 100 m2 is.
  • Het gaat om monumenten als bedoeld in de Erfgoedwet of aangewezen monumenten in een provinciale of gemeentelijke verordening. Ook een aanbouw die constructief en functioneel geen zelfstandige eenheid is, wordt tot het monument gerekend. Het maakt niet uit of de aanbouw is aangebracht vóór of nadat het gebouw als monument is aangewezen. Als de aanbouw wel een zelfstandige onroerende zaak is, geldt de label C-verplichting wel voor de aanbouw.
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat ten hoogste 2 jaar wordt gebruikt.
  • Het gaat om een kantoorgebouw dat wordt onteigend of aangekocht in het kader van de Onteigeningswet.
  • Het kantoorgebouw geen energie gebruikt om het binnenklimaat te regelen.
  • De maatregelen die nodig zijn om energielabel C te realiseren, een terugverdientijd hebben van meer dan 10 jaar. In dit geval is het alleen verplicht om de afzonderlijke maatregelen uit te voeren die een terugverdientijd van 10 jaar of minder hebben.

Geen energielabel C verplichting? Energiebesparing is altijd een goed idee

Ook al heeft uw gebouw op dit moment geen energielabel C verplichting, energiebesparing is natuurlijk wel een goed idee. Wilt u hier stappen in zetten en heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op via energiescanbedrijven@arnhem.nl.

Let op: Verbruikt u meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 gas, dan heeft u vanuit het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer) de Energiebesparingsplicht

Hoe in 4 stappen naar energielabel C, of liever gelijk naar A

Heeft uw gebouw geen energielabel? Of is het energielabel D, E, F of G? Volg de volgende 4 stappen om uw pand voor 2023 naar minimaal energielabel C te tillen. Maar pak liever gelijk door naar energielabel A. Want volgens het energieakkoord 2013 is het streven in 2030 naar energielabel A.

Stap 1: Vraag een maatwerkadvies aan

Een energieadviseur controleert het gebouw op een aantal kenmerken, signaleert verbetermogelijkheden en maakt een kostenberekening. Ook kan hij voor u de Erkende Maatregellijsten (EML) meenemen in zijn advies. Op de EML staan maatregelen waarmee u voldoet aan de Energiebesparingsplicht van het Activiteitenbesluit (Wet milieubeheer). Een maatwerkadvies wordt ook wel energieprestatieadvies (EPA) genoemd. Dit advies heeft niet automatisch een energielabel tot gevolg. Als opdrachtgever kunt u afspreken om ook een energielabel te laten opmaken. Dit brengt vaak weinig extra kosten met zich mee.

Stap 2: Verken financiële regelingen

RVO ondersteunt het nemen van energiebesparende maatregelen met een aantal subsidies. Bekijk daarvoor de subsidiewijzer van RVO.

Stap 3: Voer de maatregelen uit

Voer de energiemaatregelen voor 2023 uit, om in ieder geval tijdig (dus voor 1 januari 2023) op energielabel C, of hoger, te komen. Zorg indien mogelijk voor no regret-maatregelen. Dit zijn maatregelen die bijdragen aan een CO2-arm kantoor en die rekening houden met verregaande aanpassingen (naar energielabel A) in de nabije toekomst. Een voorbeeld hiervan is een maatregel die genoeg ruimte overlaat om een installatie later aan te passen aan de stand van de techniek.

Stap 4: Laat een nieuw energielabel opstellen

Schakel opnieuw een energieadviseur in om het nieuwe label vast te stellen en te laten registeren.

Streven naar energielabel A in 2030

In het energieakkoord van 2013 staat de volgende zin: "Voor 2030 wordt voor (bestaande) gebouwen gestreefd naar ten minste gemiddeld label A". Het is voor kantoren dus niet wettelijk verplicht om in 2030 energielabel A te hebben. Bij het voldoen aan de Label C-plicht is het handig om na te denken over verdere verduurzaming van uw kantoor (richting CO2-neutraal in 2050).

Meer informatie

Lees meer over de energielabel C verplichting voor kantoren.