Notitie reikwijdte en detailniveau voor de milieueffectrapportage

In de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen werken 16 gemeenten, de provincie Gelderland, 3 waterschappen en netbeheerder Liander samen aan het opwekken van meer duurzame energie. Dit doen we in een Regionale Energie Strategie (RES).

In de RES staat hoe we in onze regio van fossiele energie overschakelen op duurzame elektriciteit en warmte. Ook staat in de RES welke infrastructuur en energieopslag daarvoor nodig zijn. Ons doel? In 2030 willen we 1,62 TerraWattuur (TWh) duurzame elektriciteit op wekken. 

Doel behalen 

Om ons doel te behalen is het nodig om de geplande duurzame energie opwek goed in te passen in onze leefomgeving. Om dat te realiseren is verder onderzoek nodig: een milieueffectrapportage (plan-MER). Dit onderzoek laat zien wat de positieve en/ of nadelige milieueffecten zijn van de geplande duurzame opwek. Het onderzoek geeft ook aan welke gebieden vanuit milieuoogpunt geschikt zijn, geschikt te maken zijn of ongeschikt zijn voor de ontwikkeling van duurzame energie. 

Het rapport is een advies en helpt bestuurders om goede besluiten te nemen. Met de resultaten van het milieueffectonderzoek zullen bestuurders, van colleges en gemeenteraden, afwegen waar zij duurzame opwekinstallaties willen en waar niet. Dit leggen zij vast in de volgende versie van de Regionale Energiestrategie, de RES 2.0 en de omgevingsvisie. Daarmee zorgen we voor nieuwe energie van, voor en door de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Het MER-proces

Het proces van de milieueffectenrapportage heeft 2 fasen:  
Fase 1: Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
Fase 2: Milieueffectenrapportage (Plan-MER). 
 
Nu zijn we in Fase 1: de NRD. De notitie waar u nu op kunt reageren, geeft antwoord op de vragen: welke milieueffecten gaan we onderzoeken, voor welke mogelijke energietechnieken en hoe gaan we dit doen? Op donderdag 3 november 2022 is hierover een digitale bijeenkomst geweest, die u kunt terugkijken of de wesite van de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen.

Geef uw reactie

Wilt u meedenken? Vanaf 24 oktober ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem, Eusebiusbuitensingel 53 te Arnhem. Ook is de notitie te vinden op onze website met bestuurlijke informatie

U kunt uw reactie geven op de concept NRD tot en met vrijdag 23 december. U kunt dit op de volgende manieren doen: 

  • Stuur uw reactie, onder vermelding van ‘gemeente Arnhem’ naar res@groenemetropoolregio.nl
  • Stuur een brief naar: RES Groene Metropoolregio, Nijverheidsweg 2a, 6662 NG te Elst t.a.v. Rien Ramerman, onder vermelding van ‘Zienswijze NRD gemeente Arnhem’ 

Het aanvullen van pro forma zienswijzen kan tot en met vrijdag 6 januari 2023.

Wat gebeurt er met uw reactie

Alle zienswijzen worden gebundeld en beantwoord in een Nota van Beantwoording. Deze wordt onderdeel van de definitieve NRD. De NRD is het vertrekpunt voor de Milieueffectrapportage. Een extern adviesbureau stelt het Milieueffectrapport op.